Ogarnij swoje e-maile

 • Two­ją skrzyn­kę e-mailo­wą zale­wa­ją new­slet­te­ry?
 • Dener­wu­je Cię nie­chcia­ny i cią­gły spam?
 • Chcesz uspraw­nić odpi­sy­wa­nie na maile?
 • Chcesz mieć pew­ność, że Two­je kon­ta pocz­to­we są bez­piecz­ne?
 • Chcesz wdro­żyć zdro­we nawy­ki zwią­za­ne z obsłu­gą e-maila?

Wyzwa­nie „Ogar­nij swo­je e-maile” pozwo­li Ci na opa­no­wa­nie w kil­ka dni Two­ich skrzy­nek e-mailo­wych i wdro­że­nie nowych nawy­ków, dzię­ki któ­rym codzien­na obsłu­ga pocz­ty będzie spraw­na, przy­jem­na i sku­tecz­na.

Tyl­ko dla osób zapi­sa­nych na tę listę – dostęp dzień przed star­tem ofi­cjal­nej sprze­da­ży i zniż­ka spe­cjal­na!

Po ukończeniu wyzwania

 • Będziesz mieć porzą­dek w swo­ich adre­sach mailo­wych, a skrzyn­ki będą zabez­pie­czo­ne.
 • Będziesz mieć wybra­ne śro­do­wi­sko do obsłu­gi pocz­ty: pro­gram pocz­to­wy i inne apli­ka­cje, któ­re wesprą Cię w zarzą­dza­niu kore­spon­den­cją.
 • Będziesz mieć porzą­dek we wszyst­kich swo­ich skrzyn­kach mailo­wych, wie­dząc, jak łatwo dotrzeć do waż­ne­go maila, oraz oszczę­dza­jąc prze­strzeń dys­ko­wą bez prze­cho­wy­wa­nia nie­po­trzeb­nych wia­do­mo­ści.
 • Będziesz sub­skry­bo­wać tyl­ko te new­slet­te­ry, któ­re są dla Cie­bie istot­ne, inspi­ru­ją Cię, edu­ku­ją lub wywo­łu­ją uśmiech.
 • Upo­rząd­ku­jesz swo­ją rela­cję ze spa­me­ra­mi. 😉
 • Będziesz mieć bazę wie­dzy, w któ­rej prze­cho­wasz infor­ma­cje pocho­dzą­ce z maili, przy­dat­ne w przy­szło­ści.
 • Stwo­rzysz pro­ce­du­ry codzien­nej obsłu­gi Two­jej pocz­ty, któ­re pomo­gą Ci w zacho­wa­niu porząd­ku i intu­icyj­ne­go prze­pły­wu infor­ma­cji oraz w regu­lar­nym odpi­sy­wa­niu na wia­do­mo­ści.
 • Skon­fi­gu­ru­jesz pro­gra­my pocz­to­we tak, żeby nie one rzą­dzi­ły Tobą przez wyry­wa­nie Cię z Two­je­go „sta­nu zen” cią­gły­mi powia­do­mie­nia­mi, lecz abyś to Ty decydował(-a) o cza­sie na pocz­tę.
 • Będziesz wie­dzieć, jak maile zamie­nić na zada­nia.
 • Zmniej­szysz ilość wymie­nia­nej kore­spon­den­cji i zamie­nisz ją na inne meto­dy bar­dziej efek­tyw­nej komu­ni­ka­cji.
 • Cze­ka na Cie­bie mitycz­ny „inbox zero” – oczy­wi­ście jeśli będzie to Two­im celem!

Kim jesteśmy?

Zespół simplyyourself.online two­rzą Asia i Miłosz Ryć­ko-Bożeń­scy oraz Gosia Cybul. Łączy nas wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w cyfro­wym świe­cie i zarzą­dza­niu infor­ma­cją, a wszel­kie apli­ka­cje nie mają przed nami tajem­nic. Naj­star­sze z nas 😉 swo­ją pierw­szą skrzyn­kę pocz­to­wą zało­ży­ło w 1997 roku

Od tam­tej pory zebra­li­śmy ogrom doświad­czeń w zakre­sie obsłu­gi pocz­ty zarów­no jako użyt­kow­ni­cy, jak też obsłu­gu­jąc naszych klien­tów, dla któ­rych two­rzy­my stro­ny inter­ne­to­we i któ­rych pocz­tą opie­ku­je­my się na naszym hostin­gu. 

E-mail nie ma przed nami tajem­nic, a zara­zem uwiel­bia­my spra­wiać, że spra­wy pozor­nie trud­ne sta­ją się lek­kie i łatwe. 🦋 Wie­rzy­my, że naj­trud­niej­sze zagad­nie­nia tech­nicz­ne da się wytłu­ma­czyć w spo­sób pro­sty tak, aby każ­dy potra­fił je zro­zu­mieć i wdro­żyć. Uwiel­bia­my odpo­wia­dać na pyta­nia o tech­nicz­ne szcze­gó­ły, dzia­ła­nie róż­nych apli­ka­cji czy dobre prak­ty­ki.

Chodź, ogarnijmy razem Twoją skrzynkę mailową!

Wyzwa­nie wystar­tu­je na począt­ku sierp­nia. Zapi­su­jąc się na listę osób zain­te­re­so­wa­nych otrzy­masz powia­do­mie­nie o star­cie sprze­da­ży, dostęp dzień przed ofi­cjal­nym star­tem oraz spe­cjal­ną cenę, któ­ra się nie powtó­rzy!

Przewiń do góry