Przedsprzedaż i promocyjna cena są dostępne już tylko przez

Dni
Godzi­ny
Minu­ty
Sekun­dy

Ogarnij swoje e-maile

Wyzwa­nie „Ogar­nij swo­je e-maile” pozwo­li Ci na opa­no­wa­nie w kil­ka dni Two­ich skrzy­nek e-mailo­wych i wdro­że­nie nowych nawy­ków, dzię­ki któ­rym codzien­na obsłu­ga pocz­ty będzie spraw­na, przy­jem­na i skuteczna.

Po ukończeniu wyzwania

Kim jesteśmy?

Zespół simplyyourself.online two­rzą Asia i Miłosz Ryć­ko-Bożeń­scy oraz Gosia Cybul. Łączy nas wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w cyfro­wym świe­cie i zarzą­dza­niu infor­ma­cją, a wszel­kie apli­ka­cje nie mają przed nami tajem­nic. Naj­star­sze z nas 😉 swo­ją pierw­szą skrzyn­kę pocz­to­wą zało­ży­ło w 1997 roku

Od tam­tej pory zebra­li­śmy ogrom doświad­czeń w zakre­sie obsłu­gi pocz­ty zarów­no jako użyt­kow­ni­cy, jak też obsłu­gu­jąc naszych klien­tów, dla któ­rych two­rzy­my stro­ny inter­ne­to­we i któ­rych pocz­tą opie­ku­je­my się na naszym hostingu. 

E-mail nie ma przed nami tajem­nic, a zara­zem uwiel­bia­my spra­wiać, że spra­wy pozor­nie trud­ne sta­ją się lek­kie i łatwe. 🦋 Wie­rzy­my, że naj­trud­niej­sze zagad­nie­nia tech­nicz­ne da się wytłu­ma­czyć w spo­sób pro­sty tak, aby każ­dy potra­fił je zro­zu­mieć i wdro­żyć. Uwiel­bia­my odpo­wia­dać na pyta­nia o tech­nicz­ne szcze­gó­ły, dzia­ła­nie róż­nych apli­ka­cji czy dobre praktyki.

Chodź, ogarnijmy razem Twoją skrzynkę mailową!

Wyzwa­nie wystar­tu­je 7 wrze­śnia 2020. Kupu­jąc dostęp w przed­sprze­da­ży, otrzy­mu­jesz spe­cjal­ną cenę.

99 zł

59 zł

W tej cenie otrzymujesz

Przewiń do góry