Rób to, co kochasz.

Resztę zostaw nam.

Wspieramy technicznie / graficznie Twoją kampanię marketingową i Twój biznes online.

Strony internetowe 

Stro­ny wizy­tów­ko­we, lan­din­gi pod kam­pa­nie mar­ke­tin­go­we, e-com­mer­ce – two­rze­nie stron to nasza spe­cjal­ność! Kocha­my nowe wyzwa­nia, opty­ma­li­za­cję i pięk­ną typografię. 

Marketing online 

Naszym eko­sys­te­mem są media spo­łecz­no­ścio­we, a Inter­net – dru­gim domem. Naradź­my się wspól­nie, jak zbu­do­wać Two­ją kam­pa­nię tak, aby była skuteczna. 

Konsultacje i audyty 

Jeśli nie wiesz, od cze­go zacząć, pro­mu­jąc się w Inter­ne­cie, albo chcesz spraw­dzić, czy Two­ja obec­na stro­na inter­ne­to­wa ma wystar­cza­ją­cą jakość i speł­nia swój cel, zamów kon­sul­ta­cje lub audyt swo­jej strony. 

Grafiki 

Z lek­ko­ścią stwo­rzy­my for­my gra­ficz­ne, któ­rych potrze­bu­jesz – czy to do mediów spo­łecz­no­ścio­wych, czy jako sza­blo­ny, na któ­re nanie­siesz potem swo­je tek­sty, czy ele­men­ty new­slet­te­ra, ulot­ki, chec­kli­sty do pobra­nia – Ty wybierasz! 

Prezentacje, ebooki 

Pomo­że­my Ci dopra­co­wać pre­zen­ta­cję do webi­na­ru. Zadba­my nie tyl­ko o atrak­cyj­ny i przy­cią­ga­ją­cy wzrok wygląd, ale też pomo­że­my Ci uło­żyć zawar­tość tak, aby zre­ali­zo­wać Twój cel. Zło­ży­my ebo­ok i przy­go­tu­je­my go we wszyst­kich popu­lar­nych for­ma­tach, jak .pdf, .epub i .mobi.

Lejki sprzedażowe 

Skon­fi­gu­ru­je­my cały lejek sprze­da­żo­wy od A do Z tak, aby zauto­ma­ty­zo­wać sprze­daż pro­duk­tów lub usług onli­ne. Przy­go­tu­je­my stro­ny lądo­wa­nia, zapi­sów na new­slet­ter, czy webi­nar, pod­łą­czy­my sklep i płat­no­ści online. 

Opieka nad stroną 

Dzię­ki naszej sta­łej opie­ce nad Two­ją stro­ną inter­ne­to­wą, Twój Word­Press będzie zawsze bez­piecz­ny. Zadba­my o aktu­ali­za­cje opro­gra­mo­wa­nia i two­rze­nie kopii zapa­so­wych. Ponad­to może­my regu­lar­nie opty­ma­li­zo­wać Two­ją stro­nę tak, aby zawsze była dosto­so­wa­na do Two­ich potrzeb. 

Platforma kursowa 

Sprze­da­jesz kur­sy onli­ne? Pod­łą­czy­my do Two­jej stro­ny plat­for­mę kur­so­wą, połą­czo­ną ze skle­pem na WooCom­mer­ce i płat­no­ścia­mi onli­ne, cał­ko­wi­cie auto­ma­ty­zu­jąc tę sprze­daż, jed­no­cze­śnie dając Two­im Klien­tom wygod­ne miej­sce do nauki. Wygląd plat­for­my dosto­so­wu­je­my w 100% do Two­jej iden­ty­fi­ka­cji wizualnej. 

Copywriting 

Kocha­my języ­ki i ich niu­an­se. Jeśli potrze­bu­jesz tre­ści na swo­ją stro­nę inter­ne­to­wą, do mate­ria­łów rekla­mo­wych czy też opra­co­wa­nie postów w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, to zada­nie dla nas. Sta­wia­my nacisk na popraw­ność języ­ko­wą i typo­gra­ficz­ną wszyst­kie­go, co wycho­dzi spod naszych rąk. 

Portfolio

Studia przypadków

Nasze doświad­cze­nie w bran­ży IT, pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­ne­go i mar­ke­tin­gu się­ga roku 2000. Na prze­strze­ni lat zmie­nia­ły się potrze­by, tech­no­lo­gie i tren­dy, a tak­że wzra­sta­ła ogól­na świa­do­mość w tych tema­tach.To, co jesz­cze 10 lat temu było prze­bo­jem, dziś może tra­fić naj­wy­żej do muzeum, jed­nak każ­de naj­mniej­sze zle­ce­nie czy zada­nie na prze­strze­ni tych lat wnio­sło coś do tego, jak teraz pra­cu­je­my i jakie są efek­ty naszej pra­cy, a tak­że, jak współ­pra­cę z nami odczu­wa­ją nasi Klien­ci.

Zapraszamy Cię do podróży po kulisach naszej pracy

Zobacz, jak powsta­ją two­rzo­ne przez nas stro­ny inter­ne­to­we, lan­ding page’e, logo, czy gra­fi­ki. Za każ­dym zle­ce­niem, za każ­dą mar­ką, kry­je się jakaś histo­ria. Wie­rzy­my, że pozna­nie szer­sze­go kon­tek­stu naszych dzia­łań pomo­że Ci lepiej zro­zu­mieć i poczuć decy­zje, jakie podej­mu­je­my w pro­ce­sie twór­czym, a tak­że – być może – doce­nić niu­an­se, któ­rych na pierw­szy rzut oka nie widać.W mia­rę moż­li­wo­ści udo­stęp­nia­my rów­nież wra­że­nia dru­giej stro­ny, czy­li opo­wie­ści lub opi­nie naszych Klien­tów na temat współ­pra­cy z nami. 

Zaufali nam

Przewiń do góry