Audyt strony internetowej – pełny

Audyt strony internetowej w pełnym wymiarze pozwoli na sprawdzenie istotnych aspektów Twojej witryny, które mogą wpływać na jej skuteczność, bezpieczeństwo, wizerunek, a przede wszystkim spełnianie założonych dla niej celów (sprzedaż, budowanie wizerunku, informacje, nawiązanie kontaktu i inne). Pełna informacja o audycie w opisie poniżej.

Po zaksięgowaniu wpłaty od Ciebie, skontaktujemy się z Tobą mailowo w celu umówienia się na spotkanie i przekazania niezbędnych informacji, potrzebnych do wykonania audytu.

3 999,00  (4 918,77  z VAT)

W tym celu prze­pro­wa­dza­my z Tobą naj­pierw roz­mo­wę, w któ­rej lepiej pozna­je­my Two­je potrze­by i wąt­pli­wo­ści. W razie koniecz­no­ści prze­ka­zu­je­my rów­nież do wypeł­nie­nia brief z pyta­nia­mi doty­czą­cy­mi Two­jej stro­ny, mar­ki, eko­sys­te­mu, jak i wska­za­nia ele­men­tów, na któ­re szcze­gól­nie mamy zwró­cić uwa­gę. Będzie­my potrze­bo­wać danych dostę­po­wych do stro­ny obję­tej audy­tem – wszyst­kie potrzeb­ne infor­ma­cje o tym, jakie to dane i w jaki spo­sób je nam bez­piecz­nie prze­ka­zać, otrzy­masz od nas mailowo.

Spraw­dza­my takie aspek­ty, jak:

 • iden­ty­fi­ka­cja
 • nawi­ga­cja
 • tre­ści
 • wygląd
 • funk­cjo­nal­ność i UX
 • respon­syw­ność
 • kon­tro­la
 • dostęp­ność
 • infor­ma­cje zwrot­ne i obsłu­ga błędów
 • spój­ność
 • bez­pie­czeń­stwo
 • zaple­cze stro­ny i technikalia
 • hosting (ser­wer)
 • SEO
 • ana­li­ty­ka, śle­dze­nie i pod­łą­cze­nie zewnętrz­nych serwisów
 • mar­ke­ting i sprze­daż (rów­nież w szer­szym kon­tek­ście Two­je­go całe­go biz­ne­so­we­go ekosystemu)
 • kwe­stie prawne
 • inne aspek­ty waż­ne w Two­im kon­kret­nym kontekście

Czas reali­za­cji audy­tu zależ­ny jest od obszer­no­ści bada­nej stro­ny i bie­żą­ce­go obło­że­nia, więc jeśli zale­ży Ci na cza­sie, pro­si­my o kon­takt z nami.

Efek­tem audy­tu jest doku­ment, w któ­rym spi­su­je­my wszyst­kie stwier­dzo­ne przez nas kwe­stie, któ­re mogą być pro­ble­ma­tycz­ne, oraz nasze zale­ce­nia z nimi zwią­za­ne. Otrzy­mu­jesz infor­ma­cję, któ­re z zale­ceń są prio­ry­te­to­we, a któ­re mniej istot­ne. Doku­ment ten będzie pod­sta­wą do dal­szych dzia­łań dla Cie­bie. Da Ci pełen obraz sytu­acji w zakre­sie Two­jej obec­no­ści w Inter­ne­cie i tego, co nale­ży zmie­nić, aby sku­tecz­nie reali­zo­wać Two­je cele.

Po prze­ka­za­niu Tobie tego doku­men­tu uma­wia­my się na spo­tka­nie pod­su­mo­wu­ją­ce, w któ­rym oma­wia­my go wspól­nie, możesz zadać nam pyta­nia i wspól­nie może­my nara­dzić się, jakie kro­ki war­to pod­jąć dalej.

Przewiń do góry