12 ciekawych kont na TikToku [sierpień 2020]

Społeczność TikToka zelektryzowała wiadomość o potencjalnym zbanowaniu tego medium społecznościowego w Stanach Zjedonoczonych po wypowiedzi Donalda Trumpa. Reakcja na tę sytuację wśród osób nieznających tej platformy zmotywowała mnie do napisania obszerniejszego komentarza na temat tego, dlaczego uważam, że to wartościowe miejsce. A tymczasem zapraszam Cię w podróż po interesujących i inspirujących kontach na TikToku.
TikTok – 12 ciekawych kont

TikTok platformą do wygłupów dla nastolatków?

Popu­lar­na jest opi­nia, że Tik­Tok to plat­for­ma dla nasto­lat­ków, któ­rzy się na niej wygłu­pia­ją, tań­czą, two­rzą banal­ne fil­mi­ki. Powiem Ci, że ja mia­łam też takie prze­ko­na­nie. Tyl­ko że… niczym nie popar­te, bo opar­łam je na wypo­wie­dziach innych ludzi. Od dłuż­sze­go cza­su moja przy­ja­ciół­ka, Kami­la Czar­nom­ska-Shiers z Tre­nin­gu Karie­ry, zapo­wia­da­ła, że zamie­rza zacząć dzia­łać na Tik­To­ku, a ja nie mogłam wyjść z podzi­wu, cze­go ona tam szu­ka. Zamiast jed­nak zaufać temu, że oso­ba z gło­wą na kar­ku i świet­nie zazna­jo­mio­na w pra­wi­dłach sprze­da­ży i mar­ke­tin­gu wie, co robi, patrzy­łam na to nie­co z poli­to­wa­niem (prze­pra­szam, Kama!). Do czasu…

Dobry przykład: Kamila – Pani od kariery

Kami­la dołą­czy­ła do Tik­To­ka jako @kamila_paniodkariery oko­ło pół roku temu i zaczę­ła w swo­ich innych mediach spo­łecz­no­ścio­wych dzie­lić się wra­że­nia­mi, a tak­że nagry­wa­ny­mi przez sie­bie „tik­to­ka­mi”, czy­li krót­ki­mi fil­mi­ka­mi two­rzo­ny­mi na tej plat­for­mie. Opi­nia Kami­li dała mi do myśle­nia, zasta­no­wi­ło mnie, że pisa­ła ona o tym, że na Tik­To­ku bra­ku­je doro­słych, że tam mło­dzi ludzie bar­dzo się otwie­ra­ją i dobrze by było, aby doro­śli byli obec­ni na tej plat­for­mie i słu­cha­li mło­dych. Zacie­ka­wi­ły mnie też fil­mi­ki Kami­li, któ­ra w tych krót­kich, pro­stych for­mach dzie­li się wie­dzą na temat tego, jak przy­go­to­wać się do szu­ka­nia pra­cy czy też zmian w karierze.

Zwrot akcji

Zeszło się to w cza­sie z począt­kiem pan­de­mii w Pol­sce, kie­dy to tak czy siak zaczę­li­śmy wię­cej cza­su spę­dzać onli­ne. Nie­wie­le myśląc, zało­ży­łam kon­to na Tik­To­ku, „zupeł­nie nie­zo­bo­wią­zu­ją­co, żeby zoba­czyć, jak to wyglą­da”. Nie mia­łam zamia­ru w ogó­le korzy­stać z tej plat­for­my, prze­cież nie jestem nasto­lat­ką, praw­da?… Był koniec lutego.

W chwi­li, gdy piszę te sło­wa, jest pierw­szy dzień sierp­nia. A ja cofam wszyst­ko, co powie­dzia­łam złe­go na temat Tik­To­ka. Zre­wi­do­wa­łam moje, a wła­ści­wie nie­mo­je prze­ko­na­nia, któ­re prze­ję­łam od innych, wyro­bi­łam sobie wła­sne zda­nie. Przez tych kil­ka mie­się­cy napraw­dę zako­cha­łam się w tej plat­for­mie, odkry­łam mnó­stwo inspi­ru­ją­cych ludzi, rów­nież zmie­ni­łam moje podej­ście do mło­dzie­ży, nauczy­łam się ogro­mu rze­czy o świe­cie, posze­rzy­łam hory­zon­ty, wzmoc­ni­łam moje posta­wy sza­cun­ku i empa­tii, a tak że spę­dzi­łam przy­jem­nie wie­czo­ry na relak­sie, oglą­da­niu pięk­nych tań­ców, słu­cha­niu nie­sa­mo­wi­te­go śpie­wu, gry na pia­ni­nie, czy na per­ku­sji. Odkry­łam rów­nież morze nowych moż­li­wo­ści w zakre­sie mar­ke­tin­gu i sprzedaży.

Dla kogo jest TikTok?

Zanim przej­dę do kon­kret­nych pole­ceń, jesz­cze jed­na, bar­dzo istot­na kwe­stia: Tik­Tok nie jest miej­scem tyl­ko dla nasto­lat­ków! Tik­Tok jest świet­ną plat­for­mą dla ludzi w każ­dym wie­ku, zarów­no jako bier­nych odbior­ców, jak i aktyw­nych twór­ców. Popu­lar­ność tego ser­wi­su wśród ludzi mło­dych wywo­dzi się z korze­ni Tik­To­ka, gdy ten ser­wis funk­cjo­no­wał jesz­cze jako musical.ly, a pod­sta­wo­wą jego for­mą było nagry­wa­nie krót­kich tań­ców połą­czo­nych z tzw. „lipsync’iem” do popu­lar­nych wśród nasto­lat­ków frag­men­tów muzycz­nych. Tik­Tok jed­nak od daw­na nie ogra­ni­cza się wyłącz­nie do tego. A i doro­śli chęt­nie wcią­ga­ją się w tę zabawę.

Co ciekawego możesz znaleźć Ty na TikToku?

Poka­żę Ci subiek­tyw­ny wybór cie­ka­wych kont na Tik­To­ku, któ­re war­to poznać i któ­re mogą coś zmie­nić w Two­im życiu: zain­spi­ro­wać, nauczyć cze­goś nowe­go, posze­rzyć Two­je hory­zon­ty, spo­wo­do­wać chwi­lę zadu­my, zre­lak­so­wać, czy po pro­stu roz­ba­wić. Nie jest to żad­ne moje „top 10”, bo war­to­ścio­wych kont, któ­re obser­wu­ję, jest obec­nie ponad 200, jed­nak dobra­łam je wg klu­cza takie­go, aby poka­zać róż­no­rod­ność, jaką moż­na zna­leźć na tej plat­for­mie, głów­nie po angiel­sku i po polsku. 

Bonnie Rodriguez Krzywicki – fotografka, która uczy pozować

Tik­Tok: @bonnierzm [EN]

Bon­nie jest z zawo­du foto­graf­ką. Na Tik­To­ku obser­wu­je ją 2 milio­ny (!) osób. W swo­ich fil­mi­kach w pro­sty spo­sób poka­zu­je, jakich błę­dów wystrze­gać się przy pozo­wa­niu do zdjęć, oraz jak te błę­dy eli­mi­no­wać i pozo­wać w spo­sób atrak­cyj­ny, przy­jem­ny dla oka, budu­ją­cy pew­ność sie­bie. Sama zaczę­łam korzy­stać z jej wskazówek!

TikTok @bonnierzm

What about Bunny – pies, który mówi

Tik­Tok: @what_about_bunny [EN]

Bun­ny to uro­cza czar­no-bia­ła pudel­ka, któ­ra razem ze swo­ją mamą Ale­xis eks­plo­ru­je meto­dę komu­ni­ka­cji psio-ludz­kiej za pomo­cą spe­cjal­nych pro­gra­mo­wal­nych przy­ci­sków. Na chwi­lę obec­ną Bun­ny zna już 46 słów i potra­fi nawet budo­wać pro­ste zda­nia. Te przy­ci­ski umoż­li­wia­ją jej komu­ni­ko­wa­nie swo­ich pod­sta­wo­wych potrzeb (głód, wyj­ście na dwór itp.), ale też wyra­ża­nie emo­cji (fru­stra­cja, zanie­po­ko­je­nie, miłość), infor­mo­wa­nie o jakichś rze­czach (jak np. obec­ność obcej oso­by w domu czy ska­le­cze­nia na łapie), pyta­nie (gdzie jest mama/tata itp.) i inne. Każ­dy jeden fil­mik wbi­ja mnie w fotel, jeśli cho­dzi o to, jak mądre są psy i jakie jesz­cze moż­li­wo­ści komu­ni­ka­cji są przed nami. Mówią­ce­go psa obser­wu­je obec­nie 2,5 milio­na osób.

TikTok @what_about_bunny

Karolina Tuchalska-Siermińska – psycholog, która dzieli się przydatnymi wskazówkami

Tik­Tok: @odnova.net [PL]

Pierw­sze, co zauwa­ża się przy tik­to­kach Karo­li­ny, to jej nie­sa­mo­wi­cie koją­cy deli­kat­ny głos. Gdy słu­cham jej nagrań, ogar­nia mnie spo­kój i poczu­cie, że wszyst­ko da się poukła­dać. Fil­mi­ki Karo­li­ny dają poczu­cie bez­piecz­nej prze­strze­ni, w któ­rej ma się pra­wo do swo­ich emo­cji i gdzie moż­na być sobą. Jed­no­cze­śnie zawie­ra­ją róż­ne bar­dzo przy­dat­ne wska­zów­ki, jak dbać o sie­bie i swo­je emo­cje, jak wyła­pać nie­po­ko­ją­ce sygna­ły w rela­cjach i zadbać o swo­je gra­ni­ce. Licz­ba obser­wa­to­rów Karo­li­ny – ponad 160 tysię­cy osób – poka­zu­je, że ten temat jest na tej plat­for­mie bar­dzo potrzeb­ny. Licz­ba ta robi duże wra­że­nie, bio­rąc pod uwa­gę fakt, że kon­to jest pol­sko­ję­zycz­ne, a więc i krąg odbior­ców bar­dziej ogra­ni­czo­ny niż dla kont anglo­ję­zycz­nych, któ­rych na Tik­To­ku jest zde­cy­do­wa­na większość.

TikTok @odnova.net

Jera Foster-Fell – energetyzująca ekspertka od TikToka, treści i pozowania

Tik­Tok: @jera.bean [EN]

Jera jest w moich oczach wul­ka­nem pozy­tyw­nej ener­gii, któ­rą zara­ża, poka­zu­jąc, że Tik­Tok jest pro­sty. Jej kon­to peł­ne jest faj­nych tuto­ria­li, jak two­rzyć fil­my z popu­lar­ny­mi tren­da­mi, a tak­że wska­zów­ka­mi, jak pozo­wać i two­rzyć tre­ści, któ­re będą docie­rać do sze­ro­kie­go gro­na odbior­ców. W moich oczach to świet­na oso­ba dla odbior­ców, któ­rzy mogą mieć opo­ry przed two­rze­niem na tę plat­for­mę, dla­te­go, że Jera prze­pro­wa­dza krok po kro­ku przez apli­ka­cję, spo­so­by nagry­wa­nia kon­kret­nych wyzwań, czy po pro­stu meto­dy na atrak­cyj­ne pozowanie.

TikTokk @jera.bean

Gregg Hinthorn – niuanse języka angielskiego

Tik­Tok: @hinthorn [EN]

Bo nigdy nie mam dosyć nauki języ­ków obcych! 🙂 A Gregg w faj­ny spo­sób poka­zu­je róż­ni­ce w wymo­wie róż­nych słów albo spo­so­by na nazwa­nie cze­goś. Czę­sto odpo­wia­da rów­nież na pyta­nia odbior­ców z komen­ta­rzy (to jed­na z funk­cji Tik­To­ka, że moż­na na komen­tarz odpo­wie­dzieć fil­mi­kiem). Podo­ba mi się taka for­ma nauki języ­ka – z języ­kiem angiel­skim jestem na eta­pie na tyle zaawan­so­wa­nym, że tego typu rady zapa­mię­tu­ję mimo­cho­dem, więc prze­ryw­nik edu­ka­cyj­ny przy prze­glą­da­niu Tik­To­ka bar­dzo mi odpo­wia­da. Jest to for­ma lek­ka i nie­zo­bo­wią­zu­ją­ca, nie­raz zabaw­na. A 430 tysię­cy obser­wa­to­rów Greg­ga mówi mi, że nie jestem w tych odczu­ciach osamotniona.

TikTok @hinthorn

Ania Kęska, czyli Ania Maluje – pokazuje, że uczeń jest ważny i ma swoje prawa

Tik­Tok: @aniamaluje.com [PL]

Teo­re­tycz­nie nie jestem w gru­pie odbior­ców Ani – ani nie jestem uczniem, ani rodzi­cem, ani nauczy­cie­lem. Jed­nak nie prze­szka­dza mi to w zain­te­re­so­wa­niu tym Tik­To­kiem, dla­te­go, że dzię­ki nie­mu zysku­ję nową per­spek­ty­wę patrze­nia na mło­dych ludzi tak ogól­nie. Nie­raz słu­cha­jąc wypo­wie­dzi Ani o tym, jak zacho­wu­ją się nie­któ­rzy nauczy­cie­le albo o tym, do cze­go mają pra­wo ucznio­wie, łapię się na tym, że otwie­ram oczy sze­ro­ko ze zdu­mie­nia, bo nagle wyda­je się to oczy­wi­ste, a zupeł­nie takie nie było w cza­sach, gdy ja cho­dzi­łam do szko­ły. Dla­te­go też ogrom­ny sza­cun dla Ani za edu­ko­wa­nie w tym istot­nym tema­cie oraz wzmac­nia­nie uczniów w poczu­ciu, że są ważni.

TikTok @aniamaluje.com

Karen Cassady – „CEO wyrazów twarzy”

Tik­Tok: @karencassssss [EN]

Karen pro­wa­dzi jed­no z tych kont, któ­rych jedy­ną rolą jest roz­ryw­ka. Ale zarę­czam, że nie uda Wam się obej­rzeć choć­by jed­ne­go jej fil­mu bez sze­ro­kie­go uśmie­chu 🍌 na twa­rzy, bo Karen ma mimi­kę, obok któ­rej nie da się przejść obo­jęt­nie, a do tego ogrom­ny dystans do sie­bie. Jest dosko­na­łą obser­wa­tor­ką i odtwór­czy­nią róż­nych sytu­acji spo­łecz­nych, ale też obłęd­nie naśla­du­je woka­li­stów, akto­rów, cele­bry­tów w ich zacho­wa­niach. Pole­cam, jeśli potrze­bu­jesz daw­ki radości.

TikTok @karencassssss

Kellan and Kevin – para przecudnie śpiewających mężczyzn

Tik­Tok: @kellanandkevin [EN]

Zasa­da jest pro­sta: Kel­lan łapie za tele­fon i zaczy­na z roz­bra­ja­ją­cym uśmie­chem śpie­wać popu­lar­ną pio­sen­kę, prze­cho­dząc po miesz­ka­niu i poka­zu­jąc na dru­gim tle Kevi­na, któ­ry zaję­ty jest codzien­ny­mi czyn­no­ścia­mi, jak zmy­wa­nie, sprzą­ta­nie czy pra­ca przy lap­to­pie, po czym Kevin dołą­cza z dru­gim gło­sem. Tyl­ko tyle i aż tyle. Ta dwój­ka umi­la mi czas za każ­dym razem, gdy na nich tra­fię, a śpie­wa­ją i har­mo­ni­zu­ją napraw­dę świetnie!

TikTok @kellanandkevin

Molly Burke – niewidoma młoda kobieta, która pokazuje świat swoimi oczami

Tik­Tok: @mollyburkeofficial [EN]

Pozna­łam Mol­ly naj­pierw na YouTube’ie, gdzie jest nie­zwy­kle popu­lar­ną oso­bą. I nic dziw­ne­go – to mło­da kobie­ta z ogrom­ną cha­ry­zmą i pew­no­ścią sie­bie, kolo­ro­wa, kocha­ją­ca dbać o swój wygląd i wygląd swo­je­go oto­cze­nia, ze wspa­nia­łą, wspie­ra­ją­cą mamą i psem-prze­wod­ni­kiem o imie­niu Gal­lup. Mol­ly stra­ci­ła wzrok cał­ko­wi­cie w wie­ku 14 lat, a dzię­ki wspa­nia­łej posta­wie rodzi­ny, wyro­sła na pew­ną sie­bie oso­bę, któ­ra wpro­wa­dza w taj­ni­ki swo­je­go świa­ta, nie boi się tabu i poka­zu­je, że mimo ogra­ni­czeń moż­na zdo­by­wać góry i cie­szyć się życiem. Sza­nu­ję bar­dzo za poka­zy­wa­nie, jak moż­na szu­kać spo­so­bów zamiast wymó­wek oraz ogól­nie pozy­tyw­ne podej­ście do życia, jed­no­cze­śnie bez uni­ka­nia roz­mów o trud­nych spra­wach. Cie­ka­wost­ka: pasją Mol­ly jest makijaż.

TikTok @mollyburkeofficial

Ms Kristine – kobieta o okrągłych kształtach, dzięki której odkryłam, jak mogę wyglądać świetnie!

Tik­Tok: @trendycurvy [EN]

To kon­to to jed­no z moich naj­więk­szych odkryć – z naj­sil­niej­szym wpły­wem na mnie oso­bi­ście. Dzię­ki fil­mi­kom Kri­sti­ne odkry­łam, że jako oso­ba z oty­ło­ścią mogę ubie­rać się napraw­dę atrak­cyj­nie, cie­ka­wie, ory­gi­nal­nie i jak robić to z gło­wą. Wcze­śniej nie mia­łam na sie­bie pomy­słu, a teraz – zaczy­nam go mieć! Kri­sti­ne poka­zu­je rów­nież, jak zyskać pew­ność sie­bie jako oso­ba plus size. Zachę­ca do zabaw z modą i nie­przej­mo­wa­nia się opi­nią innych. Zesta­wy, któ­re poka­zu­je w swo­ich nagra­niach, są kobie­ce, sek­sow­ne, wygod­ne, pasu­ją­ce, ory­gi­nal­ne – uwzględ­nia­ją róż­ni­ce w sto­sun­ku do osób szczu­plej­szych, a zara­zem nie są to bez­kształt­ne worki.

TikTok @trendycurvy

Hunckotowo – bo żadne medium społecznościowe nie może się obejść bez kotów!

Tik­Tok: @hunckotowo [PL, EN]

Jeśli jesteś z nami w róż­nych social mediach, możesz koja­rzyć Hunc­ko­to­wo – tak, tak, to pro­fil naszych czar­nul­ków, czy­li Jeży­ny i Hra­bie­go. Kon­to zało­ży­li­śmy dla zaba­wy i by w tym nie­zo­bo­wią­zu­ją­cym tema­cie zoba­czyć, jak Tik­Tok dzia­ła od środ­ka. Moż­li­wo­ści tej apli­ka­cji w zakre­sie edy­cji fil­mi­ków są napraw­dę impo­nu­ją­ce, a zaba­wa z mon­ta­żem spra­wia ogrom­ną fraj­dę. Jed­no­cze­śnie war­to wspo­mnieć jesz­cze jeden aspekt Tik­To­ka: ogrom­ne zasię­gi. Nasze kon­to w cią­gu zale­d­wie tygo­dnia codzien­nych aktyw­no­ści od zera zdo­by­ło nie­mal 600 polu­bień fil­mów i ponad 70 fol­lo­wer­sów (obser­wa­to­rów).

TikTok @hunckotowo

A jacy są Twoi ulubieni twórcy na TikToku?

Chęt­nie poznam kon­ta, któ­re obser­wu­jesz, a może Ty też two­rzysz? Napisz w komen­ta­rzu nazwy kont pole­ca­nych lub swo­je­go kon­ta, bar­dzo chęt­nie odkry­ję nowe miej­sca. ❤️ Cie­ka­wi mnie rów­nież, jak spodo­bał Ci się mój wybór i czy będziesz obser­wo­wać któ­re­goś z wymie­nio­nych tu twór­ców? Daj mi znać w komen­ta­rzu, czy mam kon­ty­nu­ować serię i za jakiś czas zno­wu poka­zać kolej­ną daw­kę inspi­ru­ją­cych TikTokerów.

WYZWANIE

Ogarnij swoje e-maile

Ciekawe? Podaj dalej!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń do góry