Sprawdzanie poczty e-mail

Przez dedykowaną stronę

Możesz spraw­dzić pocz­tę e-mail przez dedy­ko­wa­ną stro­nę znaj­du­ją­cą się pod adre­sem https://webmail.syo.host

Aby zalo­go­wać się, w polu „Nazwa” nale­ży wpro­wa­dzić peł­ny adres e-mail, np. testowo@testowo.xyz oraz hasło, a następ­nie klik­nąć na przy­cisk „Zalo­guj”.

Przez program pocztowy

Możesz spraw­dzać pocz­tę przez dedy­ko­wa­ny pro­gram pocz­to­wy taki jak Mozil­la Thun­der­birdMicro­soft Outlo­ok czy Spark.

W więk­szo­ści przy­pad­ków, pod­czas doda­wa­nia kon­ta pocz­to­we­go, wystar­czy podać adres e-mail oraz hasło. Całą kon­fi­gu­ra­cję pro­gram pocz­to­wy powi­nien zacią­gnąć automatycznie.

Jeże­li pro­gram popro­si Cię o poda­nie szcze­gó­ło­wych danych dostę­po­wych, sko­rzy­staj z poniż­szej tabeli:

Para­metr
War­tość
Ser­wer pocz­ty przy­cho­dzą­cej IMAP
syo.host
Ser­wer pocz­ty przy­cho­dzą­cej POP3
syo.host
Ser­wer pocz­ty wycho­dzą­cej SMTP
syo.host
Port ser­we­ra pocz­ty przy­cho­dzą­cej IMAP
993
Port ser­we­ra pocz­ty przy­cho­dzą­cej POP3
995
Port ser­we­ra pocz­ty wycho­dzą­cej SMTP
465

WAŻ­NE: połą­cze­nie z ser­we­rem wyma­ga włą­cze­nia szy­fro­wa­nia SSL zarów­na dla ser­we­ra pocz­ty przy­cho­dzą­cej, jak i wychodzącej.

TIP: jeśli nie wiesz, czy wybrać połą­cze­nie z ser­we­rem pocz­ty przy­cho­dzą­cej IMAP, czy POP3, wybierz IMAP

Róż­ni­ca pole­ga na tym, że w przy­pad­ku połą­cze­nia IMAP, na ser­we­rze znaj­du­je się zawsze aktu­al­na zawar­tość skrzyn­ki pocz­to­wej. Jest to szcze­gól­nie przy­dat­ne, gdy spraw­dzasz pocz­tę na wie­lu urządzeniach.

W przy­pad­ku połą­cze­nia POP3, zawar­tość skrzyn­ki ścią­ga­na jest na urzą­dze­nie i na ser­we­rze nie pozo­sta­je kopia.

Za pomocą konta GMail

Po zalo­go­wa­niu na kon­to GMa­il, w pra­wym gór­nym rogu kli­ka­my na iko­nę try­bi­ków „Usta­wie­nia” i kli­ka­my na pozy­cję „Zobacz wszyst­kie ustawienia”.

Następ­nie prze­cho­dzi­my do zakład­ki „Kon­ta i importowanie”.

W sek­cji „Sprawdź pocz­tę na innych kon­tach” kli­ka­my na przy­cisk „Dodaj kon­to pocztowe”.

W okien­ku, któ­re wysko­czy­ło, w polu „Adres e-mail” wpi­su­je­my peł­ny adres e-mail, np. testowo@testowo.xyz i kli­ka­my na przy­cisk „Dalej” i prze­cho­dzi­my do następ­ne­go kroku.

W polu nazwa użyt­kow­ni­ka wpi­su­je­my peł­ny adres e-mail, następ­nie wpro­wa­dza­my hasło w polu hasło.

W polu „Ser­wer POP” wpi­su­je­my syo.host i z listy w polu „Port” wybie­ra­my 995.

Następ­nie zazna­cza­my nastę­pu­ją­ce opcje:

  • „Pozo­staw kopię pobra­nej wia­do­mo­ści na serwerze.”,
  • „Pod­czas pobie­ra­nia pocz­ty zawsze korzy­staj z bez­piecz­ne­go połą­cze­nia (SSL)”.
Kli­ka­my na przy­cisk „Dalej” i prze­cho­dzi­my do kolej­ne­go kroku.
 
Zazna­cza­my opcję „Tak, chcę wysy­łać wia­do­mo­ści jako (…)” i kli­ka­my na przy­cisk „Dalej”.

 

W kolej­nym kro­ku odzna­cza­my opcję „Trak­tuj jako alias” i kli­ka­my na przy­cisk „Dalej”.

W polu „Ser­wer SMTP” wpi­su­je­my syo.host i wybie­ra­my port 465.

Poda­je­my nazwę użyt­kow­ni­ka (peł­ny adres e-mail) i hasło.

Zazna­cza­my opcję „Połą­cze­nie zabez­pie­czo­ne pro­to­ko­łem SSL” i prze­cho­dzi­my do następ­ne­go kro­ku. Wów­czas na skrzyn­kę pocz­to­wą, któ­rą chcesz pod­łą­czyć, przyj­dzie kod do potwier­dze­nia, któ­ry nale­ży wpro­wa­dzić i potwierdzić.

 

Przewiń do góry