Potrzebujesz stałej opieki

nad Twoją stroną internetową?

Chcesz w pełni wykorzystać jej potencjał do spełnienia Twoich celów, a jednocześnie skoncentrować się na rozwoju biznesu, a nie na technicznych szczegółach?

Jesteś we właściwym miejscu!

Co otrzymujesz w pakiecie?

Wolny czas

Dzię­ki współ­pra­cy z nami zysku­jesz czas, któ­ry możesz poświę­cić na roz­wój swo­je­go biz­ne­su, a nie zaj­mo­wa­nie się aktu­ali­za­cja­mi i roz­wią­zy­wa­niem pro­ble­mów ze stroną.

Superszybki hosting

Stro­ny na naszym hostin­gu dzia­ła­ją szyb­ciej o oko­ło 78%* i wytrzy­mu­ją ruch nawet 10 000 użyt­kow­ni­ków na minu­tę. Nie limi­tu­je­my ruchu oraz powierzch­ni. Two­ją witry­nę prze­nie­sie­my na nasz ser­wer w cenie obsługi.

Aktualizacje WordPressa

Robi­my to za Cie­bie. W cią­gu 12 godzin od poja­wie­nia się nowej wer­sji Word­Pres­sa lub któ­rejś z jego wty­czek wyko­rzy­sty­wa­nych na Two­jej stro­nie, wyko­nu­je­my aktu­ali­za­cję. Wszyst­ko odby­wa się w spo­sób bez­piecz­ny, dzię­ki cze­mu Two­ja stro­na zawsze wyglą­da i dzia­ła tak samo.

Kopie zapasowe

Wyko­nu­je­my je w trzech róż­nych loka­li­za­cjach, dzię­ki cze­mu masz pew­ność, że w razie potrze­by moż­na z nich sko­rzy­stać. Kopie prze­cho­wu­je­my przez trzy miesiące.

Testy funkcjonalne

Podob­nie dzia­ła­ją testy funk­cjo­nal­ne, z tym, że doty­czą one dzia­ła­nia witry­ny. Jeśli Two­ja stro­na nasta­wio­na jest na sprze­daż, raz dzien­nie spraw­dza­na jest ścież­ka sprzedażowa.

Testy wizualne

Codzien­nie są wyko­ny­wa­ne testy wizu­al­ne Two­jej stro­ny, któ­re są przez nas wery­fi­ko­wa­ne. Gdy coś jest nie tak, reagu­je­my od razu, napra­wia­jąc błąd. Tego typu błę­dy mogą poja­wić się z powo­du aktu­ali­za­cji wty­czek lub moty­wu wyko­rzy­sty­wa­ne­go na Two­jej stronie.

Bezpieczeństwo

Zabez­pie­cza­my Two­ją stro­nę w taki spo­sób, by sku­tecz­nie opie­ra­ła się naj­częst­szym ata­kom na stro­ny inter­ne­to­we, w tym wła­ma­niom, infek­cjom i wirusom.

Moni­to­ru­je­my incy­den­ty zwią­za­ne z bez­pie­czeń­stwem 24 godzi­ny na dobę, a nasze sys­te­my dba­ją o podej­mo­wa­nie akcji od razu w momen­cie wykry­cia podej­rza­ne­go dzia­ła­nia, np. prób zła­ma­nia hasła do WordPressa.

Poczta

Pocz­ta na naszym ser­we­rze jest ska­no­wa­na przez pro­gram anty­wi­ru­so­wy w cza­sie rze­czy­wi­stym. Dzię­ki zaawan­so­wa­nym mecha­ni­zmom zabez­pie­cza­ją­cym, unie­moż­li­wia­my wysy­ła­nie w Two­im imie­niu spa­mu, co nara­zi­ło­by Two­ją repu­ta­cję na szwank. Z pocz­tą na naszym ser­we­rze połą­czysz się wyłącz­nie wyko­rzy­stu­jąc komu­ni­ka­cję szy­fro­wa­ną, dzię­ki cze­mu nikt jej nie podej­rzy, ani nie przechwyci.

Monitoring stron

Two­je usłu­gi są moni­to­ro­wa­ne co minu­tę. Jeśli coś się dzie­je z Two­ją stro­ną lub pocz­tą – praw­do­po­dob­nie dowie­my się tego szyb­ciej od Ciebie. 🙂

Każ­dą prze­rwę w dostęp­no­ści ana­li­zu­je­my, wycią­ga­my wnio­ski i wdra­ża­my pro­ce­du­ry, któ­re zapo­bie­gną podob­nej sytu­acji w przyszłości.

Gwa­ran­tu­je­my dostęp­ność na pozio­mie 99.99% cza­su w ska­li miesiąca.

Certyfikat SSL

Na naszym ser­we­rze dostęp­ny domyśl­nie jest cer­ty­fi­kat SSL Let’s Encrypt, któ­rym zabez­pie­cza­my każ­dą stro­nę. Kon­fi­gu­ra­cja cer­ty­fi­ka­tów SSL na naszym ser­we­rze otrzy­ma­ła oce­nę A+ według testu SSLLABS.com.

Doradzamy i wspieramy

Prio­ry­te­tem jest dla nas roz­wój Two­jej stro­ny inter­ne­to­wej, uwzględ­nia­ją­cy Two­je cele biz­ne­so­we. W ramach opie­ki otrzy­mu­jesz od nas wspar­cie tech­nicz­ne. Gdy coś Ci nie wycho­dzi i potrze­bu­jesz pora­dy, nie musisz dłu­go szu­kać – wystar­czy, że się z nami skon­tak­tu­jesz lub napi­szesz na dedy­ko­wa­nej gru­pie na Face­bo­oku tyl­ko dla naszych Klientów .

Transparentność

Udo­stęp­nia­my funk­cjo­nal­ny panel admi­ni­stra­cyj­ny PLESK do zarzą­dza­nia usłu­ga­mi. Nie ogra­ni­cza­my Ci dostę­pu do Two­ich usług, dzię­ki cze­mu możesz nimi zarzą­dzać rów­nież w swo­im zakresie.

* Na pod­sta­wie wyni­ków audy­tu przed i po prze­no­si­nach stron naszych klientów.

DOŁĄCZ DO PONAD

0

ZADOWOLONYCH klientek i KLIENTÓW, których strony są

bezpieczne i szybkie

Zaufali nam

Magdalena Witkiewicz

Przemek Staroń

Wyobraź sobie, że…

Twoja strona internetowa działa szybciej niż u większości dostawców

Dba­my o szyb­kość dzia­ła­nia tak, by był to Twój wyróż­nik. Ładu­je się oko­ło 1 sekun­dy na kom­pu­te­rze. Na wol­nym połą­cze­niu przez komór­kę –  mak­sy­mal­nie do 4 sekund. Nasz hosting zop­ty­ma­li­zo­wa­ny jest do dzia­ła­nia z WordPressem.

Twoja strona internetowa i Twoja poczta są bezpieczne

Zapew­nia­my ochro­nę przed wiru­sa­mi oraz pró­ba­mi wła­mań na Two­ją stro­nę. Z naszą pocz­tą połą­czysz się tyl­ko za pomo­cą komu­ni­ka­cji szy­fro­wa­nej. Domyśl­nie dostęp­ne zaawan­so­wa­ne mecha­ni­zmy spra­wia­ją, że Two­ja pocz­ta nie wpa­da do spamu.

Twoja strona internetowa jest zawsze dostępna

Co minu­tę spraw­dza­my dostęp­ność Two­ich stron. Dzię­ki temu praw­do­po­dob­nie dowie­my się szyb­ciej niż Ty, że coś jest nie tak. I szyb­ko to napra­wi­my. Możesz spać spokojnie.

…a Ty możesz zająć się realizacją swoich celów, nie martwiąc się o swoją stronę internetową.

Zastanów się

Czy wiesz, że…

0 %
Wszyst­kich stron inter­ne­to­wych dzia­ła na Word­Pres­sie. To czy­ni go naj­po­pu­lar­niej­szym sys­te­mem do zarzą­dza­nia tre­ścią na stro­nach internetowych.
0 %
Infek­cji stron inter­ne­to­wych doty­czy stron dzia­ła­ją­cych na Word­Pres­sie.
0 %
Zgło­szeń oczysz­cze­nia stron, dzia­ła­ją­cych na Word­Pres­sie, doty­czy­ło insta­la­cji, któ­re nie były aktu­al­ne, tzn. nie mia­ły aktu­al­nych wty­czek, moty­wów i aktu­al­ne­go WordPressa.
0 %
Infek­cji to tzw. „back­do­ory” – spe­cjal­ne pro­gra­my, dzię­ki któ­rym ata­ku­ją­cy ma dostęp do ser­we­ra i może mno­żyć infek­cje na inne stro­ny tego same­go hostingu.
0 %
Infek­cji to „mal­wa­re” – zło­śli­we opro­gra­mo­wa­nie, któ­re ma na celu zaszko­dzić użyt­kow­ni­ko­wi odwie­dza­ją­ce­mu stro­nę.
0 %
Infek­cji to infek­cje typu „Spam-SEO” – mają one na celu skom­pro­mi­to­wa­nie stro­ny, poprzez pod­mia­nę jej tytu­łu i opi­su w wyszu­ki­war­ce. Dodat­ko­wo, mogą one kie­ro­wać np. na chiń­skie stro­ny zaku­po­we czy stro­ny ofe­ru­ją­ce spe­cy­fi­ki medycz­ne dla panów.

…a to oznacza, że Twoją stronę internetową też może to spotkać!

Jak widzisz, jeśli stro­na inter­ne­to­wa nie jest odpo­wied­nio zadba­na, może ona nie tyl­ko nie nada­wać się do użyt­ku przez Cie­bie, nara­ża­jąc Cię na prze­sto­je i stra­ty w biz­ne­sie, ale też zain­fe­ko­wać inne stro­ny, a nawet kom­pu­te­ry odwie­dza­ją­cych ją użytkowników.

Dla­te­go też tak waż­ne jest nie tyl­ko dba­nie o wygląd stro­ny inter­ne­to­wej i tre­ści, ale też zatrosz­cze­nie się o jej „wnę­trze”, to, cze­go nie widać.

Dlaczego szybko działająca strona internetowa jest tak ważna w biznesie online?

Wygoda użytkownika Twojej strony internetowej

Użyt­kow­nik odwie­dza­ją­cy stro­nę inter­ne­to­wą chęt­niej na niej zosta­nie, gdy będzie mu się z niej dobrze korzystało. 

Użyt­kow­ni­cy nie lubią cze­kać, czę­sto są nie­cier­pli­wi, więc każ­da sekun­da łado­wa­nia dłu­żej zwięk­sza praw­do­po­do­bień­stwo porzu­ce­nia stro­ny (i przej­ścia do Two­jej konkurencji).

Dla­te­go też szyb­sze stro­ny inter­ne­to­we to więk­sza kon­wer­sja (czy­li zamia­na użyt­kow­ni­ka w klienta).

SEO i pozycja w Google Twojej strony internetowej

Szyb­sze stro­ny pre­fe­ro­wa­ne są przez Google, bo robo­ty Google są w sta­nie zin­dek­so­wać wię­cej stron w ramach budże­tu indek­so­wa­nia. A to prze­kła­da się na pozy­cję w wyni­kach wyszukiwania. 

Lep­sza pozy­cja to wię­cej użyt­kow­ni­ków na stro­nie, a zara­zem wię­cej poten­cjal­nych klien­tów Two­je­go biznesu.

Dłuższe przeglądanie strony internetowej

Krót­sze cza­sy łado­wa­nia to niż­szy współ­czyn­nik odrzu­ceń i dłuż­szy czas prze­by­wa­nia na stronie.

Współ­czyn­nik odrzu­ceń okre­śla pro­cent odwie­dzin Two­je­go ser­wi­su, któ­re zakoń­czy­ły się już po przej­rze­niu pierw­szej stro­ny lądo­wa­nia – czy­li użyt­kow­nik nie kon­ty­nu­ował prze­glą­da­nia Two­jej witryny.

Dłuż­szy czas prze­by­wa­nia na stro­nie wska­zu­je na zain­te­re­so­wa­nie jej treściami. 

Jeśli więc prowadzisz biznes online lub taki, który korzysta z dobrodziejstw Internetu, te czynniki mogą pomóc w jego rozwoju.

Co więc możesz zrobić…

Zapraszamy Cię pod nasze troskliwe skrzydełka!

Naszym celem jest, aby uwol­nić Cię od czyn­no­ści zwią­za­nych z Two­ją stro­ną inter­ne­to­wą, tak, abyś mogła lub mógł w peł­ni sku­pić się na tym, co kochasz – na Two­im biz­ne­sie, Two­jej pasji, Two­im blo­gu, Two­im skle­pie internetowym.

O Two­ją witry­nę zadba­my „jak o swoje”.

Stworzyliśmy pakiet opieki nad stroną internetową

Jego zawar­tość wyni­ka z nasze­go ponad 20-let­nie­go doświad­cze­nia zarów­no w bran­ży IT, jak i w pra­cy ze stro­na­mi inter­ne­to­wy­mi. Word­Press zna­my jak wła­sną kie­szeń. Ostat­nie lata przy­nio­sły nam rów­nież mnó­stwo doświad­czeń z zakre­su pro­wa­dze­nia biz­ne­sów onli­ne, skle­pów inter­ne­to­wych, mar­ke­tin­gu onli­ne i mediów społecznościowych. 

Dla­te­go też nasz pakiet skro­jo­ny jest na mia­rę dla osób, któ­re w ten spo­sób dzia­ła­ją, a jed­no­cze­śnie nie chcą zaprzą­tać sobie gło­wy kwe­stia­mi tech­nicz­ny­mi. Dla tych, któ­rzy mają świa­do­mość, jak bar­dzo są one istot­nym ogni­wem  w łań­cu­chu ele­men­tów skła­da­ją­cych się na suk­ces w biz­ne­sie dzia­ła­ją­cym w Internecie.

Decy­du­jąc się na pakiet opie­ki nad stro­ną u nas, odda­jesz swo­ją witry­nę w dobre ręce!

Zobacz, co otrzymujesz w ramach pakietu

Na naszym ser­we­rze dzia­ła komer­cyj­ny ser­wer obsłu­gu­ją­cy Two­ją stro­nę Inter­ne­to­wą – Lite­spe­ed. Domyśl­nie insta­lu­je­my w Two­im Word­Pres­sie wtycz­kę współ­pra­cu­ją­cą z ser­we­rem, któ­ra pozwa­la na wyko­rzy­sta­nie mak­si­mum jego moż­li­wo­ści, co przy­czy­nia się pozy­tyw­nie do szyb­ko­ści dzia­ła­nia Two­jej strony.

Na naszym ser­we­rze moż­na korzy­stać tyl­ko z naj­now­szych wer­sji PHP – języ­ka pro­gra­mo­wa­nia, z pomo­cą któ­re­go stwo­rzo­ny jest Word­Press. To plus dla szyb­ko­ści Two­jej stro­ny Internetowej.

Korzy­sta­my z wydaj­nych ser­we­rów w chmu­rze, dzier­ża­wio­nych od fir­my Het­zner. Ser­we­ry dzia­ła­ją na szyb­kich dys­kach SSD.

Dzię­ki wyko­rzy­sta­niu opro­gra­mo­wa­nia Lite­spe­ed, Two­ja stro­na dzia­ła z uży­ciem pro­to­ko­łu HTTP/3! Jeste­śmy na bieżąco. 

Dąży­my do tego, aby Two­ja stro­na inter­ne­to­wa łado­wa­ła się w cią­gu mak­sy­mal­nie trzech sekund. Nie zawsze jest to moż­li­we, gdy ktoś inny stwo­rzył Twój ser­wis, jed­nak w ramach audy­tu pod­po­wie­my, co trze­ba zro­bić, aby Two­ja witry­na speł­ni­ła obec­ne standardy!

Stro­ny na naszym ser­we­rze wytrzy­mu­ją nawet ruch 10 000 użyt­kow­ni­ków na minutę.

Na naszym hostin­gu aktyw­nie dzia­ła pro­gram anty­wi­ru­so­wy, zapo­ra sie­cio­wa chro­nią­ca Two­ją stro­nę inter­ne­to­wą, sys­tem anty-mal­wa­re. Two­ją dome­nę zabez­pie­cza­my mecha­ni­zmem DNS­SEC, co unie­moż­li­wia pod­szy­cie się pod Two­ją dome­nę. Aktyw­nie ska­nu­je­my Two­ją witry­nę zapew­nia­jąc jej naj­wyż­sze bez­pie­czeń­stwo i odpor­ność na infek­cje i wiru­sy.Wszel­kie pró­by logo­wa­nia z uży­ciem błęd­nych danych logo­wa­nia do Two­jej stro­ny są zapi­sy­wa­ne. Gdy w krót­kim odstę­pie cza­su takich prób będzie 5, wów­czas taka oso­ba nie będzie mogła wejść ponow­nie na Two­ją stro­nę przez naj­bliż­szą godzi­nę, co sku­tecz­nie ogra­ni­cza ata­ki typu DDOS, któ­re mają spra­wić, że Two­ja stro­na nie będzie onli­ne.Zobacz rów­nież sek­cję o aktu­ali­za­cjach Word­Press i wtyczek.

Pocz­ta na naszym ser­we­rze jest ska­no­wa­na przez pro­gram anty­wi­ru­so­wy w cza­sie rze­czy­wi­stym. Wdro­żo­ne są mecha­ni­zmy, któ­re unie­moż­li­wia­ją wysy­ła­nie w Two­im imie­niu spa­mu, co nara­zi­ło­by Two­ją repu­ta­cję na szwank. Te mecha­ni­zmy to SPF, DKIM i DMARC.

Z pocz­tą na naszym ser­we­rze połą­czysz się wyłącz­nie wyko­rzy­stu­jąc komu­ni­ka­cję szy­fro­wa­ną cer­ty­fi­ka­tem SSL.

Kopie zapa­so­we Two­ich pli­ków wyko­ny­wa­ne są zgod­nie z zasa­dą 3-2-1, co spra­wia, że Two­je pli­ki będą moż­li­we do odtwo­rze­nia w więk­szo­ści przypadków.

Pod­czas wyko­ny­wa­nia kopii zapa­so­wej, jest ona zapi­sy­wa­na na trzech roż­nych nośni­kach. Zapi­su­je­my ją na głów­nym ser­we­rze, na dodat­ko­wym ser­we­rze, uży­wa­nym wyłącz­nie do kopii zapa­so­wych oraz na trze­cim ser­we­rze, znaj­du­ją­cym się fizycz­nie poza głów­ną serwerownią.

Dzię­ki temu, gdy dane na głów­nym ser­we­rze ule­gną znisz­cze­niu, na przy­kład, gdy Frank­furt zosta­nie odcię­ty od świa­ta, łatwo może­my odtwo­rzyć Two­je dane z Amster­da­mu. Gdy­by cała zachod­nia Euro­pa zosta­ła na sta­łe odcię­ta od Inter­ne­tu, wów­czas mamy trze­cią kopię zapasową.

Kopie zapa­so­we prze­cho­wu­je­my przez trzy mie­sią­ce. Codzien­ne jest spraw­dza­na ich popraw­ność, dzię­ki cze­mu nie spo­tka­ją Cię nie­mi­łe nie­spo­dzian­ki, gdy będzie potrze­ba przy­wró­ce­nia danych!

Codzien­nie są wyko­ny­wa­ne testy wizu­al­ne Two­jej stro­ny, któ­re są przez nas wery­fi­ko­wa­ne. Gdy coś jest nie tak, reagu­je­my od razu, napra­wia­jąc błąd. Tego typu błę­dy mogą poja­wić się z powo­du aktu­ali­za­cji wty­czek lub moty­wu wyko­rzy­sty­wa­ne­go na Two­jej stronie.

Domyśl­nie spraw­dza­na jest stro­na głów­na, ale jeśli są waż­ne dla Cie­bie jesz­cze inne pod­stro­ny Two­jej stro­ny – rów­nież będą testo­wa­ne. Wystar­czy, że razem je wybie­rze­my. Wszyst­kie zrzu­ty ekra­nu są prze­cho­wy­wa­ne przez mie­siąc i masz do nich dostęp.

Podob­nie dzia­ła­ją testy funk­cjo­nal­ne, z tym, że doty­czą one dzia­ła­nia witry­ny. Jeśli Two­ja stro­na nasta­wio­na jest na sprze­daż, raz dzien­nie spraw­dza­na jest ścież­ka sprzedażowa.

Przy­kład 1.: testo­wa­ne jest doda­nie pro­duk­tu do koszy­ka, przej­ście do zamó­wie­nia i poka­za­nie się wybo­ru for­my płat­no­ści z ope­ra­to­ra płat­no­ści, z któ­rym współpracujesz.

Przy­kład 2.: naj­waż­niej­sze dla Cie­bie jest dzia­ła­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go. Raz dzien­nie jest on auto­ma­tycz­nie wypeł­nia­ny i spraw­dza­ne jest, czy został on popraw­nie wysła­ny do Ciebie.

Dodat­ko­wo, Two­je usłu­gi są moni­to­ro­wa­ne co minu­tę. Jeśli coś się dzie­je z Two­ją stro­ną lub pocz­tą – praw­do­po­dob­nie dowie­my się tego szyb­ciej od Ciebie. 🙂

Two­ja stro­na to Two­ja stro­na. Two­ja pocz­ta to Two­ja pocz­ta. Two­ja dome­na to Two­ja dome­na. Nie ma wyjątków.

Sta­wia­my na rela­cję z Tobą. Nie ogra­ni­cza­my Ci dostę­pu ani do ser­we­ra, ani Word­Pres­sa, ani do Two­ich narzę­dzi ana­li­tycz­nych. Do nicze­go nie ogra­ni­cza­my Ci dostę­pu. Gdy okres opie­ki się skoń­czy, możesz pozo­stać na naszym ser­we­rze. Nie będzie­my utrud­niać Ci współ­pra­cy z oso­bą wyko­nu­ją­cą Two­ją nową stro­nę albo wpro­wa­dza­ją­cą dla Cie­bie zmiany. 

Na naszym ser­we­rze dostęp­ny domyśl­nie jest cer­ty­fi­kat SSL Let’s Encrypt, któ­rym zabez­pie­cza­my każ­dą stro­nę. Cer­ty­fi­kat odna­wia się auto­ma­tycz­nie, dzię­ki cze­mu nie musisz się mar­twić o jego prze­dłu­że­nie. Możesz sko­rzy­stać z cer­ty­fi­ka­tu zabez­pie­cza­ją­ce­go jed­ną dome­nę albo sko­rzy­stać z cer­ty­fi­ka­tu typu wild­card. To wszyst­ko w ramach pakie­tu opie­ki nad stro­ną. Kon­fi­gu­ra­cja cer­ty­fi­ka­tów SSL na naszym ser­we­rze otrzy­ma­ła oce­nę A+ według testu SSLLABS.com.

Nie musisz myśleć o aktu­ali­za­cjach Word­Pres­sa i wty­czek. Robi­my to za Cie­bie. W cią­gu 12 godzin od poja­wie­nia się nowej wer­sji Word­Pres­sa lub któ­rejś z jego wty­czek wyko­rzy­sty­wa­nych na Two­jej stro­nie, wyko­nu­je­my aktu­ali­za­cję. Wszyst­ko odby­wa się w spo­sób bez­piecz­ny, dzię­ki cze­mu Two­ja stro­na zawsze wyglą­da i dzia­ła tak samo.

W przy­pad­ku, gdy wyko­rzy­stu­jesz na swo­jej stro­nie wtycz­kę, do któ­rej poja­wia się waż­na aktu­ali­za­cja bez­pie­czeń­stwa, taka aktu­ali­za­cja jest wyko­ny­wa­na u Cie­bie, gdy tyl­ko się o tym dowie­my, zapew­nia­jąc Ci naj­wyż­sze bezpieczeństwo.

Przed głów­ny­mi aktu­ali­za­cja­mi Word­Pres­sa zawsze wyko­ny­wa­na jest dodat­ko­wa kopia bez­pie­czeń­stwa, dzię­ki któ­rej w przy­pad­ku zaist­nie­nia jakiś nie­stan­dar­do­wych sytu­acji i nie­po­wo­dze­nia aktu­ali­za­cji, szyb­ko Two­ja stro­na wra­ca do poprzed­nie­go stanu.

Nie musisz się mar­twić, że na Two­jej stro­nie coś się zepsuje.

Prio­ry­te­tem jest dla nas roz­wój Two­jej stro­ny inter­ne­to­wej, uwzględ­nia­jąc Two­je cele biznesowe. 

Po opła­ce­niu zamó­wie­nia, przed prze­nie­sie­niem Two­jej stro­ny na nasze ser­we­ry, robi­my audyt róż­nych obsza­rów: Word­Pres­sa, wty­czek uży­wa­nych przez Cie­bie, szyb­ko­ści na Two­im ser­we­rze, pli­ków na ser­we­rze, bez­pie­czeń­stwa, wyko­rzy­sty­wa­nej przez Cie­bie ana­li­ty­ki. Dosta­jesz wyni­ki takie­go audy­tu wraz z suge­ro­wa­ny­mi zmia­na­mi, któ­re zosta­ną przez nas wpro­wa­dzo­ne po prze­nie­sie­niu Two­jej strony.

Taki audyt wyko­nu­je­my ponow­nie po prze­nie­sie­niu Two­jej stro­ny na nasze ser­we­ry. Dzię­ki temu Two­ja stro­na sta­je się lepsza.

Kon­fi­gu­ru­je­my narzę­dzia ana­li­tycz­ne. Wspól­nie może­my je prze­ana­li­zo­wać i wpro­wa­dzić zmia­ny z nich wyni­ka­ją­ce za dodat­ko­wą opła­tą. Możesz też wpro­wa­dzić je sama.

Wszyst­ko po to, aby Two­ja stro­na inter­ne­to­wa pra­co­wa­ła dla Cie­bie jak naj­le­piej i była sku­tecz­nym narzę­dziem mar­ke­tin­go­wym w Two­im biznesie!

Masz pyta­nie? Potrze­bu­jesz porady?

W ramach opie­ki otrzy­mu­jesz od nas wspar­cie tech­nicz­ne. Gdy coś Ci nie wycho­dzi i potrze­bu­jesz pora­dy, nie musisz dłu­go szu­kać – wystar­czy, że się z nami skon­tak­tu­jesz lub napi­szesz na dedy­ko­wa­nej gru­pie tyl­ko dla naszych Klien­tów na Facebooku.

Jeśli zmia­na lub wpro­wa­dze­nie nowej funk­cji będzie wyma­ga­ła więk­szej ilo­ści cza­su, przed­sta­wi­my Ci naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę na te prace.

Jak przebiega proces opieki nad stroną internetową od momentu zakupu po stałą konserwację?

Krok 1.

Pod­pi­su­je­my ramo­wą umo­wę o współ­pra­cy, umo­wę o zacho­wa­niu pouf­no­ści oraz umo­wą powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych osobowych.

Krok 1.

Krok 2.

Przekazanie danych dostępowych

Pomo­że­my Ci prze­ka­zać nam w bez­piecz­ny spo­sób dane dostę­po­we do hostin­gu, dome­ny oraz WordPress.

Krok 2.

Krok 3.

Audyt przed przeniesieniem

Wyko­nu­je­my audyt Two­jej stro­ny, jej szyb­ko­ści, bez­pie­czeń­stwa, wty­czek, aktu­ali­za­cji oraz kopii zapa­so­wych. W ten spo­sób zbie­ra­my mate­riał do porów­na­nia z audy­tem po przenosinach.

Krok 3.

Krok 4.

Przenosiny i aktualizacje

Prze­no­si­my Two­ją stro­nę, skrzyn­ki mailo­we. Wszyst­ko zabez­pie­cza­my i prze­ka­zu­je­my Ci dane dostę­po­we oraz pole­ca­my zmia­nę haseł zarów­no na sta­rym hostin­gu, jak i na nowym.

Krok 4.

Krok 5.

Ustawienie składników opieki

Kon­fi­gu­ru­je­my kopie zapa­so­we, moni­to­ring stro­ny, codzien­ne zrzu­ty ekranów.

Krok 5.

Krok 6.

Audyt po przenosinach

Wyko­nu­je­my audyt Two­jej stro­ny – podob­nie jak w kro­ku 2. Następ­nie przed­sta­wia­my Ci wynik tego audy­tu i porów­na­nie, co się zmie­ni­ło w sto­sun­ku do poprzed­niej wer­sji Two­jej strony.

Krok 6.

Codzien­nie

Stała opieka

Dba­my o Two­ją stro­nę codzien­nie – moni­to­ru­je­my jej dostęp­ność, szyb­kość dzia­ła­nia, popraw­ność wyko­ny­wa­nych kopii zapa­so­wych, aktu­ali­za­cje oraz bezpieczeństwo.

Codzien­nie

Zapraszamy do współpracy!

TWOJA INWESTYCJA

Dołącz do nas

Płatność roczna

Moż­li­wa płat­ność ratal­na przez TPay Raty
2999 rocz­nie
  • Super­szyb­kość strony 
  • Bez­pie­czeń­stwo stro­ny, pocz­ty i Two­ich domen 
  • Cer­ty­fi­kat SSL 
  • Kopie bezpieczeństwa 
  • Aktu­ali­za­cje Word­Pres­sa i wtyczek 
  • Testy wizu­al­ne i funkcjonalne 
  • Wspar­cie i doradztwo 
  • Transparentność 
Pole­ca­my

Poda­ne ceny są cena­mi brut­to. Wysta­wia­my faktury.

Dostęp­ne opcje płat­no­ści: szyb­kie płat­no­ści ban­ko­we, BLIK, kar­ty kredytowe.

Z kim będziesz współpracować?

Jeste­śmy mał­żeń­stwem dwoj­ga pasjo­na­tów nowych tech­no­lo­gii. Dość powie­dzieć, że pozna­li­śmy się na Face­bo­oku. 😉 Od począt­ku naszej wspól­nej pry­wat­nej dro­gi połą­czy­ły nas rów­nież kwe­stie zawo­do­we i dość szyb­ko zde­cy­do­wa­li­śmy się pro­wa­dzić wspól­nie firmę.

Przez ostat­nie lata zebra­li­śmy dużo doświad­czeń w zakre­sie two­rze­nia stron inter­ne­to­wych, budo­wa­nia swo­jej mar­ki ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem Inter­ne­tu, ale tak­że pra­cy z klien­tem, roz­mów z oso­ba­mi na róż­nym pozio­mie technicznym.

Uwiel­bia­my dzie­lić się naszą wie­dzą i robi­my to przy każ­dej moż­li­wej oka­zji – poma­ga­my na gru­pach face­bo­oko­wych, pisze­my swo­je blo­gi, kil­ka razy do roku pro­wa­dzi­my pre­lek­cje i szko­le­nia. W pla­nach mamy rów­nież inne formy…

Obo­je kształ­ci­li­śmy się na kie­run­kach zwią­za­nych z infor­ma­ty­ką, jed­nak w dal­szym prze­bie­gu nasze zain­te­re­so­wa­nia roz­wi­nę­ły się nie­co odmien­nie, przez co dosko­na­le się uzu­peł­nia­my, jed­no­cze­śnie mając sze­ro­ką wie­dzę i umiejętności.

Asia Ryćko-Bożeńska

Jest estet­ką z zacię­ciem psy­cho­lo­gicz­nym. Zosta­ła wycho­wa­na w miło­ści do języ­ka i pięk­na liter, a jed­no­cze­śnie od „zawsze” uży­wa­ła kom­pu­te­rów. Fascy­nu­je ją tzw. doświad­cze­nie użyt­kow­ni­ka (ang. user expe­rien­ce – UX), czy­li pro­jek­to­wa­nie rze­czy intu­icyj­nych i przy­ja­znych w obsłudze.

Po latach zre­zy­gno­wa­ła z pro­gra­mo­wa­nia na rzecz pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­ne­go i – przede wszyst­kim – mar­ke­tin­gu. Speł­nia się w roli nin­ja mediów społecznościowych.

Pry­wat­nie – relak­su­je ją gotowanie.

Miłosz Ryćko-Bożeński

Ma kil­ku­na­sto­let­nie doświad­cze­nie w pro­gra­mo­wa­niu. Ze szcze­gól­ną pasją zaj­mu­je się kwe­stia­mi zwią­za­ny­mi z bez­pie­czeń­stwem w Inter­ne­cie oraz opty­ma­li­za­cją stron inter­ne­to­wych. Zebrał nie­daw­no i przed­sta­wił pod­czas jed­nej z pre­lek­cji ponad 300 skład­ni­ków dobrej stro­ny internetowej.

Nie jest jed­nak „typo­wym infor­ma­ty­kiem” – oprócz wyżej wymie­nio­nych spe­cja­li­za­cji rów­nież cza­sem sia­da do pro­jek­to­wa­nia stron lub opra­co­wa­nia stra­te­gii marketingowej. 

Pry­wat­nie – miło­śnik twór­czo­ści Tolkiena.

DOŁĄCZ DO PONAD 100 ZADOWOLONYCH klientek i klientów, które i KTÓRZY nam zaufali

Zobacz, co mówią o współpracy z nami

Dołącz do nich!

Masz pytania?

FAQ

Cią­głość dzia­ła­nia Two­jej stro­ny inter­ne­to­wej, obok jej szyb­ko­ści dzia­ła­nia i bez­pie­czeń­stwa, są dla nas najważniejsze.

Pięk­no chiń­skiej medy­cy­ny pole­ga na tym, że obej­mu­je ona cało­kształt życia czło­wie­ka. Jesz­cze oko­ło stu lat temu, Chiń­czy­cy wyzna­wa­li zasa­dę, aby pła­cić leka­rzom za to, że utrzy­mu­ją swo­ich pacjen­tów w zdrowiu.

Celem każ­dej tera­pii była kom­plek­so­wa tro­ska o cały orga­nizm, a nie doraź­ne lecze­nie poje­dyn­czych dysfunkcji.

Tak samo trosz­czy­my się o Two­ją stronę.

Pre­fe­ru­je­my kon­takt mailo­wy. Sys­te­my moni­to­rin­gu ser­we­rów i znaj­du­ją­cych się na nich stron oraz innych usług, np. pocz­to­wych, dadzą nam znać praw­do­po­dob­nie szyb­ciej, że jest coś nie tak. W takiej sytu­acji od razu podej­mie­my akcje, aby zmi­ni­ma­li­zo­wać prze­rwę w dostę­pie.Z nasze­go doświad­cze­nia wyni­ka, że więk­szość pro­ble­mów powsta­je z trzech powo­dów: z powo­du dzia­ła­nia użyt­kow­ni­ka bez­po­śred­nie­go, dzia­ła­nia użyt­kow­ni­ka pośred­nie­go i pro­ble­mów z ser­we­rem.Docie­ra­my z ofer­tą do użyt­kow­ni­ków, któ­rzy są świa­do­mi i dba­ją o sen. Szcze­gól­nie w nocy. Dzię­ki temu nie ma koniecz­no­ści ofe­ro­wa­nia cało­do­bo­we­go sup­por­tu. W dzień możesz do nas napi­sać i naj­czę­scięj w cią­gu kil­ku­dzie­się­ciu minut dosta­niesz odpo­wiedź.A jak użyt­kow­nik może pośred­nio dopro­wa­dzić do pro­ble­mów? Na przy­kład insta­lu­jąc wtycz­kę do bac­ku­pów w Word­Pres­sie, któ­ra zapy­cha ser­wer w eks­pre­so­wym try­bie. Inna sytu­acja: użyt­kow­nik nie aktu­ali­zu­je wty­czek i Word­Pres­sa lub uży­wa kiep­skich wty­czek. W ten spo­sób docho­dzi do infek­cji i zablo­ko­wa­nia stro­ny przez mecha­ni­zmy bez­pie­czeń­stwa.Jak temu zapo­bie­ga­my? Moni­to­ru­je­my insta­la­cje Word­Pres­sa i zachę­ca­my użyt­kow­ni­ków do dba­nia o swo­je stro­ny.Nato­miast jeśli cho­dzi o pro­ble­my z ser­we­rem, to kie­ru­je­my się powie­dze­niem „don’t touch a run­ning sys­tem” – nie ruszaj dzia­ła­ją­ce­go sys­te­mu. Pra­ce ser­wi­so­we na ser­we­rze pla­nu­je­my z tygo­dnio­wym wyprze­dze­niem. Utrzy­mu­je­my naszą infra­struk­tu­rę w taki spo­sób, aby zawsze mieć „Plan B”, któ­ry pozwo­li na przy­kład na skie­ro­wa­nie ruchu na inny ser­wer, aby nie ucier­pia­ła dostęp­ność Two­jej stro­ny.Naszym celem jest utrzy­ma­nie dostęp­no­ści Two­jej stro­ny na pozio­mie powy­żej 99,95%. Ozna­cza to, że dzia­ła­my tak, aby prze­sto­je w dzia­ła­niu nie były dłuż­sze niż ok. 21 minut w miesiącu.

Sta­wia­my na budo­wa­nie rela­cji, a nie na licz­bę klien­tów. Dzię­ki temu zna­my dobrze każ­dą stro­nę inter­ne­to­wą, któ­ra jest pod naszą opie­ką i może­my tym samym lepiej odpo­wie­dzieć na Two­je potrzeby.

Poroz­ma­wiaj­my! Sta­wia­my na trans­pa­rent­ność i rela­cje. Wie­rzy­my, że w każ­dej sytu­acji moż­na zna­leźć roz­wią­za­nie typu wygrany-wygrany.

Przy­kła­da­my bar­dzo dużą wagę do bez­pie­czeń­stwa powie­rzo­nym nam stron. Nasze ser­we­ry aktyw­nie korzy­sta­ją z mecha­ni­zmów prze­ciw­ko wiru­som, mal­wa­re spa­mo­wi oraz ata­kom crac­ker­skim. Na bie­żą­co ana­li­zu­je­my poja­wia­ją­ce się zagro­że­nia i im przeciwdziałamy.

Zna­my powie­dze­nie „nigdy nie ufaj kopiom zapa­so­wym hostin­gu”, dla­te­go oprócz ich wyko­ny­wa­nia zgod­nie z meto­dą 3-2-1 (prze­cho­wu­je­my kopie zapa­so­we w trzech loka­cjach, z cze­go dwie są poza głów­nym ser­we­rem, a jed­na jest prze­cho­wy­wa­na dodat­ko­wo offli­ne) wery­fi­ku­je­my wyko­na­ne kopie zapa­so­we, aby spraw­dzić, czy są wyko­ny­wa­ne sku­tecz­nie i pozwa­la­ją na odtwo­rze­nie Two­ich danych.

Wyko­rzy­stu­je­my narzę­dzia, któ­re powsta­ły na tere­nie Unii Euro­pej­skiej, korzy­sta­my z ser­we­rów znaj­du­ją­cych się na jej terenie. 

Two­je usłu­gi będą dzia­ła­ły cały czas. Skon­stru­owa­li­śmy nasze pro­ce­du­ry w taki spo­sób, by Twój biz­nes w żaden spo­sób nie ucierpiał.

Tak! Zachę­ca­my do tego, abyś nam powiedział(a), kie­dy będziesz miał(a) więk­szy ruch, bo pro­wa­dzisz kam­pa­nię rekla­mo­wą czy też publi­ku­jesz efekt istot­nej dla Cie­bie współ­pra­cy na blogu.

Oce­nia­my ska­lę infek­cji i naj­lep­sze sce­na­riu­sze na jej zneu­tra­li­zo­wa­nie. Nie tyl­ko usu­wa­my infek­cję, ale rów­nież zabez­pie­cza­my Two­ją stro­nę, aby infek­cja się nie powtó­rzy­ła. Może to wyma­gać dodat­ko­wych kosz­tów, może to wyma­gać jedy­nie oczysz­cze­nia i zak­tu­ali­zo­wa­nia wszyst­kich kom­po­nen­tów wyko­rzy­sty­wa­nych na Two­jej stro­nie. Może być rów­nież wyma­ga­ne wyku­pie­nie licen­cji do wyko­rzy­sty­wa­nych przez Cie­bie wty­czek czy moty­wu, aby zaak­tu­ali­zo­wać stronę.

Jeśli twór­ca Two­jej stro­ny Inter­ne­to­wej kupił motyw, któ­ry następ­nie mody­fi­ko­wał pod Two­je potrze­by, czę­sto nie­ste­ty zda­rza się tak, że nie wpro­wa­dził licen­cji do płat­nych ele­men­tów, co unie­moż­li­wia aktu­ali­za­cję. Takie dzia­ła­nia uwa­ża­my za nie­etycz­ne i nie­uczci­we. Jed­nak gdy „mle­ko się roz­la­ło”, są dwa wyj­ścia, na pora­dze­nie sobie z sytuacją.

Po pierw­sze może­my Ci pomóc kupić licen­cje na wtycz­ki i moty­wy, któ­re tego wyma­ga­ją lub prze­pi­sa­nie Two­jej stro­ny w taki spo­sób, aby wyko­rzy­sty­wa­ła jak naj­wię­cej dar­mo­wych ele­men­tów. Dzię­ki duże­mu doświad­cze­niu w pro­gra­mo­wa­niu, czę­sto zastę­pu­je­my płat­ne wtycz­ki wła­snym kodem, któ­re reali­zu­ją nie­zbęd­ne funkcje.

Dru­gie roz­wią­za­nie to zakup nie­zbęd­nych licen­cji. Bazu­jąc na naszych doświad­cze­niach, naj­czę­ściej twór­cy stron „zapo­mi­na­ją” wpro­wa­dzić licen­cji do wty­czek-kom­baj­nów, któ­re moc­no obcią­ża­ją stronę.

W takiej sytu­acji przy­glą­da­my się indy­wi­du­al­nie każ­dej stro­nie i suge­ru­je­my naj­lep­sze rozwiązanie.

Każ­de­mu użyt­kow­ni­ko­wi udo­stęp­nia­my dedy­ko­wa­ną stro­nę, na któ­rej zoba­czy w cza­sie rze­czy­wi­stym, jak wyglą­da w ska­li mie­sią­ca dostęp­ność jego usług.

Moni­to­ru­je­my nasze stro­ny i wszyst­kie stro­ny oddziel­nie. Jeśli coś się z jakąś dzie­je, np. jest nie­do­stęp­na, albo zaczy­na się łado­wać znacz­nie dłu­żej, praw­do­po­dob­nie będzie­my o tym wie­dzieć szyb­ciej od Cie­bie i zareagujemy.

Jeśli chcesz samo­dziel­nie wpro­wa­dzić jakieś zmia­ny na stro­nie, zain­sta­lo­wać jakąś wtycz­kę, czy cokol­wiek inne­go, zachę­ca­my, abyś naj­pierw zrobił(a) kopię bez­pie­czeń­stwa przed roz­po­czę­ciem prac z pozio­mu pane­lu hostin­gu. Dzię­ki temu, gdy powi­nie Ci się noga, będziesz mogła lub mógł samo­dziel­nie przy­wró­cić swo­ją stro­nę do poprzed­nie­go – dzia­ła­ją­ce­go – stanu.

Gdy­byś potrzebował(a) jed­nak pomo­cy, po pro­stu skon­tak­tuj się z nami.

Do wszyst­kich usług możesz się logo­wać, samo­dziel­nie nimi zarzą­dzać, mody­fi­ko­wać. Trans­pa­rent­ność jest dla nas klu­czo­wa. To Two­je stro­ny, a my wspo­ma­ga­my Twój biznes.

Naj­pierw sprawdź na gru­pie dla naszych Klien­tek i Klien­tów na FB, czy wszyst­kie usłu­gi dzia­ła­ją – tam infor­mu­je­my o awa­riach w cza­sie rze­czy­wi­stym, jeśli ich napra­wa zaj­mie wię­cej niż 5 minut. Jeśli nie ma żad­nej infor­ma­cji – pocze­kaj 2-3 minu­ty i sprawdź ponownie.

Jeśli dzia­ła­ją, to zna­czy, że pro­blem może doty­czyć tyl­ko Two­jej stro­ny i nie jest przez nas wychwy­co­ny, jest spo­wo­do­wa­ny przez Two­je dzia­ła­nia lub indy­wi­du­al­ną kon­fi­gu­ra­cję Two­jej prze­glą­dar­ki czy komputera.

Jeśli jest to coś, cze­go nie wychwy­tu­je­my, napisz do nas i opisz wła­sny­mi sło­wa­mi, co się dzie­je. Dołącz też zrzu­ty ekra­nu, jeśli to koniecznie.

WCIĄŻ Cię nie przekonaliśmy?

Porozmawiajmy!

Przewiń do góry