O nas

Skąd się wzięło simplyyourself.online?

IMG_9196 (1)

Historia

simplyyourself.online powsta­ło jako wspól­ne „dziec­ko” Asi i Miło­sza, któ­rzy pozna­li się dzię­ki miło­ści do nowych tech­no­lo­gii (roz­ma­wia­jąc zera­mi i jedyn­ka­mi na Facebooku!).

W natu­ral­ny spo­sób prze­ło­ży­li tę miłość na stwo­rze­nie fir­my będą­cej odzwier­cie­dle­niem nie tyl­ko ich wspól­nej pasji, ale i podob­nych doświad­czeń i wartości.

Mar­ka ist­nie­je od lip­ca 2017 roku, a jako obec­na fir­ma dzia­ła­my od wrze­śnia 2019. Od 2015 roku Asia i Miłosz pra­cu­ją razem.

Nasz zespół, czyli #TeamSYO

Trzon simplyyourself.online to Asia i Miłosz, mał­żeń­stwo dwoj­ga geeków. Obo­je mają po 20+ lat doświad­cze­nia w bran­ży IT, mar­ke­tin­gu i grafiki.

Jed­nak nie byli­by­śmy w tym samym miej­scu, gdy­by nie wspa­nia­ły Zespół. Jako dru­ży­na jeste­śmy zgra­ni. Zwy­czaj­nie – lubi­my spę­dzać ze sobą czas. Zawsze znaj­du­je­my prze­strzeń i na hehesz­ki, i na wysłu­cha­nie, gdy ktoś ma trud­niej­szy czas. Dzię­ki takie­mu poro­zu­mie­niu pra­cu­je nam się razem przy­jem­nie i efektywnie.

Jaki jest #TeamSYO?

Łączą nas takie war­to­ści, jak trans­pa­rent­ność, lojal­ność, zaufa­nie, komu­ni­ka­cja i empatia.

Waż­ne jest dla nas, aby każ­da oso­ba, któ­ra z nami pra­cu­je, mogła roz­wi­jać się w tym, co przy­cho­dzi jej z lek­ko­ścią i przy­jem­no­ścią. Dzię­ki temu moż­na poczuć to ❤️  ser­du­cho w efek­tach naszych działań.

To pew­nie dość oczy­wi­ste w obec­nym cza­sie, jed­nak my z zało­że­nia jeste­śmy zespo­łem zdal­nym, a nawet – mię­dzy­na­ro­do­wym. Miesz­ka­my w Trój­mie­ście, w oko­li­cach Kra­ko­wa i… na Sycylii!

Mamy łącz­nie 4 koty!

Poznaj #TeamSYO

Asia Ryćko-Bożeńska

CEO i Cyfrowa Kreatorka

Łączy ugrun­to­wa­ną wie­dzę z IT z pasja­mi, jaki­mi są gra­fi­ka i mar­ke­ting online.

Jest estet­ką z zacię­ciem psy­cho­lo­gicz­nym. Zosta­ła wycho­wa­na w miło­ści do języ­ka i pięk­na liter. Jed­no­cze­śnie „od zawsze” uży­wa­ła kom­pu­te­rów, z cze­go 20 lat zawo­do­wo. Fascy­nu­je ją tzw. doświad­cze­nie użyt­kow­ni­ka (ang. user expe­rien­ce – UX), czy­li pro­jek­to­wa­nie rze­czy intu­icyj­nych i przy­ja­znych w obsłudze.

Po latach zre­zy­gno­wa­ła z pro­gra­mo­wa­nia na rzecz pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­ne­go i – przede wszyst­kim – mar­ke­tin­gu. Naj­więk­szą przy­jem­ność spra­wia jej towa­rzy­sze­nie klien­tom przy kam­pa­niach mar­ke­tin­go­wych, gdy ich biz­ne­sy roz­kwi­ta­ją. 🌺 (Tak, uwiel­bia emo­ji, jak zresz­tą każ­dą for­mę gra­ficz­nej komunikacji..)

Pry­wat­nie – uwiel­bia goto­wać, relak­su­je się przy fil­mach i serialach.

Miłosz Ryćko-Bożeński

CEO, CTO i Software Developer

Pro­gra­mu­je, opty­ma­li­zu­je i zabez­pie­cza. Zarzą­dza naszym ser­we­rem. Jest znaw­cą i prak­ty­kiem e-commerce.

Ma kil­ku­na­sto­let­nie doświad­cze­nie w pro­gra­mo­wa­niu. Ze szcze­gól­ną pasją zaj­mu­je się kwe­stia­mi zwią­za­ny­mi z bez­pie­czeń­stwem w Inter­ne­cie oraz opty­ma­li­za­cją stron inter­ne­to­wych. Zebrał i przed­sta­wił pod­czas jed­nej z pre­lek­cji ponad 300 skład­ni­ków dobrej stro­ny internetowej.

Nie jest jed­nak „typo­wym infor­ma­ty­kiem” – oprócz wyżej wymie­nio­nych spe­cja­li­za­cji rów­nież cza­sem sia­da do pro­jek­to­wa­nia stron lub opra­co­wa­nia stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej. Jest znaw­cą i prak­ty­kiem ecom­mer­ce, czy­li skle­pów inter­ne­to­wych. Świet­nie radzi sobie z pra­cą na dużych zbio­rach danych.

Pry­wat­nie – miło­śnik twór­czo­ści Tol­kie­na. Relak­su­je się, maj­ster­ku­jąc przy samochodzie.

Gosia Cybul

Web-designerka i Graficzka

Zaj­mu­je się gra­fi­ką, ilu­stra­cją i pro­jek­to­wa­niem oraz two­rze­niem stron inter­ne­to­wych. Pry­wat­nie – lubi foto­gra­fo­wać nie­bo w nocy.

Sandra Górska

Wirtualna Asystentka

Odpo­wia­da u nas za kon­takt z Klient_k_ami. Od nie­daw­na miesz­ka na 🌴 sło­necz­nej Sycy­lii, uwiel­bia muzy­kę roc­ko­wą i podróże.

Porozmawiajmy!

Przewiń do góry