Obsługa techniczna wydarzeń online

Konferencje, webinary, live’y

Przej­mu­je­my opie­kę tech­nicz­ną od A do Z nad wyda­rze­nia­mi online, tak, aby Twój w tym udział ogra­ni­czał się do nie­zbęd­ne­go minimum. 

Czy­taj dalej, bo są duże szan­se, że nasza pomoc może być dla Cie­bie przydatna. 

IMG_4235 (2)

Zastanów się…

Czy masz odpowiednią wiedzę merytoryczną? 

Wyda­rze­nia onli­ne, nie­za­leż­nie od tego, czy są to krót­kie spo­tka­nia typu webi­na­ry lub warsz­ta­ty, czy też kil­ku­dnio­we kon­fe­ren­cje, płat­ne lub bez­płat­ne, zawsze wyma­ga­ją nakła­dów na ich przy­go­to­wa­nie od stro­ny mery­to­rycz­nej. Jed­no­cze­śnie pro­por­cjo­nal­nie dużo cza­su potrze­ba na sta­ran­ne zapla­no­wa­nie kwe­stii orga­ni­za­cyj­nych, mar­ke­tin­go­wych, tech­nicz­nych i komu­ni­ka­cyj­nych wokół takie­go wydarzenia. 

Czy zapewnisz odbiorcom najwyższą jakość? 

Szcze­gól­nie, jeśli robisz to pierw­szy raz, możesz nie być w sta­nie osza­co­wać nakła­du pra­cy, jak i cza­su potrzeb­ne­go na przy­go­to­wa­nia z odpo­wied­nim wyprze­dze­niem. Gdy zato­pisz się w tech­nicz­nych niu­an­sach, może nie wystar­czyć cza­su do przy­go­to­wa­nia mery­to­rycz­ne­go spo­tka­nia, a prze­cież to jest naj­waż­niej­sze, aby dostar­czyć Two­im odbior­com jak naj­wyż­szą jakość.

Może warto skupić się na tym, co kochasz? 

Jed­no­cze­śnie, jeśli masz już nie­ma­łe doświad­cze­nie z taki­mi wyda­rze­nia­mi, będziesz mieć świa­do­mość, jak wie­le wąt­ków trze­ba powią­zać ze sobą i uwzględ­nić, aby prze­pro­wa­dzić takie spo­tka­nie lub serię spo­tkań na naj­wyż­szym pozio­mie. Możesz chcieć te zada­nia zde­le­go­wać komuś, aby skon­cen­tro­wać się na tym, co kochasz najbardziej.

i tu wcho­dzi­my my
cali na biało!

Czy wiesz…

Czy jesteś w stanie…

Czy potrafisz…

Jeśli Twoja odpowiedź na większość pytań, które Cię dotyczą, brzmi

Tak 

To zna­czy, że masz już nie­ma­łe doświad­cze­nie w dzia­łal­no­ści inter­ne­to­wej i zapew­ne nie­raz był_ś uczestni_ lub prowadząc_ takie wyda­rze­nie. Jeśli ta wie­dza spra­wia, że chcesz takie kwe­stie zde­le­go­wać, dowiedz się wię­cej o naszym doświad­cze­niu i kom­pe­ten­cjach oraz tym, co może­my Ci zaoferować. 

NIE 

To na pew­no potrze­bu­jesz wspar­cia w orga­ni­za­cji swo­je­go wyda­rze­nia. Nie­jed­ni nasi Klien­ci wspo­mi­na­li po kon­fe­ren­cji czy wyda­rze­niu, któ­re obsłu­gi­wa­li­śmy, że wpraw­dzie roz­wa­ża­li samo­dziel­ne dzia­ła­nia, ale jed­nak nasza opie­ka była bez­cen­na i cie­szy­li się, że zda­li się na nas i nie musie­li robić wszyst­kie­go sami. 

Dlaczego my?

Nasze doświad­cze­nie w zakre­sie orga­ni­za­cji wyda­rzeń, zarów­no onli­ne, jak i offli­ne, się­ga nie­mal do 20 lat wstecz. Jesz­cze dłu­żej dzia­ła­my w bran­ży IT, mar­ke­tin­gu i grafiki.

Bra­li­śmy udział w orga­ni­za­cji lub orga­ni­zo­wa­li­śmy od A do Z kil­ka­dzie­siąt małych i dużych kon­fe­ren­cji tra­dy­cyj­nych (od kil­ku do kil­ku­dzie­się­ciu pre­le­gen­tów, 20–150 uczest­ni­ków), szko­leń i warsz­ta­tów stacjonarnych. 

Jako zespół tech­nicz­ny odpo­wia­da­li­śmy cało­ścio­wo za przy­go­to­wa­nie i obsłu­gę tech­nicz­ną 3 dużych, mię­dzy­na­ro­do­wych kon­fe­ren­cji nauko­wych onli­ne (z cze­go naj­więk­sza na 600+ uczestników).

Wspar­li­śmy naszych klien­tów rów­nież w przy­go­to­wa­niu, orga­ni­za­cji i prze­pro­wa­dze­niu kil­ku­dzie­się­ciu webi­na­rów (szko­leń na żywo) i live’ów (trans­mi­sji na żywo).

Sami rów­nież tego rodza­ju przed­się­wzię­cia reali­zu­je­my dla naszej firmy.

Jako zespół mamy prze­kro­jo­wą wie­dzę, doświad­cze­nia i umie­jęt­no­ści pozwa­la­ją­ce nam na pra­cę holi­stycz­ną i kom­plek­so­wą. W naszych dzia­ła­niach się­ga­my do takich dzie­dzin jak IT, gra­fi­ka, mar­ke­ting, sprze­daż, psy­cho­lo­gia i inne.

Jako cały zespół płyn­nie i popraw­nie poro­zu­mie­wa­my się nie tyl­ko po pol­sku, ale i po angiel­sku. W ogra­ni­czo­nym zakre­sie ofe­ru­je­my rów­nież bie­głą zna­jo­mość nie­miec­kie­go i śred­nio­za­awan­so­wa­ną włoskiego.

moc­kup z wydarzenia

Dlaczego warto skorzystać z naszej opieki nad Twoim wydarzeniem online? 

Oso­by, któ­re sko­rzy­sta­ły z naszych usług mówią, że czu­ły się bar­dzo dobrze zaopie­ko­wa­ne i wie­dzia­ły, że nie muszą się zasta­na­wiać nad róż­ny­mi tech­nicz­ny­mi i orga­ni­za­cyj­ny­mi spra­wa­mi, bo to wszyst­ko po pro­stu „dzia­ło się samo”, a my zawsze byli­śmy obec­ni i dostęp­ni, goto­wi na każ­de pyta­nie, wyprze­dza­ją­cy ich dzia­ła­nia o kil­ka kro­ków. Dzię­ki temu te oso­by zyski­wa­ły wol­ną gło­wę i mogły w cało­ści sku­pić się na prze­ka­zie mery­to­rycz­nym czy inte­gra­cją z uczest­ni­ka­mi spo­tka­nia. Rów­nież uczest­ni­cy spo­tkań, któ­ry­mi się opie­ko­wa­li­śmy, czu­li się tak dobrze poin­for­mo­wa­ni, że… potem sta­wa­li się naszy­mi klien­ta­mi, gdy sami potrze­bo­wa­li obsłu­gi tech­nicz­nej swo­ich wyda­rzeń. Jeśli Ty też chcesz tak się czuć, zapra­sza­my Cię pod nasze tro­skli­we skrzydła! 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

W skró­cie: może­my prze­jąć od Cie­bie obsłu­gę tech­nicz­ną, kwe­stie orga­ni­za­cyj­ne, mar­ke­tin­go­we, reje­stra­cję uczest­ni­ków, stwo­rze­nie stro­ny inter­ne­to­wej wyda­rze­nia, stro­ny lądo­wa­nia, obsłu­gę gra­ficz­ną wyda­rze­nia, komu­ni­ka­cję z uczest­ni­ka­mi, pre­le­gen­ta­mi, jak i wie­le innych aspek­tów zwią­za­nych z Two­im even­tem, nie­za­leż­nie od tego, czy będzie to kon­fe­ren­cja onli­ne, webi­nar, warsz­ta­ty, szko­le­nie, czy live/transmisja na żywo.

Zgła­sza­jąc się do nas, nawet nie musisz wie­dzieć, co jest do zro­bie­nia przy takim wyda­rze­niu! Wystar­czy, że będziesz mieć swój pomysł. My Cię popro­wa­dzi­my za rękę od począt­ku do koń­ca. Dora­dzi­my naj­lep­sze roz­wią­za­nia i sce­na­riu­sze, zarów­no tech­nicz­nie, jak i sprzedażowo.

Zosta­jąc naszym klien­tem otrzy­mu­jesz dostęp do naszej wie­dzy, naszych umie­jęt­no­ści i nasze­go doświad­cze­nia z 20+ lat pracy.

Jak przebiega współpraca nad wydarzeniem online z simplyyourself.online?

Wypeł­niasz for­mu­larz, któ­ry pozwa­la nam zorien­to­wać się w Two­ich potrze­bach i zoba­czyć, jak wyglą­da pole naszej współ­pra­cy. Spraw­dza­my rów­nież, czy pro­po­no­wa­ny przez Cie­bie ter­min jest dostępny.
Uma­wia­my się na wstęp­ne spo­tka­nie onli­ne, pod­czas któ­re­go się pozna­je­my, roz­ma­wia­my o Two­ich pla­nach i oma­wia­my to, w jaki spo­sób może­my Ci naj­le­piej pomóc zre­ali­zo­wać Two­je cele.
Uzu­peł­nia­ją­co prze­sy­ła­my do Cie­bie szcze­gó­ło­wy brief, w któ­rym pro­si­my Cię o uszcze­gó­ło­wie­nie potrzeb.
Na pod­sta­wie roz­mo­wy i brie­fu przy­go­to­wu­je­my indy­wi­du­al­ną wyce­nę. Jeśli tak wyni­ka z wcze­śniej­szej roz­mo­wy, otrzy­mu­jesz kil­ka warian­tów wyceny.
Po akcep­ta­cji wyce­ny pod­pi­su­je­my umo­wy (w tym rów­nież umo­wę powie­rze­nia danych i umo­wę o zacho­wa­niu pouf­no­ści) i prze­sy­ła­my fak­tu­rę (w zależ­no­ści od pla­nu płat­no­ści – na pierw­szą tran­szę lub całość kwo­ty). Po jej opła­ce­niu zaczy­na­my pra­cę w usta­lo­nym terminie.

Przy­go­to­wa­nie wyda­rze­nia – w zależ­no­ści od usta­leń i zakre­su prac, przy­go­to­wa­nie obej­mu­je róż­ne zada­nia po naszej, jak i po Two­jej stro­nie. Tu wymie­nia­my przy­kła­do­we dzia­ła­nia, któ­re zazwy­czaj przej­mu­je­my.
Usta­la­my har­mo­no­gram dzia­łań przy­go­to­waw­czych. Prze­sy­ła­my Ci róż­ne chec­kli­sty i wska­zów­ki, abyś mógł/mogła dobrze przy­go­to­wać sie­bie, Twój zespół, pre­le­gen­tów i odbior­ców. Two­rzy­my lej­ki sprze­da­żo­we, reje­stra­cję na wyda­rze­nie, stro­nę wyda­rze­nia i inne ele­men­ty mar­ke­tin­go­we, oczy­wi­ście pamię­ta­jąc przy tym o zasa­dach RODO. A nade wszyst­ko kon­fi­gu­ru­je­my opro­gra­mo­wa­nie i usta­la­my z Tobą kwe­stie orga­ni­za­cyj­ne i sce­na­riu­sze awa­ryj­ne. Przej­mu­je­my lub nad­zo­ru­je­my komu­ni­ka­cję z zespo­łem orga­ni­za­to­rów (jeśli jest wię­cej osób), pre­le­gen­ta­mi i uczest­ni­ka­mi w zakre­sie usta­lo­nym z Tobą. Prze­pro­wa­dza­my spo­tka­nia testo­we i orga­ni­za­cyj­ne. Wspie­ra­my w przy­go­to­wa­niu odpo­wied­niej agen­dy spo­tka­nia, uwzględ­nia­ją­cej tech­nicz­ne ogra­ni­cze­nia i dobre prak­ty­ki (oraz róż­ni­ce mię­dzy spo­tka­nia­mi tra­dy­cyj­ny­mi i onli­ne). Słu­ży­my dobrą radą i opie­ku­je­my się pre­le­gen­ta­mi, tak, aby każ­dy dokład­nie wie­dział, cze­go i kie­dy od nich potrze­bu­je­my, kie­dy jest ich pora na testy, na pre­lek­cję, jakich zgód musi Ci udzie­lić (np. na nagry­wa­nie, na udo­stęp­nie­nie mate­ria­łów po kon­fe­ren­cji itp.).

W trak­cie wyda­rze­nia – wie­le zale­ży od tego, na co się umó­wi­my, ilu jest uczest­ni­ków i pre­le­gen­tów, czy to jed­no­ra­zo­we krót­kie spo­tka­nie, czy kil­ku­dnio­wa kon­fe­ren­cja i czy dzie­je się wię­cej rów­no­le­gle. Po pierw­sze i naj­waż­niej­sze: jeste­śmy dla Cie­bie przez cały czas trwa­nia wyda­rze­nia. Jeśli jest kil­ku­dnio­we, to jeste­śmy dostęp­ni przez cały dzień, w usta­lo­nych godzi­nach, jako sup­port tech­nicz­ny, zarów­no dla Cie­bie, jak i zespo­łu orga­ni­za­to­rów, pre­le­gen­tów i uczest­ni­ków. W Two­im imie­niu odpo­wia­da­my na ich pyta­nia i pro­ble­my, zgod­nie z usta­le­nia­mi. Aktyw­nie wysy­ła­my do nich komu­ni­ka­cję, pisząc o agen­dzie, wysy­ła­jąc lin­ki do spo­tka­nia, czy inne infor­ma­cje. Jeste­śmy obec­ni na każ­dym spo­tka­niu onli­ne – przed nim, w trak­cie i po. Pod­czas gdy Ty się kon­cen­tru­jesz na mery­to­ry­ce, my kon­cen­tru­je­my się na sygna­łach, któ­re mogą wska­zy­wać na pro­ble­my tech­nicz­ne u pre­le­gen­tów czy uczest­ni­ków i jeste­śmy cały czas w goto­wo­ści, aby zare­ago­wać. Oczy­wi­ście sytu­acje awa­ryj­ne to tyl­ko część naszych dzia­łań. Dba­my o wpusz­cza­nie uczest­ni­ków do poko­ju spo­tkań, mode­ra­cję, koor­dy­na­cję pra­cy cha­irów i co-cha­irów, usta­wia­nie aktyw­ne­go pre­le­gen­ta, udo­stęp­nia­nie pre­zen­ta­cji, uru­cha­mia­nie nagry­wa­nia, uru­cha­mia­nie stre­amo­wa­nia do innych plat­form, przy­dzie­la­nie bre­ako­ut roomów, obsłu­gę tłu­ma­czy symul­ta­nicz­nych (zarów­no języ­ków fonicz­nych, jak i migo­wych) czy też napi­sów, jak i wie­le innych drob­nych czyn­no­ści, jakich wyma­ga kon­fe­ren­cja, webi­nar czy trans­mi­sja na żywo. Pierw­si wcho­dzi­my na pokład i ostat­ni z nie­go schodzimy. 
Po wyda­rze­niu – prze­ka­zu­je­my Ci wszel­kie potrzeb­ne pod­su­mo­wa­nia, sta­ty­sty­ki, listy uczest­ni­ków, nagra­nia (dodat­ko­wo możesz popro­sić nas o pro­sty mon­taż), ale też opie­ku­je­my się komu­ni­ka­cją z uczest­ni­ka­mi wyda­rze­nia. Jeśli współ­pra­cu­je­my rów­nież mar­ke­tin­go­wo, może­my zapla­no­wać i zre­ali­zo­wać wspól­nie kam­pa­nię sprze­da­żo­wą, czy inne akcje, jakie mają się dziać po wyda­rze­niu. Aktu­ali­zu­je­my stro­nę inter­ne­to­wą wyda­rze­nia, doda­je­my do niej usta­lo­ne mate­ria­ły czy nagra­nia wideo. 

Za co cenią nas nasi klienci?

Mamy sze­ro­ką wie­dzę, ale też potra­fi­my komu­ni­ko­wać się „po ludz­ku”, bez uży­wa­nia trud­nych zwro­tów. Mamy nie­ogra­ni­czo­ne pokła­dy cier­pli­wo­ści. Nie ma dla nas rze­czy nie­moż­li­wych – lubi­my myśleć roz­wią­za­nia­mi, co bar­dzo przy­da­je się w sytu­acjach pod­bram­ko­wych, jak np. nie­ocze­ki­wa­ne pro­ble­my tech­nicz­ne. Jeste­śmy empa­tycz­ni i potra­fi­my wytłu­ma­czyć w pro­sty spo­sób dowol­ne zagad­nie­nia tech­nicz­ne. Ponad­to bie­gle posłu­gu­je­my się, oprócz języ­ka pol­skie­go, rów­nież języ­kiem angiel­skim, a tak­że jed­no z nas języ­kiem nie­miec­kim. Od nie­daw­na jest z nami oso­ba mówią­ca rów­nież płyn­nie po wło­sku. Dla­te­go też komu­ni­ka­cja w śro­do­wi­sku mię­dzy­na­ro­do­wym jest dla nas naturalna.

Co mówią inni o współpracy
z nami przy wydarzeniach online? 

Inwestycja

Jak widzisz, wyda­rze­nie onli­ne to wie­le skła­do­wych, dla­te­go też do każ­de­go zle­ce­nia opie­ki nad kon­fe­ren­cją czy webi­na­rem pod­cho­dzi­my indywidualnie.

Wypeł­nij (nie­zo­bo­wią­zu­ją­co) for­mu­larz zgło­sze­nio­wy, aby zgło­sić chęć współ­pra­cy i umó­wić się na wstęp­ne spo­tka­nie, po któ­rym my przy­go­tu­je­my wyce­nę i plan działania.

Każ­da oso­ba, któ­ra wypeł­ni for­mu­larz zgło­sze­nio­wy, otrzy­ma od nas w pre­zen­cie listę kon­tro­l­ną, któ­ra pozwo­li na dobre przy­go­to­wa­nie się do wystą­pie­nia online.

Wypeł­nij for­mu­larz i otrzy­maj listę kon­tro­l­ną w prezencie!
Przewiń do góry