WordPress

Zapraszamy Cię do królestwa wiedzy, jaką dzielimy się na co dzień po to, żeby wesprzeć Twoją obecność w Internecie, budowanie Twojej marki i rozwój Twojego biznesu. 

Trzy z wielu zalet wykorzystania WordPressa do stworzenia strony internetowej

W sie­ci wrze. Por­tal tvp.info opu­bli­ko­wał arty­kuł, w któ­rym jed­nym z zarzu­tów jest to, że nowa stro­na War­szaw­skie­go Trans­por­tu Publicz­ne­go (wtp.waw.pl) zosta­ła wyko­na­na na dar­mo­wym sys­te­mie, jakim jest Word­Press. Jeden z rad­nych, Pan Dariusz Lasoc­ki, skry­ty­ko­wał takie rozwiązanie.

Posta­no­wi­łem wejść w pole­mi­kę z zarzu­tem odno­śnie stwo­rze­nia stro­ny na dar­mo­wym roz­wią­za­niu, jakim jest WordPress.

Czytaj dalej →
Przewiń do góry