Baza wiedzy

Zapraszamy Cię do królestwa wiedzy, jaką dzielimy się na co dzień po to, żeby wesprzeć Twoją obecność w Internecie, budowanie Twojej marki i rozwój Twojego biznesu. 

Tips for the speakers

Tech­ni­cal issu­es and pre­pa­ra­tion To ensu­re the best video quali­ty, it’s worth taking care of a few deta­ils. A per­ma­nent, sta­ble and fast Inter­net con­nec­tion is …

Czytaj dalej →

Przygotowanie dla prelegentów do wydarzenia online

Dla zapew­nie­nia jak naj­lep­szej jako­ści prze­ka­zu wideo, war­to zadbać o kil­ka szcze­gó­łów: Sta­łe, sta­bil­ne i szyb­kie łącze inter­ne­to­we. Jeśli jest wybór i moż­li­wość, to lepiej pod­łą­czyć kom­pu­ter przez …

Czytaj dalej →

Przekaż nam bezpiecznie dane dostępowe

Wszel­kie dane dostę­po­we, jakie potrze­bu­jesz nam prze­ka­zać, np. do dotych­cza­so­we­go hostin­gu, do pane­lu zarzą­dza­nia dome­ną, do pane­lu admi­ni­stra­cyj­ne­go stro­ny, do Two­ich mediów spo­łecz­no­ścio­wych czy opro­gra­mo­wa­nia do …

Czytaj dalej →

Sprawdzanie poczty e-mail

Przez dedy­ko­wa­ną stro­nę Możesz spraw­dzić pocz­tę e-mail przez dedy­ko­wa­ną stro­nę znaj­du­ją­cą się pod adre­sem https://webmail.syo.host Aby zalo­go­wać się, w polu „Nazwa” nale­ży wpro­wa­dzić peł­ny adres e-mail, np. …

Czytaj dalej →

Dodawanie konta pocztowego

Krok 1 Logu­je­my się do pane­lu hostin­go­we­go znaj­du­ją­ce­go się pod tym adre­sem. Krok 2 Wybie­ra­my pozy­cję „Pocz­ta”. Krok 3 Kli­ka­my na przy­cisk „Utwórz adres e-mail”. Krok …

Czytaj dalej →
Przewiń do góry