Polityka prywatności

Dzień dobry!

Jeże­li tutaj tra­fi­łeś, to nie­za­wod­ny znak, że cenisz swo­ją pry­wat­ność. Dosko­na­le to rozu­mie­my, dla­te­go przy­go­to­wa­li­śmy dla Cie­bie ten doku­ment, w któ­rym znaj­dziesz zasa­dy prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych oraz wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków cookies w związ­ku z korzy­sta­niem ze stro­ny inter­ne­to­wej simplyyourself.online.

Infor­ma­cja for­mal­na na począ­tek – admi­ni­stra­to­rem stro­ny oraz admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest spół­ka simplyyourself.online sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Gdańsk, ul. Moniusz­ki 13B/1, 80-274, NIP 5842786570. Z Inspek­to­rem Ochro­ny Danych Oso­bo­wych wyzna­czo­nym Miło­szem Ryć­ko-Bożeń­ski można się kon­tak­to­wać pisząc na adres sie­dzi­by spół­ki, naj­le­piej z dopi­skiem: „Inspek­tor Danych Oso­bo­wych” lub adres e- mail – support@simplyyourself.online.

W razie jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści zwią­za­nych z poli­ty­ką pry­wat­no­ści, w każ­dej chwi­li możesz skon­tak­to­wać się z nami, wysy­ła­jąc wia­do­mość na adres support@simplyyourself.online.

Skró­co­na wer­sja – naj­waż­niej­sze informacje

Dba­my o Two­ją pry­wat­ność, ale rów­nież o Twój czas. Dla­te­go przy­go­to­wa­li­śmy dla Cie­bie skró­co­ną wer­sję naj­waż­niej­szych zasad zwią­za­nych z ochro­ną prywatności.

 1. Skła­da­jąc zamó­wie­nie, skła­da­jąc rekla­ma­cję, odstę­pu­jąc od umo­wy, zapi­su­jąc się do new­slet­te­ra czy po pro­stu kon­tak­tu­jąc się z nami, prze­ka­zu­jesz nam swo­je dane oso­bo­we, a my gwa­ran­tu­je­my Ci, że Two­je dane pozo­sta­ną pouf­ne, bez­piecz­ne i nie zosta­ną udo­stęp­nio­ne jakim­kol­wiek pod­mio­tom trze­cim bez Two­jej wyraź­nej zgody.
 2. Powie­rza­my prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych tyl­ko spraw­dzo­nym i zaufa­nym pod­mio­tom świad­czą­cym usłu­gi zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem danych osobowych.
 3. Korzy­sta­my z narzę­dzi ana­li­tycz­nych Google Ana­ly­tics, któ­re zbie­ra­ją infor­ma­cje na temat Two­ich odwie­dzin stro­ny, takie jak pod­stro­ny, któ­re wyświe­tli­łeś, czas, jaki spę­dzi­łeś na stro­nie czy przej­ścia pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi pod­stro­na­mi. W tym celu wyko­rzy­sty­wa­ne są pli­ki cookies fir­my Google LLC doty­czą­ce usłu­gi Google Ana­ly­tics. W ramach Google Ana­ly­tics zbie­ra­my dane demo­gra­ficz­na oraz dane o zain­te­re­so­wa­niach. W ramach usta­wień pli­ków cookies możesz zade­cy­do­wać, czy wyra­żasz zgo­dę na zbie­ra­nie o Tobie takich danych, czy nie.
 4. Korzy­sta­my z narzę­dzia Google AdWords w celu pro­wa­dze­nia kam­pa­nii remar­ke­tin­go­wych. W tym celu wyko­rzy­sty­wa­ne są pli­ki cookies fir­my Google LLC doty­czą­ce usłu­gi Google AdWords. W ramach usta­wień pli­ków cookies możesz zade­cy­do­wać, czy wyra­żasz zgo­dę na wyko­rzy­sty­wa­nie w Two­im przy­pad­ku takich pli­ków cookies, czy nie.
 5. Korzy­sta­my z narzę­dzia Google Tag Mana­ger w celu kon­tro­lo­wa­nia kam­pa­nii rekla­mo­wych i tego, w jaki spo­sób korzy­stasz z naszych stron. W tym celu wyko­rzy­sty­wa­ne są pli­ki cookies fir­my Google LLC zwią­za­ne z usłu­gą Google Tag Mana­ger. W ramach usta­wień pli­ków cookies możesz zade­cy­do­wać, czy wyra­żasz zgo­dę na wyko­rzy­sty­wa­nie w Two­im przy­pad­ku takich pli­ków cookies, czy nie.
 6. Korzy­sta­my z narzę­dzi mar­ke­tin­go­wych, takich jak Face­bo­ok Pixel, by kie­ro­wać do Cie­bie sper­so­na­li­zo­wa­ne rekla­my w ser­wi­sie Face­bo­ok. Wią­żę się to z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies fir­my Face­bo­ok. W ramach usta­wień pli­ków cookies możesz zade­cy­do­wać, czy wyra­żasz zgo­dę na korzy­sta­nie przez nas w Two­im przy­pad­ku z Pixe­la Face­bo­oka, czy nie.
 7. Do wysył­ki infor­ma­cji doty­czą­cych świad­czo­nych Tobie usług wyko­rzy­stu­je­my sys­tem Acti­ve Campaign.
 8. Zgło­sze­nia mailo­we obsłu­gu­je­my przez sys­tem HelpScout.
 9. Wysy­ła­my cyklicz­ne infor­ma­cje doty­czą­ce świad­cze­nia Tobie usług. Nie są to wia­do­mo­ści mar­ke­tin­go­we, w związ­ku z czym nie jest wyma­ga­na Two­ja zgo­da na tego typu wiadomości.
 10. Wia­do­mo­ści mar­ke­tin­go­we obsłu­gu­je­my rów­nież przez sys­tem Acti­ve Cam­pa­ign. Na otrzy­my­wa­nie takich wia­do­mo­ści potrze­bu­je­my Two­jej zgo­dy. Jeże­li jej nie wyra­zisz, nie będziesz takich infor­ma­cji otrzymywać.
 11. 11. Zarów­no Acti­ve Cam­pa­ign jak i Help­Sco­ut respek­tu­ją zasa­dy RODO oraz bio­rą udział w pro­gra­mie Pri­va­cy Shield.
 12. Wyko­rzy­stu­je­my pli­ki cookies wła­sne w celu pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia stro­ny, w szcze­gól­no­ści obsłu­gi kon­ta użyt­kow­ni­ka, pro­ce­su skła­da­nia zamówienia.

Jeże­li powyż­sze infor­ma­cje nie są dla Cie­bie wystar­cza­ją­ce, poni­żej znaj­dziesz dalej idą­ce szczegóły.

Dane osobowe

Admi­ni­stra­to­rem Two­ich danych oso­bo­wych w rozu­mie­niu prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych jest spół­ka simplyyourself.online sp. z o.o., 80-274 Gdańsk, ul. Moniusz­ki 13B/1, NIP 5842786570.

Cele, pod­sta­wy praw­ne oraz okres prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych wska­za­ne są odręb­nie w sto­sun­ku do każ­de­go celu prze­twa­rza­nia danych (patrz: opis poszcze­gól­nych celów prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych poniżej).

Upraw­nie­nia. RODO przy­zna­je Ci nastę­pu­ją­ce poten­cjal­ne upraw­nie­nia zwią­za­ne z prze­twa­rza­niem Two­ich danych osobowych:

 1. pra­wo dostę­pu do danych osobowych,
 2. pra­wo do spro­sto­wa­nia danych osobowych,
 3. pra­wo do usu­nię­cia danych osobowych,
 4. pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych osobowych,
 5. pra­wo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu co do prze­twa­rza­nia danych osobowych,
 6. pra­wo do prze­no­sze­nia danych,
 7. pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nadzorczego,
 8. pra­wo do odwo­ła­nia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, jeże­li tako­wą zgo­dę wyraziłeś.

Zasa­dy zwią­za­ne z reali­za­cją wska­za­nych upraw­nień zosta­ły opi­sa­ne szcze­gó­ło­wo w art. 16 – 21 RODO. Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z tymi prze­pi­sa­mi. Ze swo­jej stro­ny uwa­ża­my za potrzeb­ne wyja­śnić Ci, że wska­za­ne powy­żej upraw­nie­nia nie są bez­względ­ne i nie będą przy­słu­gi­wać Ci w sto­sun­ku do wszyst­kich czyn­no­ści prze­twa­rza­nia Two­ich danych oso­bo­wych. Dla Two­jej wygo­dy doło­ży­li­śmy sta­rań, by w ramach opi­su poszcze­gól­nych ope­ra­cji prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych wska­zać na przy­słu­gu­ją­ce Ci w ramach tych ope­ra­cji uprawnienia.

Pod­kre­śla­my, że jed­no z upraw­nień wska­za­nych powy­żej przy­słu­gu­je Ci zawsze - jeże­li uznasz, że przy prze­twa­rza­niu Two­ich danych oso­bo­wych dopu­ści­li­śmy się naru­sze­nia prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych, masz moż­li­wość wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go (Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Osobowych).

Zawsze możesz rów­nież zwró­cić się do nas z żąda­niem udo­stęp­nie­nia Ci infor­ma­cji o tym, jakie dane na Twój temat posia­da­my oraz w jakich celach je prze­twa­rza­my. Wystar­czy, że wyślesz wia­do­mość na adres support@simplyyourself.online. Doło­ży­li­śmy jed­nak wszel­kich sta­rań, by inte­re­su­ją­ce Cię infor­ma­cje zosta­ły wyczer­pu­ją­co przed­sta­wio­ne w niniej­szej poli­ty­ce pry­wat­no­ści. Poda­ny powy­żej adres e-mail możesz wyko­rzy­stać rów­nież w razie jakich­kol­wiek pytań zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem Two­ich danych osobowych.

Bez­pie­czeń­stwo. Gwa­ran­tu­je­my Ci pouf­ność wszel­kich prze­ka­za­nych nam danych oso­bo­wych. Zapew­nia­my pod­ję­cie wszel­kich środ­ków bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny danych oso­bo­wych wyma­ga­nych przez prze­pi­sy o ochro­nie danych oso­bo­wych. Dane oso­bo­we są gro­ma­dzo­ne z nale­ży­tą sta­ran­no­ścią i odpo­wied­nio chro­nio­ne przed dostę­pem do nich przez oso­by do tego nieupoważnione.

Odbior­cy danych. Two­je dane mogą być prze­twa­rza­ne przez naszych pod­wy­ko­naw­ców, czy­li pod­mio­tów, z któ­rych usług korzy­sta­my przy prze­twa­rza­niu danych oraz świad­cze­niu na Two­ją rzecz usług czy reali­za­cji zamó­wień w skle­pie internetowym.

 1. Digi­tal Oce­an – w celu prze­cho­wy­wa­nia danych oso­bo­wych na serwerze,
 2. Mail­chimp – w celu korzy­sta­nia z sys­te­mu mailin­go­we­go, w któ­rym prze­twa­rza­ne są Two­je dane, jeże­li zapi­sa­łeś się do newslettera,

Wszyst­kie pod­mio­ty, któ­rym powie­rza­my prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych gwa­ran­tu­ją sto­so­wa­nie odpo­wied­nich środ­ków ochro­ny i bez­pie­czeń­stwa danych oso­bo­wych wyma­ga­nych przez prze­pi­sy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Kon­to użyt­kow­ni­ka. Zakła­da­jąc kon­to użyt­kow­ni­ka, musisz podać dane nie­zbęd­ne do zało­że­nia kon­ta, takie jak adres e-mail, imię i nazwi­sko, dane adre­so­we, numer tele­fo­nu. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do zało­że­nia kon­ta. W ramach edy­cji danych kon­ta możesz podać swo­je dalej idą­ce dane.

Dane prze­ka­za­ne nam w związ­ku z zało­że­niem kon­ta, prze­twa­rza­ne są w celu zało­że­nia i utrzy­my­wa­nia kon­ta na pod­sta­wie umo­wy o świad­cze­nie usług dro­gą elek­tro­nicz­ną zawie­ra­nej poprzez reje­stra­cję kon­ta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane zawar­te w kon­cie będą prze­twa­rza­ne przez czas funk­cjo­no­wa­nia kon­ta. Gdy zde­cy­du­jesz się usu­nąć kon­to, usu­nie­my rów­nież dane w nim zawar­te. Pamię­taj jed­nak, że usu­nię­cie kon­to nie pro­wa­dzi do usu­nię­cia infor­ma­cji o zamó­wie­niach zło­żo­nych przez Cie­bie z wyko­rzy­sta­niem konta.

W każ­dej chwi­li masz moż­li­wo­ści spro­sto­wa­nia danych zawar­tych w kon­cie. W każ­dej chwi­li możesz rów­nież pod­jąć decy­zję o usu­nię­ciu kon­ta. Przy­słu­gu­je Ci rów­nież pra­wo do prze­no­sze­nia danych, o któ­rym mowa w art. 20 RODO.

Świad­cze­nie usłu­gi opie­ki nad stro­na­mi. Decy­du­jąc się na współ­pra­ce z nami w zakre­sie opie­ki nad Two­imi stro­na­mi, prze­twa­rza­my nastę­pu­ją­ce Two­je dane: imię i nazwi­sko, auto­ry­zo­wa­ny adres e-mail, tele­fon. Dane te prze­twa­rza­my do momen­tu zakoń­cze­nia współ­pra­cy. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Obsłu­ga zgło­szeń mailo­wych. W celu obsłu­gi zgło­szeń mailo­wych wysy­ła­nych na adres support@simplyyourself.online prze­twa­rza­my nastę­pu­ją­ce dane: imię i nazwi­sko oraz adres e-mail. Obsłu­gę zgło­szeń reali­zu­je­my z pomo­cą sys­te­mu Help­Sco­ut. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Zamó­wie­nia. Skła­da­jąc zamó­wie­nie, musisz podać dane nie­zbęd­ne do reali­za­cji zamó­wie­nia, takie jak imię i nazwi­sko, adres roz­li­cze­nio­wy, adres e-mail. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne do zło­że­nia zamówienia.

Dane prze­ka­za­ne nam w związ­ku z zamó­wie­niem, prze­twa­rza­ne są w celu reali­za­cji zamó­wie­nia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wysta­wie­nia fak­tu­ry (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględ­nie­nia fak­tu­ry w naszej doku­men­ta­cji księ­go­wej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archi­wal­nych i sta­ty­stycz­nych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamó­wie­niach będą prze­twa­rza­ne przez czas nie­zbęd­ny do reali­za­cji zamó­wie­nia, a następ­nie do cza­su upły­wu ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń z tytu­łu zawar­tej umo­wy. Ponad­to, po upły­wie tego ter­mi­nu, dane nadal mogą być przez nas prze­twa­rza­ne w celach sta­ty­stycz­nych. Pamię­taj rów­nież, że mamy obo­wią­zek prze­cho­wy­wać fak­tu­ry z Two­imi dany­mi oso­bo­wy­mi przez okres 5 lat od koń­ca roku podat­ko­we­go, w któ­rym powstał obo­wią­zek podatkowy.

W przy­pad­ku danych o zamó­wie­niach nie masz moż­li­wo­ści spro­sto­wa­nia tych danych po reali­za­cji zamó­wie­nia. Nie możesz rów­nież sprze­ci­wić się prze­twa­rza­niu danych oraz doma­gać się usu­nię­cia danych do cza­su upły­wu ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń z tytu­łu zawar­tej umo­wy. Podob­nie, nie możesz sprze­ci­wić się prze­twa­rza­niu danych oraz doma­gać się usu­nię­cia danych zawar­tych w fak­tu­rach. Po upły­wie ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń z tytu­łu zawar­tej umo­wy możesz jed­nak sprze­ci­wić się prze­twa­rza­niu przez nas Two­ich danych w celach sta­ty­stycz­nych, jak rów­nież doma­gać się usu­nię­cia Two­ich danych z naszej bazy.

W sto­sun­ku do danych o zamó­wie­niach przy­słu­gu­je Ci rów­nież pra­wo do prze­no­sze­nia danych, o któ­rym mowa w art. 20 RODO.

Płat­ność. Two­je dane są prze­ka­zy­wa­ne do ban­ku ING Bank Ślą­ski S. A. w związ­ku świadczeniem przez Bank na rzecz Skle­pu inter­ne­to­we­go usłu­gi udostępnienia infra­struk­tu­ry do obsłu­gi płatności przez Inter­net (pod­sta­wa praw­na: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), obsłu­gą i roz­li­cza­niem przez Bank płatności doko­ny­wa­nych przez klientów Skle­pu inter­ne­to­we­go przez Inter­net przy użyciu instrumentów płat­ni­czych (pod­sta­wa praw­na: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). oraz w celu wery­fi­ka­cji przez Bank należytego wyko­na­nia umów zawar­tych ze Skle­pem inter­ne­to­wym, w szczególności zapew­nie­nia ochro­ny interesów płatników w związku ze skła­da­ny­mi przez nich rekla­ma­cja­mi (pod­sta­wa praw­na: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). Moż­li­we jest rów­nież prze­ka­za­nie Two­ich danych oso­bo­wych do Twi­sto Pol­ska sp. z o.o. w związku z możliwością zapro­po­no­wa­nia doko­na­nia zapła­ty za naby­ty towar lub usłu­gę przez Twi­sto Pol­ska sp. z o.o. w ramach umo­wy zle­ce­nia obejmującej for­mu­łę zaku­po­wą „Kup z Twi­sto” i udostępnieniem tej for­mu­ły zaku­po­wej przez Sklep inter­ne­to­wy, a także celu wery­fi­ka­cji przez Twi­sto Pol­ska Sp. z o.o. należytego wyko­na­nia takich umów zle­ce­nie (pod­sta­wa praw­na: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

New­slet­ter. Jeże­li chcesz zapi­sać się do new­slet­te­ra, musisz prze­ka­zać nam swój adres e-mail oraz swo­je imię za pośred­nic­twem for­mu­la­rza zapi­su do new­slet­te­ra. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne, by zapi­sać się do newslettera.

Dane prze­ka­za­ne nam pod­czas zapi­su do new­slet­te­ra wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu prze­sy­ła­nia Ci new­slet­te­ra, a pod­sta­wą praw­ną ich prze­twa­rza­nia jest Two­ja zgo­da (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyra­żo­na pod­czas zapi­sy­wa­nia się do newslettera.

Dane będą prze­twa­rza­ne przez czas funk­cjo­no­wa­nia new­slet­te­ra, chy­ba że wcze­śniej zre­zy­gnu­jesz z jego otrzy­my­wa­nia, co spo­wo­du­je usu­nię­cie Two­ich danych z bazy.

W każ­dej chwi­li możesz spro­sto­wać swo­je dane zapi­sa­ne w bazie new­slet­te­ro­wej, jak rów­nież zażą­dać ich usu­nię­cia, rezy­gnu­jąc z otrzy­my­wa­nia new­slet­te­ra. Przy­słu­gu­je Ci rów­nież pra­wo do prze­no­sze­nia danych, o któ­rym mowa w art. 20 RODO.

Rekla­ma­cje i odstą­pie­nie od umo­wy. Jeże­li skła­dasz rekla­ma­cję lub odstę­pu­jesz od umo­wy, to prze­ka­zu­jesz nam dane oso­bo­we zawar­te w tre­ści rekla­ma­cji lub oświad­cze­niu o odstą­pie­niu od umo­wy, któ­re obej­mu­ję imię i nazwi­sko, adres zamiesz­ka­nia, numer tele­fo­nu, adres e-mail, numer rachun­ku ban­ko­we­go. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne, by zło­żyć rekla­ma­cję lub odstą­pić od umowy.

Dane prze­ka­za­ne nam w związ­ku ze zło­że­niem rekla­ma­cji lub odstą­pie­niem od umo­wy wyko­rzy­sty­wa­ne są w celu reali­za­cji pro­ce­du­ry rekla­ma­cyj­nej lub pro­ce­du­ry odstą­pie­nia od umo­wy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą prze­twa­rza­ne przez czas nie­zbęd­ny do reali­za­cji pro­ce­du­ry rekla­ma­cyj­nej lub pro­ce­du­ry odstą­pie­nia. Rekla­ma­cje oraz oświad­cze­nia o odstą­pie­niu od umo­wy mogą być ponad­to archi­wi­zo­wa­ne w celach statystycznych.

W przy­pad­ku danych zawar­tych w rekla­ma­cjach oraz oświad­cze­niach o odstą­pie­niu od umo­wy nie masz moż­li­wo­ści spro­sto­wa­nia tych danych. Nie możesz rów­nież sprze­ci­wić się prze­twa­rza­niu danych oraz doma­gać się usu­nię­cia danych do cza­su upły­wu ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń z tytu­łu zawar­tej umo­wy. Po upły­wie ter­mi­nu przedaw­nie­nia rosz­czeń z tytu­łu zawar­tej umo­wy możesz jed­nak sprze­ci­wić się prze­twa­rza­niu przez nas Two­ich danych w celach sta­ty­stycz­nych, jak rów­nież doma­gać się usu­nię­cia Two­ich danych z naszej bazy.

Kon­takt e-mailo­wy. Kon­tak­tu­jąc się z nami za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej, w tym rów­nież prze­sy­ła­jąc zapy­ta­nie poprzez for­mu­larz kon­tak­to­wy, w spo­sób natu­ral­ny prze­ka­zu­jesz nam swój adres e-mail jako adres nadaw­cy wia­do­mo­ści. Ponad­to, w tre­ści wia­do­mo­ści możesz zawrzeć rów­nież inne dane oso­bo­we. Poda­nie danych jest dobro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne, by nawią­zać kontakt.

Two­je dane są w tym przy­pad­ku prze­twa­rza­ne w celu kon­tak­tu z Tobą, a pod­sta­wą prze­twa­rza­nia jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czy­li Two­ja zgo­da wyni­ka­ją­ce z zaini­cjo­wa­nia z nami kon­tak­tu. Pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia po zakoń­cze­niu kon­tak­tu jest uspra­wie­dli­wio­ny cel w posta­ci archi­wi­za­cji kore­spon­den­cji na potrze­by wewnętrz­ne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść kore­spon­den­cji może pod­le­gać archi­wi­za­cji i nie jeste­śmy w sta­nie jed­no­znacz­nie okre­ślić, kie­dy zosta­nie usu­nię­ta. Masz pra­wo do doma­ga­nia się przed­sta­wie­nia histo­rii kore­spon­den­cji, jaką z nami pro­wa­dzi­łeś (jeże­li pod­le­ga­ła archi­wi­za­cji), jak rów­nież doma­gać się jej usu­nię­cia, chy­ba że jej archi­wi­za­cja jest uza­sad­nio­na z uwa­gi na nasze nad­rzęd­ne inte­re­sy, np. obro­na przed poten­cjal­ny­mi rosz­cze­nia­mi z Two­jej strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza stro­na oraz sklep, podob­nie jak nie­mal wszyst­kie inne stro­ny inter­ne­to­we, wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies.

Cookies to nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­sto­we, prze­cho­wy­wa­ne na Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym (np. kom­pu­te­rze, table­cie, smart­fo­nie), któ­re mogą być odczy­ty­wa­ne przez nasz sys­tem tele­in­for­ma­tycz­ny (cookies wła­sne) lub sys­tem tele­in­for­ma­tycz­ny pod­mio­tów trze­cich (cookies pod­mio­tów trzecich).

Nie­któ­re uży­wa­ne przez nas cookies są usu­wa­ne po zakoń­cze­niu sesji prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, tzn. po jej zamknię­ciu (tzw. cookies sesyj­ne). Inne cookies są zacho­wy­wa­ne na Two­im urzą­dze­niu koń­co­wym i umoż­li­wia­ją nam roz­po­zna­nie Two­jej prze­glą­dar­ki przy kolej­nym wej­ściu na stro­nę (trwa­łe cookies).

Wię­cej szcze­gó­łów znaj­dziesz poniżej.

Zgo­da na cookies. Pod­czas pierw­szej wizy­ty na stro­nie wyświe­tla­na jest Ci infor­ma­cja na temat sto­so­wa­nia pli­ków cookies. Dzię­ki spe­cjal­ne­mu narzę­dziu masz moż­li­wość zarzą­dza­nia pli­ka­mi cookies z pozio­mu stro­ny. Ponad­to, zawsze możesz zmie­nić usta­wie­nia cookies z pozio­mu swo­jej prze­glą­dar­ki albo w ogó­le usu­nąć pli­ki cookies. Prze­glą­dar­ki zarzą­dza­ją usta­wie­nia­mi cookies na róż­ne spo­so­by. W menu pomoc­ni­czym prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej znaj­dziesz wyja­śnie­nia doty­czą­ce zmia­ny usta­wień cookies.

Pamię­taj, że wyłą­cze­nie lub ogra­ni­cze­nie obsłu­gi pli­ków cookies może powo­do­wać trud­no­ści w korzy­sta­niu z naszych stro­ny, jak rów­nież z wie­lu innych stron inter­ne­to­wych, któ­re sto­su­ją cookies.

Cookies wła­sne. Cookies wła­sne wyko­rzy­stu­je­my w celu zapew­nie­nia pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia stro­ny, w szcze­gól­no­ści pro­ce­su zamó­wie­nia i logo­wa­nia do kon­ta użytkownika.

Cookies pod­mio­tów trze­cich. Nasza stro­na, podob­nie jak więk­szość współ­cze­snych stron inter­ne­to­wych, wyko­rzy­stu­je funk­cje zapew­nia­ne przez pod­mio­ty trze­cie, co wią­że się z wyko­rzy­sty­wa­niem pli­ków cookies pocho­dzą­cych od pod­mio­tów trze­cich. Wyko­rzy­sta­nie tego rodza­ju pli­ków cookies zosta­ło opi­sa­ne poniżej.

Google Ana­ly­tics. Korzy­sta­my z narzę­dzia Google Ana­ly­tics zapew­nia­ne­go przez Google LLC, 1600 Amphi­the­atre Par­kway, Moun­ta­in View, CA 94043, USA. Dzia­ła­nia w tym zakre­sie reali­zu­je­my, opie­ra­jąc się na naszym praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie, pole­ga­ją­cym na two­rze­niu sta­ty­styk i ich ana­li­zie w celu opty­ma­li­za­cji naszych stron internetowych.

Google Ana­ly­tics w spo­sób auto­ma­tycz­ny gro­ma­dzi infor­ma­cje o Two­im korzy­sta­niu z naszej stro­ny. Zgro­ma­dzo­ne w ten spo­sób infor­ma­cje są naj­czę­ściej prze­ka­zy­wa­ne do ser­we­ra Google w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i tam przechowywane.

Z uwa­gi na akty­wo­wa­ną przez nas ano­ni­mi­za­cję adre­su IP, Twój adres IP jest skra­ca­ny przed prze­ka­za­niem dalej. Tyl­ko w wyjąt­ko­wych przy­pad­kach peł­ny adres IP jest prze­ka­zy­wa­ny do ser­we­ra Google w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i dopie­ro tam skra­ca­ny. Zano­ni­mi­zo­wa­ny adres IP prze­ka­za­ny przez Two­ją prze­glą­dar­kę w ramach Google Ana­ly­tics co do zasa­dy nie jest łączo­ny z inny­mi dany­mi Google.

Z uwa­gi na to, że Google LLC posia­da sie­dzi­bą w USA i wyko­rzy­stu­je infra­struk­tu­rę tech­nicz­ną znaj­du­ją­cą się w USA, przy­stą­pił do pro­gra­mu EU-US-Pri­va­cy Shield w celu zapew­nie­nia odpo­wied­nie­go pozio­mu ochro­ny danych oso­bo­wych wyma­ga­ne­go przez prze­pi­su euro­pej­skie. W ramach umo­wy pomię­dzy USA a Komi­sją Euro­pej­ską ta ostat­nia stwier­dzi­ła odpo­wied­ni poziom ochro­ny danych w przy­pad­ku przed­się­biorstw posia­da­ją­cych cer­ty­fi­kat Pri­va­cy Shield.

Możesz zapo­biec reje­stro­wa­niu zgro­ma­dzo­nych przez pli­ki cookies danych doty­czą­cych korzy­sta­nia przez Cie­bie z naszej stro­ny inter­ne­to­wej przez Google, jak rów­nież prze­twa­rza­niu tych danych przez Google, insta­lu­jąc wtycz­kę do prze­glą­dar­ki znaj­du­ją­cą się pod nastę­pu­ją­cym adre­sem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ramach Google Ana­ly­tics zbie­ra­my rów­nież dane demo­gra­ficz­na oraz dane o zain­te­re­so­wa­niach. W ramach usta­wień pli­ków cookies bez­po­śred­nio z pozio­mu naszej stro­ny możesz wyłą­czyć cookies Google Analytics.

Jeże­li jesteś zain­te­re­so­wa­ny szcze­gó­ła­mi zwią­za­ny­mi z prze­twa­rza­niem danych w ramach Google Ana­ly­tics, zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z wyja­śnie­nia­mi przy­go­to­wa­ny­mi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Adwords. Korzy­sta­my z narzę­dzi mar­ke­tin­go­wych Google AdWords zapew­nia­nych przez Google LLC, 1600 Amphi­the­atre Par­kway, Moun­ta­in View, CA 94043, USA. Z pomo­cą Google Adwords pro­mu­je­my naszą stro­nę inter­ne­to­wą w wyni­kach wyszu­ki­wa­nia oraz na stro­nach osób trze­cich. Wyko­rzy­stu­je­my rów­nież narzę­dzia remar­ke­tin­go­we. Dzia­ła­nia w tym zakre­sie reali­zu­je­my, opie­ra­jąc się na naszym praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie w posta­ci mar­ke­tin­gu wła­snych pro­duk­tów lub usług.

Przy oka­zji odwie­dzin naszej stro­ny inter­ne­to­wej auto­ma­tycz­nie pozo­sta­wia­ny jest w Two­im urzą­dze­niu plik remar­ke­ting cookie fir­my Google, któ­ry z pomo­cą pseu­do­ni­mo­we­go iden­ty­fi­ka­to­ra (ID) oraz na pod­sta­wie odwie­dza­nych przez Cie­bie stron umoż­li­wia wyświe­tla­nie reklam opar­tych na zainteresowaniach.

Dal­sze prze­twa­rza­nie danych ma miej­sce tyl­ko wte­dy, gdy wyra­zi­łeś zgo­dę wobec Google na łącze­nie histo­rii prze­glą­da­nia i uży­cia apli­ka­cji z Two­im kon­tem oraz wyko­rzy­sta­nie infor­ma­cji z Two­je­go kon­ta Google do per­so­na­li­zo­wa­nia reklam, któ­re wyświe­tla­ne są na stro­nach inter­ne­to­wych. Jeśli w takim przy­pad­ku będziesz zalo­go­wa­ny pod­czas wizy­ty na naszej stro­nie inter­ne­to­wej w ser­wi­sie Google, Google wyko­rzy­sta Two­je dane razem z dany­mi Google Ana­ly­tics w celu stwo­rze­nia i zde­fi­nio­wa­nia list grup doce­lo­wych dla celów remar­ke­tin­gu na róż­nych urzą­dze­niach. W tym celu Google łączy tym­cza­so­wo Two­je dane oso­bo­we z dany­mi Google Ana­ly­tics, aby utwo­rzyć gru­py docelowe.

Z uwa­gi na to, że Google LLC posia­da sie­dzi­bą w USA i wyko­rzy­stu­je infra­struk­tu­rę tech­nicz­ną znaj­du­ją­cą się w USA, przy­stą­pił do pro­gra­mu EU-US-Pri­va­cy Shield w celu zapew­nie­nia odpo­wied­nie­go pozio­mu ochro­ny danych oso­bo­wych wyma­ga­ne­go przez prze­pi­su euro­pej­skie. W ramach umo­wy pomię­dzy USA a Komi­sją Euro­pej­ską ta ostat­nia stwier­dzi­ła odpo­wied­ni poziom ochro­ny danych w przy­pad­ku przed­się­biorstw posia­da­ją­cych cer­ty­fi­kat Pri­va­cy Shield.

Możesz dez­ak­ty­wo­wać cookies wyko­rzy­sty­wa­ne do remar­ke­tin­gu w ramach usta­wień swo­je­go kon­ta Google: https://adssettings.google.com. Ponad­to, w ramach usta­wień pli­ków cookies z pozio­mu naszej stro­ny możesz wyłą­czyć wyko­rzy­sty­wa­nie pli­ków cookies na potrze­by remarketingu.

Jeże­li jesteś zain­te­re­so­wa­ny szcze­gó­ła­mi zwią­za­ny­mi z prze­twa­rza­niem danych w ramach Google AdWords, zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z poli­ty­ką pry­wat­no­ści Google:   https://policies.google.com/privacy.

Google Tag Mana­ger. Korzy­sta­my z narzę­dzia Google Tag Mana­ger zapew­nia­ne­go przez Google LLC, 1600 Amphi­the­atre Par­kway, Moun­ta­in View, CA 94043, USA. Z pomo­cą Google Tag Mana­ger kon­tro­lu­je­my pro­wa­dzo­ne przez nas kam­pa­nie rekla­mo­we oraz spo­sób, w jaki korzy­stasz z naszych stron. Dzia­ła­nia w tym zakre­sie reali­zu­je­my, opie­ra­jąc się na naszym praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie w posta­ci mar­ke­tin­gu wła­snych pro­duk­tów lub usług oraz opty­ma­li­za­cji naszych stron internetowych.

Przy oka­zji odwie­dzin naszej stro­ny inter­ne­to­wej auto­ma­tycz­nie pozo­sta­wia­ny jest w Two­im urzą­dze­niu plik cookie fir­my Google, któ­ry z pomo­cą pseu­do­ni­mo­we­go iden­ty­fi­ka­to­ra (ID) oraz na pod­sta­wie odwie­dza­nych przez Cie­bie stron umoż­li­wia wyświe­tla­nie reklam opar­tych na zain­te­re­so­wa­niach, kon­tro­lo­wa­nie efek­tyw­no­ści tych reklam oraz inne dzia­ła­nia zwią­za­ne z kon­tro­lą Two­je­go zacho­wa­nia na stronie.

Dal­sze prze­twa­rza­nie danych ma miej­sce tyl­ko wte­dy, gdy wyra­zi­łeś zgo­dę wobec Google na łącze­nie histo­rii prze­glą­da­nia i uży­cia apli­ka­cji z Two­im kon­tem oraz wyko­rzy­sta­nie infor­ma­cji z Two­je­go kon­ta Google do per­so­na­li­zo­wa­nia reklam, któ­re wyświe­tla­ne są na stro­nach inter­ne­to­wych. Jeśli w takim przy­pad­ku będziesz zalo­go­wa­ny pod­czas wizy­ty na naszej stro­nie inter­ne­to­wej w ser­wi­sie Google, Google wyko­rzy­sta Two­je dane razem z dany­mi Google Ana­ly­tics w celu stwo­rze­nia i zde­fi­nio­wa­nia list grup doce­lo­wych dla celów remar­ke­tin­gu na róż­nych urzą­dze­niach. W tym celu Google łączy tym­cza­so­wo Two­je dane oso­bo­we z dany­mi Google Ana­ly­tics, aby utwo­rzyć gru­py docelowe.

Z uwa­gi na to, że Google LLC posia­da sie­dzi­bą w USA i wyko­rzy­stu­je infra­struk­tu­rę tech­nicz­ną znaj­du­ją­cą się w USA, przy­stą­pił do pro­gra­mu EU-US-Pri­va­cy Shield w celu zapew­nie­nia odpo­wied­nie­go pozio­mu ochro­ny danych oso­bo­wych wyma­ga­ne­go przez prze­pi­su euro­pej­skie. W ramach umo­wy pomię­dzy USA a Komi­sją Euro­pej­ską ta ostat­nia stwier­dzi­ła odpo­wied­ni poziom ochro­ny danych w przy­pad­ku przed­się­biorstw posia­da­ją­cych cer­ty­fi­kat Pri­va­cy Shield.

Możesz dez­ak­ty­wo­wać cookies wyko­rzy­sty­wa­ne do remar­ke­tin­gu w ramach usta­wień swo­je­go kon­ta Google: https://adssettings.google.com. Ponad­to, w ramach usta­wień pli­ków cookies z pozio­mu naszej stro­ny możesz wyłą­czyć wyko­rzy­sty­wa­nie pli­ków cookies na potrze­by remarketingu.

Jeże­li jesteś zain­te­re­so­wa­ny szcze­gó­ła­mi zwią­za­ny­mi z prze­twa­rza­niem danych w ramach Google Tag Mana­ger, zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z poli­ty­ką pry­wat­no­ści Google:   https://policies.google.com/privacy.

Face­bo­ok Pixel. Korzy­sta­my z narzę­dzi mar­ke­tin­go­wych dostęp­nych w ramach ser­wi­su Face­bo­ok i zapew­nia­nych przez Face­bo­ok Inc., 1601 S. Cali­for­nia Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tych narzę­dzi kie­ru­je­my do Cie­bie rekla­my w ser­wi­sie Face­bo­ok. Dzia­ła­nia w tym zakre­sie reali­zu­je­my, opie­ra­jąc się na naszym praw­nie uza­sad­nio­nym inte­re­sie w posta­ci mar­ke­tin­gu wła­snych pro­duk­tów lub usług.

W celu kie­ro­wa­nia do Cie­bie reklam sper­so­na­li­zo­wa­nych pod kątem Two­ich zacho­wań w naszej witry­nie, zaim­ple­men­to­wa­li­śmy w ramach naszych stron Pixel Face­bo­oka, któ­ry w spo­sób auto­ma­tycz­ny gro­ma­dzi infor­ma­cje o Two­im korzy­sta­niu z naszej witry­ny w zakre­sie prze­glą­da­nych stron. Zgro­ma­dzo­ne w ten spo­sób infor­ma­cje są naj­czę­ściej prze­ka­zy­wa­ne do ser­we­ra Face­bo­oka w Sta­nach Zjed­no­czo­nych i tam przechowywane.

Infor­ma­cje zbie­ra­ne w ramach Pixe­la Face­bo­oka są ano­ni­mo­we, tj. nie pozwa­la­ją nam na Two­ją iden­ty­fi­ka­cję. Wie­my jedy­nie, jakie dzia­ła­nia pod­ją­łeś w ramach naszej stro­ny. Infor­mu­je­my Cię jed­nak, że Face­bo­ok może łączyć te infor­ma­cje z inny­mi infor­ma­cja­mi o Tobie zebra­ny­mi w ramach korzy­sta­nia przez Cie­bie z ser­wi­su Face­bo­ok i wyko­rzy­sty­wać dla swo­ich wła­snych celów, w tym mar­ke­tin­go­wych. Takie dzia­ła­nia Face­bo­oka nie są już zależ­ne od nas, a infor­ma­cji o nich możesz szu­kać bez­po­śred­nio w poli­ty­ce pry­wat­no­ści Face­bo­oka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z pozio­mu swo­je­go kon­ta na Face­bo­oku możesz rów­nież zarzą­dzać swo­imi usta­wie­nia­mi prywatności.

Z uwa­gi na to, że Face­bo­ok Inc. posia­da sie­dzi­bą w USA i wyko­rzy­stu­je infra­struk­tu­rę tech­nicz­ną znaj­du­ją­cą się w USA, przy­stą­pił do pro­gra­mu EU-US-Pri­va­cy Shield w celu zapew­nie­nia odpo­wied­nie­go pozio­mu ochro­ny danych oso­bo­wych wyma­ga­ne­go przez prze­pi­su euro­pej­skie. W ramach umo­wy pomię­dzy USA a Komi­sją Euro­pej­ską ta ostat­nia stwier­dzi­ła odpo­wied­ni poziom ochro­ny danych w przy­pad­ku przed­się­biorstw posia­da­ją­cych cer­ty­fi­kat Pri­va­cy Shield.

W ramach usta­wień pli­ków cookies dostęp­nych z pozio­mu naszej stro­ny możesz wyłą­czyć Pixel Facebooka.

Narzę­dzia spo­łecz­no­ścio­we. Na naszych stro­nach inter­ne­to­wych uży­wa­ne są wtycz­ki i inne narzę­dzia spo­łecz­no­ścio­we udo­stęp­nia­ne przez ser­wi­sy spo­łecz­no­ścio­we, takie jak Face­bo­ok, Twit­ter, Insta­gram, Google, LinkedIN.

Wyświe­tla­jąc naszą stro­nę inter­ne­to­wą, zawie­ra­ją­cą taką wtycz­kę, Two­ja prze­glą­dar­ka nawią­że bez­po­śred­nie połą­cze­nie z ser­we­ra­mi admi­ni­stra­to­rów ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych (usłu­go­daw­ców). Zawar­tość wtycz­ki jest prze­ka­zy­wa­na przez dane­go usłu­go­daw­cę bez­po­śred­nio do Two­jej prze­glą­dar­ki i inte­gro­wa­na ze stro­ną. Dzię­ki tej inte­gra­cji usłu­go­daw­cy otrzy­mu­ją infor­ma­cję, że Two­ja prze­glą­dar­ka wyświe­tli­ła naszą stro­nę, nawet jeśli nie posia­dasz pro­fi­lu u dane­go usłu­go­daw­cy czy nie jesteś u nie­go aku­rat zalo­go­wa­ny. Taka infor­ma­cja (wraz z Two­im adre­sem IP) jest przez Two­ją prze­glą­dar­kę prze­sy­ła­na bez­po­śred­nio do ser­we­ra dane­go usłu­go­daw­cy (nie­któ­re ser­we­ry znaj­du­ją się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalo­go­wa­łeś się do jed­ne­go z ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych, to usłu­go­daw­ca ten będzie mógł bez­po­śred­nio przy­po­rząd­ko­wać wizy­tę na naszej stro­nie do Two­je­go pro­fi­lu w danym ser­wi­sie społecznościowym.

Jeśli uży­jesz danej wtycz­ki, np. kil­ka­jąc w przy­cisk „Lubię to” lub „Udo­stęp­nij”, to odpo­wied­nia infor­ma­cja zosta­nie rów­nież prze­sła­na bez­po­śred­nio na ser­wer dane­go usłu­go­daw­cy i tam zachowana.

Ponad­to, infor­ma­cje te zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w danym ser­wi­sie spo­łecz­no­ścio­wym i uka­żą się oso­bom doda­nym jako Two­je kon­tak­ty. Cel i zakres gro­ma­dze­nia danych oraz ich dal­sze­go prze­twa­rza­nia i wyko­rzy­sta­nia przez usłu­go­daw­ców, jak rów­nież moż­li­wość kon­tak­tu oraz Two­je pra­wa w tym zakre­sie i moż­li­wość doko­na­nia usta­wień zapew­nia­ją­cych ochro­nę Two­jej pry­wat­no­ści zosta­ły opi­sa­ne w poli­ty­ce pry­wat­no­ści poszcze­gól­nych usługodawców.

 • Face­bo­ok - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
 • Insta­gram - https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
 • Twit­ter - https://twitter.com/en/privacy,
 • Google - https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
 • Lin­ke­dIN - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Jeśli nie chcesz, aby ser­wi­sy spo­łecz­no­ścio­we przy­po­rząd­ko­wy­wa­ły dane zebra­ne w trak­cie odwie­dzin na naszej stro­nie inter­ne­to­wej bez­po­śred­nio Two­je­mu pro­fi­lo­wi w danym ser­wi­sie, to przed wizy­tą na naszej stro­nie musisz się wylo­go­wać z tego ser­wi­su. Możesz rów­nież cał­ko­wi­cie unie­moż­li­wić zała­do­wa­nie na stro­nie wty­czek sto­su­jąc odpo­wied­nie roz­sze­rze­nia dla Two­jej prze­glą­dar­ki, np. blo­ko­wa­nie skryptów.

Czat. Zapew­nia­my Ci moż­li­wość kon­tak­tu z nami za pośred­nic­twem cza­tu on-line osa­dzo­ne­go na stro­nie. Narzę­dzie zapew­nia­ne jest przez Crisp IM SARL, 2 Boule­vard de Lau­nay, 44100 Nan­tes, Fran­ce (regi­stra­tion num­ber: 833085806). Narzę­dzie wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies.

W ramach pli­ków cookies nie są prze­cho­wy­wa­ne jakie­go­kol­wiek dane oso­bo­we. Infor­ma­cje tech­nicz­ne prze­cho­wy­wa­ne w ramach pli­ków cookies są wyko­rzy­sty­wa­ne wyłącz­nie w celu pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia cza­tu. Crisp IM SARL gwa­ran­tu­je posza­no­wa­nie pry­wat­no­ści osób korzy­sta­ją­cych z cza­tu. Szcze­gó­ły znaj­dziesz w poli­ty­ce pry­wat­no­ści Crisp: https://crisp.chat/en/privacy/.

Logi serwera

Korzy­sta­nie ze stro­ny wią­że się z prze­sy­ła­niem zapy­tań do ser­we­ra, na któ­rym prze­cho­wy­wa­na jest stro­na. Każ­de zapy­ta­nie skie­ro­wa­ne do ser­we­ra zapi­sy­wa­ne jest w logach serwera.

Logi obej­mu­ją m.in. Twój adres IP, datę i czas ser­we­ra, infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej i sys­te­mie ope­ra­cyj­nym z jakie­go korzy­stasz. Logi zapi­sy­wa­ne i prze­cho­wy­wa­ne są na serwerze.

Dane zapi­sa­ne w logach ser­we­ra nie są koja­rzo­ne z kon­kret­ny­mi oso­ba­mi korzy­sta­ją­cy­mi ze stro­ny i nie są wyko­rzy­sty­wa­ne przez nas w celu Two­jej identyfikacji.

Logi ser­we­ra sta­no­wią wyłącz­nie mate­riał pomoc­ni­czy słu­żą­cy do admi­ni­stro­wa­nia stro­ną, a ich zawar­tość nie jest ujaw­nia­na niko­mu poza oso­ba­mi upo­waż­nio­ny­mi do admi­ni­stro­wa­nia serwerem.

Data ostat­niej aktu­ali­za­cji: 2021-05-03 20:42
Przewiń do góry