Ktoś włamał się na moje konto Facebooka. Co robić?

Twoje konto na Facebooku zaczęło żyć własnym życiem i rozsyła niechciane wiadomości albo samo publikuje dziwne posty? Niezależnie od Twojej odpowiedzi zachęcamy do czytania dalej, żeby wiedzieć, jak się zabezpieczyć i co zrobić, jeśli to już nastąpi.

Two­je kon­to na Face­bo­oku zaczę­ło żyć wła­snym życiem i roz­sy­ła nie­chcia­ne wia­do­mo­ści albo samo publi­ku­je dziw­ne posty?

NIE? To świet­na wia­do­mość. Jed­no­cze­śnie zachę­ca­my i tak do pro­fi­lak­tycz­ne­go spraw­dze­nia zabez­pie­czeń, aby taka sytu­acja nie wyda­rzy­ła się w przyszłości!

TAK? Trze­ba się pozbyć intru­za i zabez­pie­czyć kon­to, by się to nie powtórzyło!

Jest kilka kroków do zrobienia

Nie wia­do­mo, skąd intruz się wziął u Cie­bie, dla­te­go też trze­ba zabez­pie­czyć zarów­no Two­je kon­to, jak i spraw­dzić prze­glą­dar­kę i kom­pu­ter. Tego typu zacho­wa­nia mogą być powo­do­wa­ne zarów­no przez nie­upraw­nio­ny dostęp do kon­ta (manu­al­ny – poprzez wła­ma­nie, gdy masz sła­be hasło, lub też auto­ma­tycz­ny – przy pomo­cy botów), jak i przez wiru­sy na kom­pu­te­rze i dziu­ra­we wtycz­ki do przeglądarki.

Sprawdź oprogramowaniem antywirusowym, czy komputer nie jest zainfekowany

Jeśli w prze­glą­dar­ce masz jakieś wtycz­ki, upew­nij się, że wiesz, do cze­go słu­żą, i czy żad­na z nich nie wyda­je Ci się podej­rza­na. Wszyst­kie nie­uży­wa­ne i podej­rza­ne wtycz­ki odin­sta­luj. Sprawdź czy te, któ­rych uży­wasz, nie mają zbyt dużych uprawnień.

Sprawdź i dostosuj ustawienia konta na Facebooku

Zmień hasło na hasło bez­piecz­ne. Zachę­ca­my do prze­czy­ta­nia nasze­go arty­ku­łu o tym, czym jest sil­ne hasło, jak je usta­wić i jak zarzą­dzać dany­mi dostę­po­wy­mi do ser­wi­sów. Krót­ka ściąga:

  • Sprawdź siłę swo­je­go hasła w ser­wi­sie How Secu­re Is My Pas­sword,
  • Zre­zy­gnuj z haseł typu „słow­ni­ko­we­go”, czy­li wyko­rzy­stu­ją­cych powszech­nie uży­wa­ne sło­wa lub nazwy – nie są to dobre hasła,
  • Zre­zy­gnuj z haseł krót­szych niż 8 zna­ków, a opty­mal­nie niech Two­je hasła mają 8–20 znaków.
  • Naj­le­piej albo zasto­suj miks dużych i małych liter, cyfr i zna­ków spe­cjal­nych, albo użyj jako hasła zda­nia, któ­re będzie mia­ło np. 20 zna­ków, kil­ka wyrazów.

Włącz dwu­skład­ni­ko­we uwie­rzy­tel­nie­nie. Ozna­cza to, że logu­jąc się na swo­je kon­to na Face­bo­oku, musisz oprócz poda­nia hasła potwier­dzić swo­ją toż­sa­mość jesz­cze dru­gim spo­so­bem, np. kodem wysy­ła­nym na SMS lub gene­ro­wa­nym w spe­cjal­nej apli­ka­cji (np. Google Authen­ti­ca­tor lub mobil­nej apli­ka­cji Facebooka).

Koniecz­nie sprawdź, jakim apli­ka­cjom udzie­lo­ny został dostęp do Two­je­go kon­ta, i usuń te, któ­rych nie znasz i któ­rym nie ufasz. 

Przej­rzyj usta­wie­nia w zakład­ce doty­czą­cej usta­wień bez­pie­czeń­stwa. Możesz tam m.in. spraw­dzić, skąd były logo­wa­nia na Two­je kon­to i jeśli wykry­jesz nie­upraw­nio­ne logo­wa­nie, to wylo­go­wać to miej­sce. Jeśli przez przy­pa­dek wylo­gu­jesz sie­bie, to nic się nie sta­nie, bo się możesz ponow­nie zalo­go­wać. Ale jeśli ktoś Ci się wła­mał na kon­to, to wylo­gu­jesz taką oso­bę, a przez zmia­nę hasła i dwu­skład­ni­ko­we uwie­rzy­tel­nie­nie, nie zalo­gu­je się ona ponownie.

To jest w skró­cie instruk­cja zabez­pie­cze­nia Face­bo­oka. Daj znać w komen­ta­rzu, czy uda­ło się wyko­nać te kro­ki i czy pomogło. 

Jeśli poja­wią się do tego jakieś pyta­nia, śmia­ło pisz do nas w komen­ta­rzu lub w wia­do­mo­ści prywatnej!

Bez­piecz­ne­go fejs­bu­cze­nia!

PS: Będzie nam miło, jeśli udo­stęp­nisz swo­im zna­jo­mym tę instruk­cję. Czu­je­my, że war­to się nią podzie­lić, bo wciąż wie­le osób nie ma świa­do­mo­ści, jak łatwo jest zadbać o bez­pie­czeń­stwo swo­je­go kon­ta, a jed­no­cze­śnie, jak jest to waż­na i spo­łecz­nie odpo­wie­dzial­na kwe­stia! ?

WYZWANIE

Ogarnij swoje e-maile

Ciekawe? Podaj dalej!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Przewiń do góry