Asia Ryćko-Bożeńska

Zapraszamy Cię do królestwa wiedzy, jaką dzielimy się na co dzień po to, żeby wesprzeć Twoją obecność w Internecie, budowanie Twojej marki i rozwój Twojego biznesu. 

TikTok – 12 ciekawych kont

12 ciekawych kont na TikToku [sierpień 2020]

Spo­łecz­ność Tik­To­ka zelek­try­zo­wa­ła wia­do­mość o poten­cjal­nym zba­no­wa­niu tego medium spo­łecz­no­ścio­we­go w Sta­nach Zje­do­no­czo­nych po wypo­wie­dzi Donal­da Trum­pa. Reak­cja na tę sytu­ację wśród osób nie­zna­ją­cych tej plat­for­my zmo­ty­wo­wa­ła mnie do napi­sa­nia obszer­niej­sze­go komen­ta­rza na temat tego, dla­cze­go uwa­żam, że to war­to­ścio­we miej­sce. A tym­cza­sem zapra­szam Cię w podróż po inte­re­su­ją­cych i inspi­ru­ją­cych kon­tach na TikToku.

Czytaj dalej →

Ktoś włamał się na moje konto Facebooka. Co robić?

Two­je kon­to na Face­bo­oku zaczę­ło żyć wła­snym życiem i roz­sy­ła nie­chcia­ne wia­do­mo­ści albo samo publi­ku­je dziw­ne posty? Nie­za­leż­nie od Two­jej odpo­wie­dzi zachę­ca­my do czy­ta­nia dalej, żeby wie­dzieć, jak się zabez­pie­czyć i co zro­bić, jeśli to już nastąpi.

Czytaj dalej →
Przewiń do góry