O nas

Nazywamy się
Asia i Miłosz Ryćko-Bożeńscy

Jeste­śmy mał­żeń­stwem dwoj­ga pasjo­na­tów nowych tech­no­lo­gii. Dość powie­dzieć, że pozna­li­śmy się na Face­bo­oku. 😆 Od począt­ku naszej wspól­nej pry­wat­nej dro­gi połą­czy­ły nas rów­nież kwe­stie zawo­do­we i dość szyb­ko zde­cy­do­wa­li­śmy się pro­wa­dzić wspól­nie firmę.

Przez 20 lat pra­cy każ­de z nas zebra­ło ogrom doświad­czeń w zakre­sie budo­wa­nia swo­jej mar­ki (ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem Inter­ne­tu), mar­ke­tin­gu onli­ne, two­rze­nia stron inter­ne­to­wych, ale tak­że pra­cy z klien­tem, roz­mów z oso­ba­mi na róż­nym pozio­mie technicznym.

Uwiel­bia­my dzie­lić się naszą wie­dzą i robi­my to przy każ­dej moż­li­wej oka­zji – poma­ga­my na gru­pach face­bo­oko­wych pol­skich i zagra­nicz­nych, pisze­my swo­je blo­gi, kil­ka razy do roku pro­wa­dzi­my pre­lek­cje i szko­le­nia. W pla­nach mamy rów­nież inne formy…

Obo­je kształ­ci­li­śmy się na kie­run­kach zwią­za­nych z infor­ma­ty­ką, jed­nak w dal­szym prze­bie­gu nasze zain­te­re­so­wa­nia roz­wi­nę­ły się nie­co odmien­nie, przez co dosko­na­le się uzu­peł­nia­my, jed­no­cze­śnie mając sze­ro­ką wie­dzę i umiejętności.

 

Asia

Jest estet­ką z zacię­ciem psy­cho­lo­gicz­nym. Zosta­ła wycho­wa­na w miło­ści do języ­ka i pięk­na liter. Jed­no­cze­śnie „od zawsze” uży­wa­ła kom­pu­te­rów, z cze­go 20 lat zawo­do­wo. Fascy­nu­je ją tzw. doświad­cze­nie użyt­kow­ni­ka (ang. user expe­rien­ce – UX), czy­li pro­jek­to­wa­nie rze­czy intu­icyj­nych i przy­ja­znych w obsłudze.

Po latach zre­zy­gno­wa­ła z pro­gra­mo­wa­nia na rzecz pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­ne­go i – przede wszyst­kim – mar­ke­tin­gu. Naj­więk­szą przy­jem­ność spra­wia jej towa­rzy­sze­nie klien­tom przy kam­pa­niach mar­ke­tin­go­wych, gdy ich biz­ne­sy roz­kwi­ta­ją. 🌺 (Tak, uwiel­bia emo­ji, jak zresz­tą każ­dą for­mę gra­ficz­nej komunikacji..)

Pry­wat­nie – relak­su­je ją goto­wa­nie i oglą­da­nie filmów.

Miłosz

Ma kil­ku­na­sto­let­nie doświad­cze­nie w pro­gra­mo­wa­niu. Ze szcze­gól­ną pasją zaj­mu­je się kwe­stia­mi zwią­za­ny­mi z bez­pie­czeń­stwem w Inter­ne­cie oraz opty­ma­li­za­cją stron inter­ne­to­wych. Zebrał i przed­sta­wił pod­czas jed­nej z pre­lek­cji ponad 300 skład­ni­ków dobrej stro­ny internetowej.

Nie jest jed­nak „typo­wym infor­ma­ty­kiem” – oprócz wyżej wymie­nio­nych spe­cja­li­za­cji rów­nież cza­sem sia­da do pro­jek­to­wa­nia stron lub opra­co­wa­nia stra­te­gii mar­ke­tin­go­wej. Jest znaw­cą i prak­ty­kiem ecom­mer­ce, czy­li skle­pów inter­ne­to­wych. Świet­nie radzi sobie z pra­cą na dużych zbio­rach danych.

Pry­wat­nie – miło­śnik twór­czo­ści Tolkiena.

Nasi czworonożni pomocnicy

Jeżynka i Hrabia

Przewiń do góry