Pomożemy Ci zadbać o Twoją obecność online

simplyyourself.online to marka wspierająca każdą Osobę, która chce wykorzystywać Internet i nowe technologie do swoich celów.

Jak wspieramy Ciebie i Twoją markę na co dzień? 

Dzie­li­my się tutaj z Tobą naszy­mi spo­so­ba­mi na to, jak sobie uła­twiać życie czy biz­nes, korzy­sta­jąc z dostęp­nych narzę­dzi, np. stron inter­ne­to­wych, mediów spo­łecz­no­ścio­wych, apli­ka­cji mobilnych.

Poka­zu­je­my, jakie roz­wią­za­nia mogą wspie­rać Twój biz­nes, blog, czy zwy­kłą codzienność.

Zachę­ca­my do testo­wa­nia, pró­bo­wa­nia, zgłę­bia­nia możliwości.

Naszym celem jest, żebyś korzy­sta­jąc z naszych tre­ści, usług i pro­duk­tów nabierał_a prze­ko­na­nia, że ta obec­ność onli­ne może być przy­jem­na i skuteczna.

W czym pomagamy? Co możemy dla Ciebie zrobić? 

Wspie­ra­my Cie­bie i Two­ją dzia­łal­ność poprzez róż­no­rod­ne usłu­gi zwią­za­ne z obec­no­ścią w Inter­ne­cie. Zapy­taj nas o:

strony internetowe, sklepy, platformy kursowe, blogi, WordPress 

audyty stron internetowych i sklepów 

wydarzenia online z obsługą techniczną (konferencje, webinary, live’y)

marketing online, kampanie sprzedażowe, social media 

grafiki 

Stała opieka nad stronami internetowymi

Tę usługę można streścić jednym obrazkiem 

Jeśli chcesz w peł­ni wyko­rzy­stać poten­cjał Two­jej stro­ny inter­ne­to­wej do speł­nie­nia Two­ich celów, a jed­no­cze­śnie skon­cen­tro­wać się na roz­wo­ju biz­ne­su, a nie na tech­nicz­nych szcze­gó­łach, zachę­ca­my Cię do sko­rzy­sta­nia z naszej sta­łej opieki.

Czego możesz się od nas nauczyć i dowiedzieć? 

Uwiel­bia­my Inter­net i zgłę­bia­nie jego mocy, dla­te­go też znaj­dziesz u nas prze­kro­jo­wą wie­dzę z wie­lu tema­tów, w tym:

Obserwuj nas w mediach społecznościowych

ZAPY­TASZ: DLA­CZE­GO WY?

Dowiedz się, jak działamy 

Mamy ogrom­ne pokła­dy empa­tii i cierpliwości. 

Z rado­ścią tłu­ma­czy­my z tech­nicz­ne­go na „nasze” – jed­nym sło­wem, mówi­my po ludz­ku. Potra­fi­my w ten spo­sób przed­sta­wiać naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne zagad­nie­nia tak, żebyś rozumiał_a je z łatwo­ścią. I w dodat­ku uwiel­bia­my to robić!

Wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w bran­ży IT i prze­kro­jo­wa wie­dza pozwa­la­ją nam spoj­rzeć holi­stycz­nie na róż­ne kwe­stie, łącząc wątki.

A gdy do tego włą­czyć róż­ne nasze moc­ne gal­lu­po­we talen­ty, jak Stra­teg, Ucze­nie się i Komu­ni­ka­tyw­ność, powsta­je solid­na baza.

konferencja

Bardzo ważni są dla nas ludzie. 

Ty. Wy. Rela­cje z Wami. Czę­sto nawią­zu­je­my bli­skie rela­cje z naszy­mi Klient_k_ami. Lubi­my być z Wami „na Ty”. Opo­wia­da­my o róż­nych narzę­dziach, roz­wią­za­niach, two­rzy­my takie dla Was, ale w cen­trum zawsze jest dla nas Człowiek.

Dba­my o inklu­zyw­ność. Każ­da Oso­ba jest u nas mile widzia­na. Anga­żu­je­my się w waż­ne spo­łecz­nie tema­ty, jak tema­ty­ka rów­no­ści Osób LGB­TQIA+, zdro­wia psy­chicz­ne­go, edu­ka­cji, czy dobra zwierząt.

Zaufali nam

Poznaj nasze Klient­ki i naszych Klientów

Magdalena Witkiewicz

Maria Jędral

DOŁĄCZ DO PONAD 100 ZADOWOLONYCH klientek i klientów, które i KTÓRZY nam zaufali

Zobacz, co mówią o współpracy z nami

Wspa­nia­li, pomoc­ni, kom­pe­tent­ni, ogar­nię­ci, pomy­sło­wi, sku­tecz­ni ludzie! Pole­cam ich całym ser­cem, duszą, uczyn­kiem i zadba­niem! ❤️
Tak, szcze­rze pole­cam współ­pra­cę z Asią i Miło­szem. To tak w skró­cie. Dla­cze­go? Bo ten duet bar­dzo dobrze się uzu­peł­nia i two­rzy napraw­dę faj­ny zespół operacyjny. 
Nigdy nie nego­wa­li moich zwa­rio­wa­nych wizji - wręcz prze­ciw­nie, każ­dą z nich bra­li na kla­tę ulep­sza­jąc, opty­ma­li­zu­jąc spra­wia­jąc, że w realu wyglą­da­ła dużo lepiej niż w mojej gło­wie. […] To ludzie, któ­rzy sta­wia­ją na rela­cje, szcze­rość i dobrą atmosferę.
Nie ma dla nich głu­pich pytań - są nie­zwy­kle cie­pli, uczyn­ni i cier­pli­wi. Miło­sza i Asię nie­jed­no­krot­nie kato­wa­łam swo­imi wąt­pli­wo­ścia­mi i wąt­pli­wo­ścia­mi - zawsze zosta­łam wysłu­cha­na, każ­dy pro­ces został mi wytłu­ma­czo­ny w spo­sób pro­sty i logicz­ny. Dzię­ki temu jestem samo­dziel­na i mogę dowol­nie wpro­wa­dzać zmia­ny na stro­nie, któ­rą wspól­nie stworzyliśmy.
Jestem szczę­śli­wą klient­ką tego duetu, któ­ra chęt­nie pole­ca go dalej - myślę, że lep­sze­go i bar­dziej zaan­ga­żo­wa­ne­go sup­por­tu nie znaj­dzie­cie nigdzie indziej. Zawsze pomoc­ni, z gło­wą peł­ną pomy­słów, nasta­wie­ni na dobro klien­ta. Tacy wła­śnie są. Ale cenię ich jesz­cze za jed­ną rzecz - jak trze­ba to sta­wia­ją do pio­nu, nie są bez­kry­tycz­ni, nie przyj­mu­ją każ­de­go roz­wią­za­nia - są EKS­PER­TA­MI i dla­te­go bez waha­nia im zaufa­łam, bo wiem, że robią wszyst­ko żeby mój biz­nes był jak naj­le­piej wspie­ra­ny przez super stronę. 
Jestem żywym przy­kła­dem zasto­so­wa­nia ich hasła w prak­ty­ce. Ja robię to co kocham - resz­tę zosta­wi­łam im i nie żałuję 🙂
FB pyta mnie czy polecam! 
Oj pole­cam💪 👍 👊 Jestem świe­żut­ko po kon­sul­ta­cjach i jestem pod wra­że­niem kom­pe­ten­cji i pro­fe­sjo­na­li­zmu Asi. Bar­dzo mi pomo­gła prze­bić się przez ścia­nę moich wła­snych wygó­ro­wa­nych ocze­ki­wań wobec tego za co się zabra­łam poka­zu­jąc mi roz­wią­za­nia nie­zwy­kle pro­ste, ale niebanalne. 
Krót­ko: cel­ne wglą­dy, pro­ste roz­wią­za­nia, dobra ana­li­za „przy­pad­ku” 😉. Pro­fe­sjo­na­lizm i cudow­na uważ­ność. Dzię­ku­ję! Faj­nie wie­dzieć gdzie i jak dalej podążać 👍
Asia Ryć­ko-Bożeń­ska i Miłosz Ryć­ko-Bożen­ski zacho­wu­ją spo­kój i zim­ną krew w naj­bar­dziej pod­bram­ko­wych sytu­acjach. Poko­na­ją ciem­ne moce, hake­rów i inne zagro­że­nia na któ­re może być nara­żo­na stro­na www lub kon­to mediów spo­łecz­no­ścio­wych. Dzi­siej­sza inter­wen­cja kry­zy­so­wa była tego naj­lep­szym dowo­dem. Sta­wia­ją na bez­pie­czeń­stwo w sie­ci oprócz two­rze­nia pięk­nych i funk­cjo­nal­nych stron takich jak moja www.dealwithculture.com
Wspa­nia­li, pomoc­ni i sku­tecz­ni. W kil­ka minut ogar­nę­li dla mnie mój pro­blem z któ­rym zma­ga­ła­bym się przez kolej­ne kil­ka tygo­dni, jak nie mie­się­cy. Dzię­ku­ję pięk­nie i pole­cam całym sercem! 
Witam! Z Sim­ply­y­our­self zna­my sie od 2014 roku. Od tam­tej pory opie­ku­ją się moją stro­ną, któ­ra zdą­ży­ła przejść róż­ne meta­mor­fo­zy wraz z kolej­ny­mi eta­pa­mi moje­go roz­wo­ju arty­stycz­ne­go. Kom­pe­tent­ni, mili, pomoc­ni, z ogrom­ną pasją do tego co robią - tak moż­na okre­ślić Sim­ply­y­our­self 🙂 Moż­na przyjść z każ­dym pro­ble­mem a oni wyja­śnią, napra­wią. Polecam!
Jako, że jestem sła­ba tech­nicz­nie, zde­cy­do­wa­łam, że nie­któ­re zada­nia zwią­za­ne z budo­wa stro­ny wyde­le­gu­ję, padło na Asię i Miło­sza. I to był strzał w dzie­siąt­kę. Nasze współ­dzia­ła­nie prze­bie­ga­ło har­mo­nij­nie i bez kom­pli­ka­cji. Asia jest prze­sym­pa­tycz­na oso­bą, któ­ra dzia­ła w trzy minu­ty, ratu­jąc to, co wyda­je się nie do ura­to­wa­nia. Nie­zwy­kle jest to, że nawet jak cze­goś nie wie­dzia­łam, wystar­czy­ło zwró­cić się o pomoc do tej pary i już wszyst­ko sta­wa­ło się jasne. Pole­cam współ­dzia­ła­nie z Asią i Miło­szem, gdyż jest to czy­sta przyjemność.

Dołącz do nich!

Kim jesteśmy?

simplyyourself.online zało­ży­li Asia i Miłosz Ryć­ko-Bożeń­scy, mał­żeń­stwo dwoj­ga geeków, któ­rzy kocha­ją Inter­net, mają obo­je po 20+ lat doświad­cze­nia w bran­ży IT, mar­ke­tin­gu i grafiki.

#Team­SYO to zgra­ny zespół osób, któ­re łączą wspól­ne war­to­ści i podej­ście do dzia­ła­nia, nie mówiąc o miło­ści do kotów i pierogów.

Porozmawiajmy!

Przewiń do góry