Blog

Zapraszamy Cię do królestwa wiedzy, jaką dzielimy się na co dzień po to, żeby wesprzeć Twoją obecność w Internecie, budowanie Twojej marki i rozwój Twojego biznesu. 

TikTok – 12 ciekawych kont

12 ciekawych kont na TikToku [sierpień 2020]

Spo­łecz­ność Tik­To­ka zelek­try­zo­wa­ła wia­do­mość o poten­cjal­nym zba­no­wa­niu tego medium spo­łecz­no­ścio­we­go w Sta­nach Zje­do­no­czo­nych po wypo­wie­dzi Donal­da Trum­pa. Reak­cja na tę sytu­ację wśród osób nie­zna­ją­cych tej plat­for­my zmo­ty­wo­wa­ła mnie do napi­sa­nia obszer­niej­sze­go komen­ta­rza na temat tego, dla­cze­go uwa­żam, że to war­to­ścio­we miej­sce. A tym­cza­sem zapra­szam Cię w podróż po inte­re­su­ją­cych i inspi­ru­ją­cych kon­tach na TikToku.

Czytaj dalej →

Trzy z wielu zalet wykorzystania WordPressa do stworzenia strony internetowej

W sie­ci wrze. Por­tal tvp.info opu­bli­ko­wał arty­kuł, w któ­rym jed­nym z zarzu­tów jest to, że nowa stro­na War­szaw­skie­go Trans­por­tu Publicz­ne­go (wtp.waw.pl) zosta­ła wyko­na­na na dar­mo­wym sys­te­mie, jakim jest Word­Press. Jeden z rad­nych, Pan Dariusz Lasoc­ki, skry­ty­ko­wał takie rozwiązanie.

Posta­no­wi­łem wejść w pole­mi­kę z zarzu­tem odno­śnie stwo­rze­nia stro­ny na dar­mo­wym roz­wią­za­niu, jakim jest WordPress.

Czytaj dalej →

Silne hasło – po co je mieć i jak je stworzyć

Ta histo­ria nie jest praw­dzi­wa. A jed­no­cze­śnie jest do bólu praw­dzi­wa. Nie­jed­na oso­ba w Two­im krę­gu zna­jo­mych mia­ła już taką lub podob­ną sytu­ację, któ­rej moż­na było­by zapo­biec, świa­do­mie zarzą­dza­jąc swo­imi dany­mi dostę­po­wy­mi. Poka­że­my Ci, jak robić to z gło­wą, a jed­no­cze­śnie nie oba­wiać się milio­nów dziw­nych zna­ków do zapa­mię­ta­nia w milio­nach róż­nych miejsc.

Czytaj dalej →

Ktoś włamał się na moje konto Facebooka. Co robić?

Two­je kon­to na Face­bo­oku zaczę­ło żyć wła­snym życiem i roz­sy­ła nie­chcia­ne wia­do­mo­ści albo samo publi­ku­je dziw­ne posty? Nie­za­leż­nie od Two­jej odpo­wie­dzi zachę­ca­my do czy­ta­nia dalej, żeby wie­dzieć, jak się zabez­pie­czyć i co zro­bić, jeśli to już nastąpi.

Czytaj dalej →
Przewiń do góry