Trzy z wielu zalet wykorzystania WordPressa do stworzenia strony internetowej

W sieci wrze. Portal tvp.info opublikował artykuł, w którym jednym z zarzutów jest to, że nowa strona Warszawskiego Transportu Publicznego (wtp.waw.pl) została wykonana na darmowym systemie, jakim jest WordPress. Jeden z radnych, Pan Dariusz Lasocki, skrytykował takie rozwiązanie.Postanowiłem wejść w polemikę z zarzutem odnośnie stworzenia strony na darmowym rozwiązaniu, jakim jest WordPress.

To, że Word­Press jest dar­mo­wy, nie ozna­cza, że zro­bie­nie stro­ny wyko­rzy­stu­ją­cej Word­Pres­sa jest dar­mo­we. I nie ozna­cza to, że dar­mo­we roz­wią­za­nie jest kiep­skiej jako­ści. Na WP (skrót od Word­Press) moż­na zro­bić stro­ny dobrze i moż­na zro­bić źle. WP daje narzę­dzia, któ­re moż­na wyko­rzy­stać do dal­szej pracy.

Dobrze zro­bio­na i wdro­żo­na stro­na na WP wyma­ga wie­dzy i doświad­cze­nia, z róż­nych sfer zwią­za­nych z IT: z opty­ma­li­za­cją, bez­pie­czeń­stwem, UX/UI i wie­le innych.

Posłu­żę się taką meta­fo­rą. Załóż­my, że ktoś nie jest głów­nym inży­nie­rem Mer­ce­de­sa. Owszem, w przy­do­mo­wym warsz­ta­cie może taka oso­ba zbu­do­wać pojazd, któ­ry będzie jeź­dził. Ale nie sprze­da ona tego pojaz­du za kil­ka milio­nów zło­tych, bo pojazd będzie tyl­ko jeź­dził. Nie zadba­ła­by pew­nie zapew­ne o set­ki innych szcze­gó­łów, choć­by o bezpieczeństwo.

Tak samo jest ze stro­na­mi inter­ne­to­wy­mi. „Stu­dent” może ją zro­bić. Ale nie będzie miał takie­go doświad­cze­nia w two­rze­niu stron inter­ne­to­wych. Ja, po 17 latach w bran­ży, mogę powie­dzieć, że coś tam wiem. Ale inwe­stu­ję w swo­ją wie­dzę każ­dą minu­tę swo­je­go życia.

Stu­dent nie zadba o utrzy­ma­nie takiej stro­ny inter­ne­to­wej. Utrzy­ma­nie małe­go skle­pu inter­ne­to­we­go rocz­nie to koszt lek­ko powy­żej 3.000 zł. W przy­pad­ku, kie­dy na wyko­naw­cę mają być nało­żo­ne duże kary za każ­dą godzi­nę nie­dzia­ła­nia por­ta­lu, trze­ba wdro­żyć infra­struk­tu­rę high ava­ila­bi­li­ty na pozio­mie co naj­mniej „pię­ciu dzie­wią­tek”, czy­li dostęp­no­ści na pozio­mie 99.999% cza­su w ska­li roku (dzię­ki Root za zwró­ce­nie uwa­gi na błąd). Taka dostęp­ność pozwa­la na nie­dzia­ła­nie stro­ny przez ok. 5 minut rocz­nie. Wdro­że­nie wyso­ko dostęp­nej infra­struk­tu­ry przy­sto­so­wa­nej do duże­go ruchu idzie w dzie­siąt­ki tysię­cy zło­tych rocz­nie. Co najmniej.

Word­Press obsłu­gu­je ponad 30% stron w Inter­ne­cie. W tej chwi­li mówi się, na pod­sta­wie danych z Google, o ponad 60 miliar­dów stron inter­ne­to­wych. Zatem nawet gdy­by powie­dzieć z ostroż­ny­mi sza­cun­ka­mi, że Word­Press obsłu­gu­je oko­ło 10 miliar­dów stron inter­ne­to­wych, wciąż jest to prze­ogrom­na liczba.

Zalet tzw. „dar­mo­we­go pro­gra­mu” jest zde­cy­do­wa­nie wię­cej, niż w przy­pad­ku sys­te­mów zamknię­tych, choć one też potra­fią być naj­wyż­szej jako­ści, o war­to­ści prze­kra­cza­ją­cej wie­lo­krot­nie milon zło­tych, a taki w przy­bli­że­niu był koszt wyko­na­nia stro­ny War­szaw­skie­go Trans­por­tu Publicz­ne­go i jej utrzymania.

Bezpieczeństwo

Prze­ciw­ni­cy Word­Pres­sa mówią o tym, że Word­Press jest naj­czę­ściej ata­ko­wa­nym sys­te­mem. Owszem, mają rację, ale nie dla­te­go, że Word­Press jest kiep­skiej jako­ści, tyl­ko dla­te­go, że stron na Word­Pres­sie jest bar­dzo dużo. Owa otwar­tość sys­te­mu, czy­li dostęp do kodu źró­dło­we­go, spra­wia, że tysią­ce bada­czy bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów, na bie­żą­co go ana­li­zu­ją, wynaj­du­ją luki bez­pie­czeń­stwa i je napra­wia­ją. Z Word­Pres­sem jest jak z bro­nią. To nie broń zabi­ja, tyl­ko czło­wiek, któ­ry jej uży­wa. Wtycz­kę do Word­Pres­sa może stwo­rzyć każ­dy, ale nie ozna­cza to, że autor wtycz­ki będzie wie­dział jak zadbać o jej bez­pie­czeń­stwo, a w przy­szło­ści jego wtycz­ka będzie wek­to­rem ata­ku (czy­li miej­scem, któ­re zosta­nie wyko­rzy­sta­ne do zain­fe­ko­wa­nia strony).

W przy­pad­ku sys­te­mów zamknię­tych, bar­dzo czę­sto bez­pie­czeń­stwo tych sys­te­mów jest nie do usta­le­nia. Nie jest zna­na jakość kodu, nie wia­do­mo ile ata­ków odby­wa się na taką stro­nę, nie wspo­mi­na­jąc o tym, ile ata­ków jest sku­tecz­nych. Nie wia­do­mo, czy kod jest pisa­ny przez nie­do­świad­czo­nych pro­gra­mi­stów, czy przez doświad­czo­nych pro­gra­mi­stów. I naj­pew­niej nikt by tego się nie dowiedział.

Społeczność

Po dru­gie spo­łecz­ność. Word­Pres­sem nie zaj­mu­ją się tyl­ko domo­ro­śli „kli­ka­cze” stron inter­ne­to­wych. To bar­dzo czę­sto wyso­kiej kla­sy spe­cja­li­ści. Dzię­ki temu pro­ble­my z Word­Pres­sem moż­na szyb­ko rozwiązać.

Kwestie etyczne

Roz­wią­za­niem zamknię­tym przy­wią­zu­je się wyko­naw­cę ze zle­ce­nio­daw­cą. To roz­wią­za­nie ma jed­ną wadę. Taka rela­cja dzia­ła, gdy wszyst­ko jest okej. Nie­rzad­ko spo­ty­kam się z sytu­acją, gdy taka rela­cja się psu­je. W roz­wią­za­niu zamknię­tym naj­częst­szym dzia­ła­niem po zakoń­cze­niu takiej współ­pra­cy jest po pro­stu stwo­rze­nie stro­ny od nowa. Roz­wią­za­nie zamknię­te idzie wte­dy „do pia­chu”. Podob­nie jak pie­nią­dze podat­ni­ków w przy­pad­ku stron zama­wia­nych przez pod­mio­ty publiczne.

W przy­pad­ku roz­wią­zań otwar­tych, nie trze­ba skre­ślać takie­go roz­wią­za­nia. Moż­na zna­leźć kolej­ną fir­mę, któ­ra zaj­mie się roz­wo­jem i utrzy­ma­niem takiej stro­ny. Jest to moż­li­we ze wzglę­du na otwar­tość roz­wią­za­nia (dostęp do kodu źró­dło­we­go) oraz społeczność.

Porozmawiajmy jeszcze o pieniądzach…

Pro­jekt jest war­ty 1 124 000 zł. W jego skład wcho­dzi wyko­na­nie oraz – co bar­dzo waż­ne – utrzy­ma­nie por­ta­lu przez czte­ry lata. Mie­sięcz­nie daje to kwo­tę 23 416 zł. Z zało­żeń pro­jek­tu wie­my, że są bar­dzo wyso­kie kary za każ­dą godzi­nę nie­dzia­ła­nia por­ta­lu. Por­tal musi rów­nież wytrzy­mać ruch kil­ku­dzie­się­ciu, jeśli nie kil­ku­set tysię­cy użyt­kow­ni­ków dzien­nie. Czy te 23 416 zł mie­sięcz­nie to dużo czy mało? Sku­pię się na dwóch czyn­ni­kach. Na infra­struk­tu­rze oraz karze za każ­dą godzi­nę nie­dzia­ła­nia portalu.

Żeby zre­ali­zo­wać cele pro­jek­tu jeśli cho­dzi o jego utrzy­ma­nie, trze­ba zatrud­nić co naj­mniej czte­rech pro­gra­mi­stów o ran­dze senio­ra, czy­li tych bar­dzo doświad­czo­nych, żeby przez całą dobę przy­naj­mniej jeden był w pogo­to­wiu. To muszą być pro­gra­mi­ści dosko­na­le zna­ją­cy ten por­tal. Prze­cięt­ne wyna­gro­dze­nie pro­gra­mi­sty PHP w ran­dze senio­ra według por­ta­lu pracuj.pl wyno­si 12 500 zł. Kwo­ta brut­to to kwo­ta ponad 17 000 zł. Zatem koszt zle­ce­nio­daw­cy wyno­si w tym przy­pad­ku 68 000 zł mie­sięcz­nie. To pra­wie trzy razy wię­cej niż mie­sięcz­ny koszt projektu.

Dru­ga kwe­stia, do któ­rej chcia­łem się odnieść, to kosz­ty infra­struk­tu­ry. Do tego potrzeb­na jest infra­struk­tu­ra wyso­ko dostęp­na (high ava­ila­bi­li­ty) i musi ona wytrzy­my­wać ruch kil­ku­set tysię­cy użyt­kow­ni­ków dzien­nie. Koszt takiej infra­struk­tu­ry to koszt co naj­mniej kil­ku, jeśli nie kil­ku­na­stu tysię­cy zło­tych. Do tego jesz­cze są potrzeb­ni admi­ni­stra­to­rzy, któ­rzy będą tą infra­struk­tu­rą zarządzać.

Same pen­sje prze­kra­cza­ją znacz­nie koszt mie­sięcz­ny pro­jek­tu. A ten pro­jekt trze­ba było jesz­cze wyko­nać na począ­tek. Koszt – cena ryn­ko­wa to co naj­mniej kil­ka­set tysię­cy zło­tych. I nie jest to pro­jekt, któ­ry robi się w miesiąc.

W mojej oce­nie, cena 1 124 000 zł za ten pro­jekt jest ceną nie­zwy­kle oka­zyj­ną dla mia­sta War­sza­wy. Zasta­na­wiam się wręcz nad uży­ciem sło­wa „dum­pin­go­wa” w odnie­sie­niu do tej ceny.

Podsumowanie

Word­Press sta­no­wi dobrą bazę do stwo­rze­nia stro­ny inter­ne­to­wej. Nawet bar­dzo dużej. War­to wspo­mnieć, że Word­Pres­sa aktyw­nie uży­wa­ją takie mar­ki jak Blo­om­berg Pro­fes­sio­nal, BBC Ame­ri­ca, Sony Music, Micro­soft News. Word­Press jest też na stro­nie Bia­łe­go Domu.

Jeśli masz jakieś pyta­nia, to napisz do nas na cza­cie znaj­du­ją­cym się w pra­wym dol­nym rogu ekra­nu lub na adres mailo­wy support@simplyyourself.online.

Aktualizacja – 5.12.2019

Otrzy­ma­li­śmy komen­tarz Pana Micha­ła Ste­fań­skie­go – CEO fir­my Mobi­leMS. Publi­ku­je­my go poni­żej w nie­zmie­nio­nej for­mie. Dzię­ki uprzej­mo­ści Pana Micha­ła, załą­cza­my rów­nież umo­wę oraz Spe­cy­fi­ka­cję Istot­nych Warun­ków Zlecenia.

Michał Ste­fań­ski – CEO MobileMS

Pano­wie i Panie,
Kry­te­ria w prze­tar­gu były napraw­dę niskie – więk­szość ogar­nię­tych firm IT z mini­mal­nym doświad­cze­niem mogła spo­koj­nie skła­dać ofer­tę – to po pierw­sze. Po dru­gie dzien­ni­karz Super Expres­su „zapo­mniał” dodać, bo nie było mu to na rękę, jaki był/jest zakres prac, a jest on nastę­pu­ją­cy:

ETAP 1
– szcze­gó­ło­wa ana­li­za funk­cjo­nal­na por­ta­lu,
– przy­go­to­wa­nie goto­wej kon­cep­cji roz­wią­za­nia jako Pro­jekt Tech­nicz­ny dla stron ZTM oraz WTP,
– przy­go­to­wa­nie trzech pro­jek­tów gra­ficz­nych stro­ny WTP,
– przy­go­to­wa­nie trzech pro­jek­tów gra­ficz­nych stro­ny ZTM,
– przy­go­to­wa­nie peł­nej makie­ty inte­rak­tyw­nej por­ta­lu WTP,
– przy­go­to­wa­nie peł­nej makie­ty inte­rak­tyw­nej por­tal ZTM,
– prze­pro­wa­dze­nie badań uży­tecz­no­ści por­ta­lu.

ETAP 2
– Budo­wa por­ta­lu WTP,
– Budo­wa por­ta­lu ZTM,
– Migra­cja tre­ści z poprzed­niej wer­sji por­ta­lu,
– Uru­cho­mie­nie wer­sji testo­wej obu por­ta­li,
– Szko­le­nia pra­cow­ni­ków ZTM,
– Peł­na doku­men­ta­cja powdro­że­nio­wa,
– Uru­cho­mie­nie otwar­tej wer­sji testo­wej obu por­ta­li,
– Uru­cho­mie­nie wer­sji pro­duk­cyj­nej obu por­ta­li.

ETAP 3
– Sta­bi­li­za­cja por­ta­li,
– Świad­cze­nie usług gwa­ran­cyj­nych, roz­wo­jo­wych oraz ser­wi­so­wych.

ETAP 4

Świad­cze­nie usług gwa­ran­cyj­nych, roz­wo­jo­wych oraz ser­wi­so­wych.

Utrzy­my­wa­ne śro­do­wi­ska:
– Śro­do­wi­sko dewe­lo­per­skie
– Śro­do­wi­sko testo­we
– Śro­do­wi­sko pre-pro­duk­cyj­ne
– Śro­do­wi­sko pro­duk­cyj­ne

War­to­ści poszcze­gól­nych eta­pów:

ETAP 1 i ETAP 2 = 247 674,77 zł brut­to
ETAP 3 = 371 512,15 zł brut­to
ETAP 4 = 506 607,48 zł brut­to

Dostęp­ność por­ta­li na pozio­mie powy­żej 99,4% (SLA 4h 22m 58,5 s). Za nie­do­trzy­ma­nie SLA kara:
prze­dział 97,01% - 99,94% = 101 321 zł
prze­dział 95,01% - 97,00% = 126 651 zł
poni­żej 95% = 151 982 zł.

Licz­ba odwie­dzin na pod­sta­wie danych histo­rycz­nych w stycz­niu 2017 roku dla jed­nej pod­stro­ny to 18 309 316 wejść.

2 stro­ny kar w umo­wie za każ­de moż­li­we potknię­cie na dowol­nym eta­pie – zarów­no wdro­że­nia jak i utrzy­ma­nia przez 4 lata.

Word­Press to tyl­ko sys­tem pre­zen­ta­cji – wierz­cho­łek góry lodo­wej. Nie wiem, gdzie tu te milio­ny słyn­ne, ale OK.

Przy­kła­do­wo pod spodem, w ramach inte­gra­cji, Sys­tem będzie współ­pra­co­wał z:

1. Wtycz­ką jakdojade.pl
2. Sys­tem roz­kła­dów jaz­dy (impor­to­wa­nie danych do pre­zen­ta­cji na roz­kła­dach jaz­dy) – naj­więk­sza chy­ba inte­gra­cja.
3. Wery­fi­ka­cja zni­żek.
4. Wnio­sek o wyda­nie kar­ty miej­skiej (Sys­tem do per­so­na­li­za­cji kar­ty miej­skiej).
5. Inte­rak­tyw­na mapa.
6. Mapa rowe­ro­wa.
7. Import danych z listy punk­tów sprze­da­ży.
8. Baza pojaz­dów CER­BER.

Jak ktoś ma skil­la i chce podzia­łać po tanio­ści, to zapra­szam do współ­pra­cy, wyba­da­my się w boju, przy porjek­tach z pre­sją spo­łecz­ną, krót­kich ter­mi­nach, ogrom­nym rygo­rze for­ma­li­zmów i cią­głym podej­rze­niom o „ustaw­kę”.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my Panu Mar­ci­no­wi za komen­tarz oraz udo­stęp­nie­nie doku­men­tów. Jak widać, wszel­kie komen­ta­rze kry­tycz­ne doty­czą­ce war­to­ści zle­ce­nia, są co naj­mniej bar­dzo prze­sa­dzo­ne. Mamy nadzie­ję, że wszyst­kie auto­rzy kry­tycz­nych komen­ta­rzy nie­pod­par­tych jaki­mi­kol­wiek fak­ta­mi, posta­no­wią je sprostować.

Wspo­mnia­ne doku­men­ty do pobra­nia: SIWZWzór umo­wy.

Aktualizacja – 5/12/2019 16:47

Krzy­siek Radzi­kow­ski (dzię­ki!) podzie­lił się ze mną infor­ma­cją, że są już trzy inter­pe­la­cje w tej spra­wie. Jak tyl­ko poja­wią się w BIP-ie, to odnie­sie­my się do nich merytorycznie.

Aktualizacja – 5/12/2019 18:09

Skon­sul­to­wa­li­śmy się z rad­cą praw­nym i blo­ge­rem – Toma­szem Pala­kiem tomaszpalak.pl, któ­re­go ser­decz­nie pozdra­wia­my i przy­bi­je­my pią­tecz­ki pew­nie na Blogowigilii.

Wyglą­da na to, że rad­ny Dariusz Lasoc­ki zapo­znał się z naszym komen­ta­rzem, ponie­waż odpo­wie­dział na zawie­ra­ją­cą link do arty­ku­łu wia­do­mość na FB.

Cze­kam na poja­wie­nie się inter­pe­la­cji w BIP-ie i wów­czas odnio­sę się do nich ponow­nie mery­to­rycz­nie i tyl­ko merytorycznie.

WYZWANIE

Ogarnij swoje e-maile

Ciekawe? Podaj dalej!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email
Przewiń do góry