Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne to okazja, aby popracować wspólnie nad wybranymi przez Ciebie zagadnieniami. Możesz zapytać nas o dowolny temat związany z obecnością w Internecie, z biznesem online itp.

300,00 1 000,00 

Wyczyść

Popu­lar­ne tema­ty, któ­re poru­sza­my pod­czas kon­sul­ta­cji to:

  • stra­te­gia dzia­ła­nia biz­ne­su online,
  • stro­ny inter­ne­to­we, WordPress,
  • skle­py internetowe
  • SEO, pozy­cjo­no­wa­nie,
  • mar­ke­ting online,
  • media spo­łecz­no­ścio­we (Face­bo­ok, Insta­gram i inne),
  • ele­men­ty wizu­al­ne – iden­ty­fi­ka­cja wizu­al­na, gra­fi­ka, nauka pro­gra­mu Canva itp.
  • obsłu­ga kom­pu­te­ra, telefonu,
  • bez­pie­czeń­stwo obec­no­ści w Internecie,
  • i wie­le innych tematów.

Pod­czas kon­sul­ta­cji korzy­sta­my z opro­gra­mo­wa­nia Zoom, któ­re umoż­li­wia nie tyl­ko roz­mo­wę na wideo tak, jak­by­śmy byli w jed­nym pomiesz­cze­niu – z dowol­ne­go miej­sca na świe­cie, ale też udo­step­nia­nie ekra­nu (kom­pu­te­ra, table­tu, tele­fo­nu) i zdal­ną obsłu­gę pul­pi­tu. Dzię­ki cze­mu może­my na odle­głość pro­wa­dzić szko­le­nia, spraw­dzać pro­ble­ma­tycz­ne kwe­stie itp.

Po opła­ce­niu zamó­wie­nia otrzy­masz na maila link do wybo­ru ter­mi­nu spo­tka­nia. Obec­nie moż­li­we są kon­sul­ta­cje w godzi­nach popo­łu­dnio­wych w dni robo­cze. Jeśli żaden ter­min nie będzie Ci odpo­wia­dać, skon­tak­tuj się z nami indy­wi­du­al­nie na maila support@simplyyourself.online.

Czas trwania

1 h, 2 h

Z kim?

Asia, Miłosz, Asia i Miłosz

Przewiń do góry