Miłosz Ryćko-Bożeński

Zapraszamy Cię do królestwa wiedzy, jaką dzielimy się na co dzień po to, żeby wesprzeć Twoją obecność w Internecie, budowanie Twojej marki i rozwój Twojego biznesu. 

Silne hasło – po co je mieć i jak je stworzyć

Ta histo­ria nie jest praw­dzi­wa. A jed­no­cze­śnie jest do bólu praw­dzi­wa. Nie­jed­na oso­ba w Two­im krę­gu zna­jo­mych mia­ła już taką lub podob­ną sytu­ację, któ­rej moż­na było­by zapo­biec, świa­do­mie zarzą­dza­jąc swo­imi dany­mi dostę­po­wy­mi. Poka­że­my Ci, jak robić to z gło­wą, a jed­no­cze­śnie nie oba­wiać się milio­nów dziw­nych zna­ków do zapa­mię­ta­nia w milio­nach róż­nych miejsc.

Czytaj dalej →
Przewiń do góry