Asia Ryćko-Bożeńska

Zapraszamy Cię do królestwa wiedzy, jaką dzielimy się na co dzień po to, żeby wesprzeć Twoją obecność w Internecie, budowanie Twojej marki i rozwój Twojego biznesu. 

Ktoś włamał się na moje konto Facebooka. Co robić?

Two­je kon­to na Face­bo­oku zaczę­ło żyć wła­snym życiem i roz­sy­ła nie­chcia­ne wia­do­mo­ści albo samo publi­ku­je dziw­ne posty? Nie­za­leż­nie od Two­jej odpo­wie­dzi zachę­ca­my do czy­ta­nia dalej, żeby wie­dzieć, jak się zabez­pie­czyć i co zro­bić, jeśli to już nastą­pi.

Czytaj dalej →
Przewiń do góry