Kontakt

O komu­ni­ka­cję z Tobą z tro­ską dba San­dra Gór­ska, któ­ra spraw­nie reagu­je na wszel­kie zapy­ta­nia, będąc łącz­ni­kiem mię­dzy Tobą i resz­tą #Team­SYO.

Jeste­śmy dostęp­ni pn–pt w godzi­nach
10–18:00. Hosting i stro­ny inter­ne­to­we są moni­to­ro­wa­ne przez całą dobę. Klientki_ci pod opie­ką otrzy­mu­ją infor­ma­cję o kon­tak­cie w godzi­nach noc­nych i week­en­do­wych w przy­pad­ku potrze­by pil­ne­go kontaktu. 

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą!

Obser­wuj nas na Insta­gra­mie oraz Facebooku.

Napisz do nas

Konsultacje indywidualne

Kon­sul­ta­cje indy­wi­du­al­ne to oka­zja, aby popra­co­wać wspól­nie nad wybra­ny­mi przez Cie­bie zagad­nie­nia­mi. Możesz zapy­tać nas o dowol­ny temat zwią­za­ny z obec­no­ścią w Inter­ne­cie, z biz­ne­sem onli­ne itp.

IMG_4235-23 (1)
Przewiń do góry