Zgłoś chęć współpracy!

Każ­da oso­ba, któ­ra wypeł­ni for­mu­larz zgło­sze­nio­wy, otrzy­ma od nas w pre­zen­cie listę kon­tro­l­ną, któ­ra pozwo­li na dobre przy­go­to­wa­nie się do wystą­pie­nia online.

Przewiń do góry