Zapisz się na listę zainteresowanych

e‑bookiem o praktycznej typografii

Nazywam się Asia Ryćko-Bożeńska, a to mój Tata – Marek Ryćko. Postanowiliśmy połączyć nasze życiowe i zawodowe doświadczenia i stworzyć książkę, która pozwoli Ci okiełznać literki we wszystkim, co piszesz w Internecie – posty, blog, Insta Stories, e‑booki, dokumenty Worda, newslettery i inne. A to wszystko w przystępnej formie, przygotowanej z myślą o osobach niezwiązanych profesjonalnie z grafiką czy typografią.

Planujemy poruszyć m.in. takie tematy:

  • Czym jest typo­gra­fia i dla­cze­go jest waż­na?
  • Jak typo­gra­fia wpły­wa na czy­tel­ność, doświad­cze­nie użyt­kow­ni­ka i sprze­daż?
  • Jakie są zasa­dy typo­gra­fii i z cze­go one wyni­ka­ją?
  • Jak sto­so­wać pra­wi­dło­wo zna­ki spe­cjal­ne, np. „cudzy­sło­wy” lub – myśl­ni­ki?
  • Jak for­ma­to­wać tekst?
  • Jak dobie­rać kro­je pisma?
  • Jakie moż­li­wo­ści i ogra­ni­cze­nia w zakre­sie typo­gra­fii mają róż­ne popu­lar­ne media inter­ne­to­we i elek­tro­nicz­ne? Jak ich uży­wać i wyci­snąć jak cytry­nę?
  • Na jakie deta­le war­to zwró­cić uwa­gę, żeby tekst wyglą­dał pięk­nie, pro­fe­sjo­nal­nie i zachę­ca­ją­co, a zara­zem był czy­tel­ny?
  • I wie­le innych zagad­nień! Jeśli jest coś, o czym chcesz wie­dzieć w zakre­sie lite­rek, tek­stu, czcio­nek itp. – napisz do nas.
IMG_0167 3
Przewiń do góry