Dodawanie konta pocztowego

Krok 1

Logu­je­my się do pane­lu hostin­go­we­go znaj­du­ją­ce­go się pod tym adre­sem.

Krok 2

Wybie­ra­my pozy­cję „Pocz­ta”.

Krok 3

Kli­ka­my na przy­cisk „Utwórz adres e-mail”.

Krok 3

W polu „Adres e-mail” wpi­su­je­my nazwę kon­ta pocz­to­we­go, któ­re chce­my utworzyć.

Jeże­li zazna­czy­my opcję „Może być uży­wa­ny do logo­wa­nia się do Plesk”, wów­czas użyt­kow­nik będzie miał moż­li­wość logo­wa­nia się do pane­lu hostin­go­we­go. Zale­ca­my odzna­cze­nie tej opcji, chy­ba, że jest to nie­zbęd­ne. W więk­szo­ści przy­pad­ków możesz odzna­czyć to pole.

Następ­nie kli­ka­my na przy­cisk „Wyge­ne­ruj” pod polem hasło oraz przy­cisk „Pokaż”, aby poka­zać wyge­ne­ro­wa­ne hasło. Zale­ca­my wyge­ne­ro­wa­nie hasła, aby było ono trud­niej­sze do złamania.

Pozo­sta­łe pola pozo­sta­wia­my bez zmian.

Kli­ka­my na przy­cisk „OK”.

W ten spo­sób zosta­ło doda­ne kon­to pocztowe.

Przewiń do góry